Šperos.lt > Vadyba > Vadybos uždaviniai
Vadybos uždaviniai

(3 darbai)

Vadyba (112)Tema: Tikslai. 5. Užduotis. Iš pateikto ekonominių veiklų sąrašo pasirinkite dvi ir išvardinkite, kokie galėtų būti funkcionuojančių minėtose šakose organizacijų strateginiai, taktiniai ir operatyviniai tikslai? Tema: Planavimas. 6. Užduotis. Kokie turėtų būti AB "Kvietelis" trumpalaikiai planai, jeigu bendrovė nusprendė pradėti gaminti naują produktą? (Paskutiniuosius trejus metus buvo kepami duonos ir pyrago gaminiai). Tema: Organizavimas. 5 Užduotis: Mažmeninės prekybos organizacija, kuriai vadovauja prekybos direktorius, turi 7 skyrius (statybinių medžiagų, dažų, elektros prekių, namų apyvokos daiktų, santechnikos įrengimų, buitinės technikos, durų užraktų). Kiekvienam skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, jis paskirsto užduotis pardavėjams, organizuoja ir kontroliuoja darbą. Tema: Motyvacija. 8. Užduotis. Kokią procentinę darbo užmokesčio dalį, Jūsų nuomone, turėtų sudaryti skirtingą darbo užmokesčio dydį sąlygojantys kriterijai? Argumentuokite gautus tyrimo rezultatus. Tema: Vadovavimas. 8. Užduotis. Jūsų darbo grupė – tai labdaros organizacijos komitetas, kasmet apdovanojantis 50000 Lt verslo organizaciją, kuri tais metais geriausiai vykdė savo socialinius įsipareigojimus. Jūs turite nustatyti kriterijus, pagal kuriuos bus atrenkamos organizacijos premijai gauti, ir ištirti kelių atrinktų organizacijų veiklą. Išskirkite organizaciją kandidatę ir pasistenkite apginti savo pasirinkimą grupės susirinkime. Kokia Jūsų manymu, šios organizacijos veiklos motyvacija? Ar Jūs pritartumėte šiai motyvacijai? Tema: Kontrolė. 6. Užduotis. Sudarykite darbuotojų (direktoriaus pavaduotojo gamybai, administratoriaus, vyr.technologo, ekonomisto, vairuotojo ekspeditoriaus) darbų kontrolės vertinimo skalę, kurioje atspindėtų Jūsų požiūris, į kokias savybes reikia atsižvelgti kontroliuojant ir vertinant darbuotojų veiklą? Apibūdinkite keliais aspektais kiekvieną skalės padalą, kad būtų aiškūs vertinimo kriterijai. Skaityti daugiau
Vadybos ekonomikaNamų darbas. 10 variantas. 1 Problema. Per tam tikrą laikotarpį vartotojas perkamą benzino kiekį padidina nuo 100 iki 120 litrų, benzino kainai sumažėjus nuo 1,50 Lt iki 1,25 Lt. Apskaičiuokite ribines vartotojo išlaidas; Apskaičiuokite benzino paklausos elastingumą kainai. Koks būtų benzino paklausos elastingumas kainai, jei vartotojas už 1,25 Lt pirktų ankstesnį benzino kiekį? Kaip pasikeistų faktinės vartotojų išlaidos c atveju? Kaip keičiasi bendros vartotojų išlaidos, keičiantis prekės kainai, kai paklausa yra elastinga ir kai neelastinga? 2 Problema. "Minolos" bendrovė pasamdė konsultantą, kad šis nustatytų ryšį tarp pelno (PL) ir gamybos apimties (Q). Konsultantas nustatė, kad sąveika yra tokia: PL = -10 - 6Q + 5,5Q2 - 2Q3 + 0,25Q4. A. Konsultantas tvirtina, jog, norint gauti maksimalų pelną, firmos Q turi būti lygi 1. Ar tikrai dPL/dQ = 0, kai Q = 1? Ar kaina K yra maksimali, kai Q = 1 ? B. "Minolos" viceprezidentas teigia, kad firmos pelnas yra maksimalus, kai jos Q = 2. Ar tai teisinga? C. Bendrovės generalinis direktorius mano, jog firmos pelnas maksimalus, kai Q = 3. Ar jis teisus? D. Kaip galima apibendrinti jų teiginius? 3 Problema. Bendrovė "Ion Generating, Inc." gamina jonų generatorius ir jų kontrolės prietaisus pramoniniam naudojimui, pavyzdžiui, cheminėms laboratorijoms. Ji svarsto galimybę išplėsti veiklą ir įeiti į šalies saugos priemonių rinką, imant gaminti dūmų detektorių, kurio gamyba remtųsi esama technologija ir kainuotų 50 dol. Kiekvieno tokio detektoriaus pagaminimui reikėtų 20 dol. vertės medžiagų ir 0,5 vai darbo, kurio kaina 20 dol. už valandą. Energija, cechinės išlaidos ir kiti kintamieji pridėtiniai kaštai sudarytų 10 dol. vienetui. Buhalterija nustatė, kad, atsižvelgiant į padidėsiančius pastoviuosius kaštus, šiam gaminiui tenkantys pastovieji pridėtiniai kaštai būtų 7,50 dol. vienam detektoriui (jei jų būtų gaminama 300 000 vnt.). A. Kokia yra "Ion Generating" firmos dūmų detektorių gamybos apimtis (vnt) lūžio taške?. B. Apskaičiuokite veiklos proporcingumo laipsnį (VPL) numatomos 300 000 vnt gamybos apimties atveju ir paaiškinkite, ką reiškia tas VPL. 4 Problema. Įrankių gamybos įmonių asociacija neseniai paskelbė tokius plaktukų paklausos ir pasiūlos santykių apskaičiavimus: QD = 60 000 -10 000K (Paklausa). Qs = 20 000K (Pasiūla). A. Apskaičiuokite pusiausvyros kainos ir gamybos apimties derinį tobulos konkurencijos šakoje. B. Dabar tarkime, kad šaka organizuota kaip kartelis. Apskaičiuokite šakos produkcijos kainos ir gamybos apimties derinį, užtikrinantį pelno maksimumą kartelio nariams. (Patarimas: šakos, kaip kartelio, RP = 6 - 0,0001Q.) C. Palyginkite savo atsakymus į klausimus A ir B. Apskaičiuokite kartelio susidarymo pasekmes plaktukų kainai ir kiekiui. Problemos sprendimas. Problemos sprendimas. Problemos sprendimas. Problemos sprendimas. Skaityti daugiau
Vartotojų elgsenaI užduotis — situacijos pateikimas (vartotojų teisių pažeidimas). II užduotis — prekių poreikių patenkinimas, televizijos reklama, pardavėjų elgesys parduotuvėse. III užduotis-vartojamų prekių pasikeitimas. Skaityti daugiau