Šperos.lt > Vadyba > Vadybos kursiniai darbai
Vadybos kursiniai darbai

(266 darbai)

A. Fajolis. AdministravimasĮvadas. Biografiniai faktai. Svarbiausi darbai. Klasikinė vadybos teorija. Svarbiausias indėlis. A. Fajolis apie administravimą. Įmonės valdymas pagal A. Fajolį. A. Fajolio 14 administravimo principų. A. Fajolis ir F. Teiloras. Požiūris į įmonės personalą. Reikalavimai vadovams. Vadovo kompetencija mūsų dienomis. Išvados. Skaityti daugiau
Antreprenerystė ir jos reikšmė verslo evoliucijojeĮvadas. Antreprenerystė kaip ekonominis, socialinis ir visuomeninis reiškinys. Apibrėžimas, samprata ir reiškimasis versle. Anrtepreneriška organizacija. Antrepreneriška kultūra. "Verslininkystė" ir "antreprenerystė". Antreprenerystės formos. Antreprenerystės modelis. Antreprenerystės reikšmė, nauda. Žymiausi pasaulio antrepreneriai. Ričardas bransonas (richard branson). Peter ferdinand drucker (piteris ferdinandas drukeris). Antreprenerystės skatinimo politika. Veiksmai, kurie skatintų antreprenerystę. Evoliucinis antreprenerystės vaidmuo. Išvados. Skaityti daugiau
Asmenybė, pažinimas ir informacijos apdorojimas sprendimų priėmimo proceseĮvadas. Sprendimų priėmimas psichologiniu ir racionaliu požiūriu. Sprendimų priėmimas psichologiniu aspektu. Asmenybė ir sprendimų priėmimas . Lasswellas ir sprendimų priėmimo psichologija. Sprendimų priėmimas ir grupių psichologija. Janisas ir "grupinis mąstymas". Sprendimo psichologija: integracinės koncepcijos. Pažinimas ir informacija sprendimų priėmimo procese. Simonas ir kognityviniai sprendimų priėmimo aspektai. Vickersas ir sprendimo menas. Sprendimų priėmimas: Karlas Deutschas ir valdymo kibernetika. Išvados. Skaityti daugiau
Autoremonto įmonės darbų organizavimasĮvadas. Problemos kaip sistemos interpretacija. Naujausių problemos sprendimų kritinis įvertinimas. Ekonominių valdymo metodų taikymo tyrimo objektui sričių nustatymas. Administracinių valdymo metodų taikymo tyrimo objektui tikslingumo įvertinimas. Tyrimo objekto psichologinių aspektų identifikavimas ir įvertinimas. Kiekybinių valdymo sprendimų metodų taikymo tyrimo objektui galimybių įvertinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Bankroto procedūra, jo kaštai. Įstatymų trūkumaiĮvadas. Darbo tikslas. Šiame darbe apžvelgsiu bankroto procesą, remdamasi įmonių bankroto įstatymu, taip pat nagrinėsiu įmonių bankroto įstatymo trūkumus. Istorija. Bankroto teisinė esmė. Bankroto procesą reglamentuojantys teisės dokumentai ir formos. Institucijos dalyvaujančios bankroto procese. Pagrindinės sąvokos susijusios su bankrotu. Bankroto priežastys. Bankroto procedūra. Kada keliama bankroto byla. Bankroto proceso nagrinėjimas. Bankroto bylų nagrinėjimas teisme. Pasirengimas nagrinėti bankroto bylą teisme. Bankroto bylos iškėlimas teisme. Įmonės administratorius. Bankroto procesas ne teismo tvarka. Pasirengimas banktoro procesui ne teismo tvarka. Bankroto procesas ne teismo tvarka. Tyčinis bankrotas. Bankroto bylos nutraukimas. Bankrutavusios įmonės likvidavimas. Įmonės pripažinimas bankrutavusia. Administratoriaus teisės ir pareigos. Bankrutavusios įmonės likvidavimas. Įmonių turto pardavimas. Administravimo išlaidos. Įmonių bankroto įstatymo trūkumai. Dėl įmonių bankroto įstatymo taikymo. Dėl nemokumo kriterijų. Dėl bankroto bylos iškėlimo. Dėl bankrutuojančių įmonių turto pardavimo. Dėl kreditorių reikalavimų tenkinimo tvarkos. Dėl įmonės administratoriaus. Dėl įsipareigojimų bankrutuojančiai įmonei vykdymo. Dėl kreditorių eiliškumo. Dabartinė bankrotų situacija. Bankrotai Lietuvoje. Pagrindinės bankrotų priežastys Lietuvoje. Bankrutavusių įmonių darbuotojų likimas. Tiriamoji dalis. Bankroto diagnostika. Išvados. Skaityti daugiau
Bendrovės nuosavybės formavimasis ir apskaita: AB "Panevėžio statybų trestas"Įvadas. Darbo tikslas susipažinti su AB "Panevėžio statybų trestas" nuosavybės struktūra, formavimo, apskaitos principus. Teorinė dalis. Uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovės nuosavo kapitalo sudėtis. Bendrovės nuosavybės formavimas. Įstatinis kapitalas. Akcijų priedai. Perkainojimo rezervas. Privalomojo rezervas. Rezervas savoms akcijoms įsigyti. Kiti rezervai. Nepaskirstytas rezultatas – pelnas (nuostolis). Bendrovės nuosavybės apskaita. Įstatinio kapitalo apskaita. Akcijų priedų apskaita. Perkainojimo rezervo apskaita. Privalomojo rezervo apskaita. Rezervo savoms akcijoms įsigyti apskaita. Kitų rezervų apskaita. Nepaskirstytojo rezultato apskaita. Tiriamoji dalis. Įmonės charakteristika. AB "Panevėžio statybos tresto" nuosavybės sudėtis. Nuosavybės apskaita. Nuosavybės formavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo apmokėjimo organizavimas: gydymo įstaigaĮvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti gydymo įstaigos darbo apmokėjimo organizavimo principus. Darbo apmokėjimo organizavimo teoriniai principai. Darbo užmokesčio samprata ir reikšmė. Darbo užmokesčio principai ir jų kaita šiuolaikiniame etape. Užmokesčio už žmogų plitimas. Darbuotojų vertinimo reikšmė formuojant darbo užmokesčio sistemą. Profsąjungų įtaka darbo užmokesčiui. Darbo užmokesčio struktūra. UAB "X" specialistų darbo apmokėjimo organizavimo tyrimas. UAB "X" personalo analizė. UAB "X" specialistų darbo užmokesčio analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo įvertinimo ir apmokėjimo už darbą ryšio nustatymas UAB "Amžinasis judėjimas" kavinėje "Pakeliui"Darbo organizavimo, normavimo ir apmokėjimo kursinis darbas. Santrauka. Įvadas. Darbo įvertinimo ir atlyginimo už darbą ryšys. Darbo įvertinimo metodų palyginimas ir jų taikymas. Darbo užmokesčio modeliai, formos, jų atmainos. Darbo užmokesčio dydį lemiantys veiksniai. Darbo užmokesčio modeliai ir jų atmainos. Darbo užmokesčio formos ir jų atmainos. Piliečių pajamų sudėtis rinkos sąlygomis. UAB "Amžinasis judėjimas" darbuotojų darbo įvertinimo ir atlygio už darbą tyrimas. UAB "Amžinasis judėjimas" personalo analizė. UAB "Amžinasis judėjimas" darbuotojų darbo užmokesčio analizė. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Darbo normavimo esmė ir jo taikymasĮvadas. Darbo normavimo pradininkai. Frederikas Vinslou Teiloras. Frenkas ir Liljana Džilbretai. Kiti. Darbo normavimo esmė. Darbo normos ir jų funkcijos. Darbo normavimo metodai. Išdirbio normų ir normuotų užduočių apskaičiavimas. Vadovų, specialistų ir pagalbinių darbininkų darbo normavimas. Darbo normatyvai. Darbo normavimo taikymas šiuolaikinėje organizacijoje. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo organizavimo analizė: okeaninė žūklė, šaldytos žuvų produkcijos gamyba bei realizacija UAB "Baltlanta"Vadybos pagrindų kursinis darbas. Įvadas. UAB "Baltlanta" veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. Darbo organizavimo teorijos analizė. Darbo organizavimo esmė. Darbo pasidalijimas. Darbo vietų organizavimas. Darbo užmokesčio organizavimas. Darbo sąlygos. UAB "Baltlanta". Darbo organizavimo analizė. UAB "Baltlanta" darbo pasidalijimo vertinimas UAB "Baltlanta" darbo vietų organizavimo vertinimas. UAB "Baltlanta" darbo užmokesčio organizavimo vertinimas. UAB "Baltlanta" darbo sąlygų vertinimas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Darbuotojų kontrolėĮvadas. Kontrolės samprata. Principų esmė. Nuomonės skiriasi. Kontrolės rūšys. Efektyvios kontrolės bruožai. UAB "Milis" ir UAB "Kompera" kontrolės proceso lyginamoji analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Derybų organizavimas ir jų vedimasĮvadas. Delegacijos vizito programa ir scenarijus. Vizitų rūšys. Oficialusis vizitas. Darbo vizitas. Neoficialusis vizitas. Vizitas tranzitu. Mandagumo vizitas. Užsieniečių delegacijos vizito programos parengimas. Garbingiausių svečių sutikimas. Susodinimas į automobilius. Derybos. Problemos analizė. Derybų planavimas. Organizacinių momentų planavimas. Derybų vedimas. Pirmieji konsultantai su partneriu. Derybų vedimo technologija. Techniniai derybų variantai. Kaip įveikti konfliktus. Derybų taktika. Derybų pabaiga. Priėmimai. Priėmimų organizavimas. Kvietimai į priėmimą. Priėmimų rūšis (pietūs). Priėmimo rūšies pasirinkimas. Kviečiamųjų svečių sąrašo sudarymas. Prisistatymas. Sodinimas už stalo. Vizitinės kortelės. Stalo kortelės. Tostai ir kalbos. Tosto pavyzdys. Išvados. Skaityti daugiau
Ekologinių žemės ūkio produktų kooperatinė prekybaĮvadas. Tyrimo objekto kaip sistemos interpretacija. Ekonominių vadybos metodų taikymo tyrimo objektui sričių nustatymas. Administracinių valdymo metodų taikymo tyrimo objektui tikslingumo įvertinimas. Tyrimo objekto psichologinių aspektų identifikavimas ir įvertinimas. Kiekybinių valdymo sprendimų metodai. Išvados. Skaityti daugiau
Ekonominė integracija ir tarptautinės ekonominės organizacijosĮvadas. Darbo tikslas - išsiaiškinti ekonominės integracijos bei tarptautinių ekonominių organizacijų įtaką, teigiamas ir neigiamas puses pasaulinei ekonomikai bei Lietuvai. Teorinė dalis. Ekonominė integracija. Ekonominės integracijos samprata ir rūšys. Regioninės ekonominės asociacijos. Regioninių ekonominių asociacijų formos. Regioninių ekonominių asociacijų bruožai ir kūrimo priežastys. Ekonominės integracijos dinamika. Regioninės ekonominės asociacijos tarp skirtingai išsivysčiusių šalių. Regioninės ekonominės asociacijos tarp išsivysčiusių šalių. Regioninės ekonominės asociacijos tarp besivystančių šalių. Tarptautiniai ekonominiai susitarimai ir organizacijos. Jungtinių Tautų Organizacija. Jungtinių Tautų Organizacijos tikslai ir principai. Jungtinių Tautų Organizacijos struktūra ir dukterinės organizacijos. Pagrindinės Jungtinių Tautų veiklos kryptys. Europos sąjunga. Europos Sąjungos tikslai ir principai. Europos Sąjungos struktūra. Europos Sąjungos struktūriniai fondai. Pasaulio Prekybos Organizacija. PPO organizacinė struktūra. Pasaulio prekybos organizacijos principai ir funkcijos. Pasaulio bankas. Tarptautinis valiutų fondas. Praktinė dalis. Lietuvos ekonominė integracija. Lietuvos makroekonominė politika: pinigų politika ir kapitalo judėjimas. Lietuvos Respublikos narystė tarptautinėse organizacijose. Lietuvos narystė Europos Sąjungoje. Lietuvos narystė Pasaulinėje Prekybos. Organizacijoje. Lietuva ir Tarptautinis valiutų fondas. Išvados. Priedai (5). Skaityti daugiau
Eksporto galimybių plėtra: AB "Pieno žvaigždės"Įvadas. Eksportas. Eksporto rūšys. Eksporto motyvai. Kontaktų užmezgimas su užsienio partneriais. Eksportinių prekių kainų nustatymas. Užsienio prekybos balansas. Pasaulinė prekybos organizacija. Lietuvos įstojimas į PPO. Laisvoji prekyba. Eksporto plėtra įmonėje. AB "Pieno žvaigždės". Išvados. Skaityti daugiau
Elektroninio verslo modeliai LietuvojeĮvadas. Elektroninio verslo modeliai. Modelis verslas – verslui B2B. Modelio B2B pritaikymo praktikoje pavyzdžiai. Modelis verslas – vartotojui B2C. Modelio B2C pritaikymo praktikoje pavyzdžiai. B2B ir B2C elektroninių verslo modelių skirtumai. Modelis vartotojas – vartotojui C2C. Kiti elektroninio verslo modeliai. Išvados. Skaityti daugiau
Elektroninio verslo perspektyvos: statybinių medžiagų prekyba UAB "Metalplast Vilnius"Įvadas. Darbo tikslas – išnagrinėti pagrindinius UAB "Metalplast Vilnius" veiklos principus, atskleisti įmonės veikloje naudojamas elektroninio verslo technologijas bei elektroninio verslo perspektyvas. Uždaroji Akcinė bendrovė "Metalplast Vilnius". UAB "Metalplast Vilnius" teisinis statusas ir veiklos teisiniai pagrindai. UAB "Metalplat Vilnius" organizacinė ir valdymo struktūra. UAB "Metalplast Vilnius" veikloje naudojamos elektroninio verslo technologijos. UAB "Metalplast Vilnius" tinklapio apžvalga. Užsienio įmonių veikloje naudojamos elektroninio verslo technologijos. Bendrovės "Trimo" tinklapio apžvalga. Bendrovės "ArcerolMettal" tinklapio apžvalga. Pasiūlymai UAB "Metalplast Vilnius" elektroninio verslo vystymo perspektyvai. Išvados. Skaityti daugiau
Elektroninis verslas ir elektroninės biržosKursinio projekto tema. Raktiniai žodžiai. Įvadas. Elektroninis verslas. Elektroninio verslo sąvokos. Elektroninio verslo pranašumai ir problemos. Elektroninio verslo ciklas. Tarpininkų vaidmuo elektroninėse rinkose. Elektroninės biržos. Užsienio elektroninių biržų analizė. Elektroninė viešųjų konkursų skelbimų sistema (SIMAP). Airijos konkursų puslapis. Internetinių biržų apžvalga Lietuvoje. Lietuvos statybų birža. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Elektroninis verslas ir statyba (2)Pdf byla. Įvadas. Lietuvos įmonių elektroniniai prekybai skirtų tinklapių apžvalga. Įmonės UAB "BA prekybai" elektroniniai prekybai skirto tinklalapio apžvalga. Įmonės UAB "Senukai" elektroniniai prekybai skirto tinklalapio apžvalga. Užsienio (Latvijos) įmonių elektroniniai prekybai skirtų tinklalapių apžvalga. Internetinės parduotuvės "Otims" tinklalapio apžvalga. Įmonės UAB "Kompanija Avotini" elektroniniai prekybai skirto tinklalapio apžvalga. Įmonių elektroninei prekybai skirtų tinklalapių palyginimas. Išvados. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) bendroji rinka, kaip ekonominės integracijos formaĮvadas. Ekonominė integracija. Integracijos procesai. Ekonominės integracijos formos. Integracijos procesai šiuolaikiniame pasauliniame ūkyje. Ekonominės reformos ir integracija. Europos Sąjungos bendroji rinka. Bendrosios rinkos samprata. Pagrindinių laisvių bendrosios nuostatos. Bendrosios rinkos pagrindiniai principai. Europos sąjungos bendrosios rinkos raida ir integracijos prioritetai. Keturios laisvės: ekonominės integracijos prielaidos. Laisvas prekių judėjimas. Laisvas paslaugų judėjimas. Laisvas asmenų judėjimas. Laisvas kapitalo judėjimas. Bendrosios rinkos nauda ES šalims ir įtaka Lietuvos ekonomikai. Bendroji rinka kaip ekonomikos katalizatorius. Nauda Bendrijai ir valstybėms narėms. Nauda verslui. Nauda piliečiams. Bendros valiutos nauda. ES bendrosios rinkos įtaka Lietuvos ekonomikai. Išvados. Skaityti daugiau
...