Šperos.lt > Vadyba > Vadybos šperos
Vadybos šperos

(124 darbai)

AdministravimasVadybos funkcijos. Organizacijos aplinka. Organizacija. Organizacijos tikslas. Organizacijų bendri bruožai. Organizacijos struktūra. Organizacijos struktūros funkcijos. Organizacijų valdymas. Valdymas. Valdymo rezultatyvumas. Efektyvumas. Efektingumas. Vadovai. Valdymo lygiai. Ekonominės raidos veikėjai. Organizacijas paskirtis. Organizacijos aplinkos bruožai. Organizacijos išorinės aplinkos elementai. Organizacijos vidinė aplinka. Tikslų ir priemonių nustatymas. Strateginis ir operatyvinis planavimas. Priežastys, dėl kurių planuoti būtina. 4 planavimo žingsniai. Pranašumai. Trūkumai. Strategija. Strateginis planavimas. Strateginis planas. Motyvai. Atlyginimas. Vadovavimas. Lyderiavimas. Organizaciniai vadovo sugebėjimai. Valdymo stiliaus elementai. Komanda. Komandų tipai organizacijoje. Konfliktas. Konflikto valdymas. Asmeniniai būdai konfliktams valdyti. Kontrolės tikslas. Skaityti daugiau
Administravimas (2)Kas yra organizacija? Kas apibūdina organizaciją kaip visuomenės darinį? Formalių organizacijų tipai. Kriterijai, kuriais remiamasi skirstant įstaigas į biudžetines ir nebiudžetines? Kriterijai, kuriais remiamasi skirstant įstaigas į atviras, uždaras, viešąsias ir specializuotas? Įmonių tipai. Į kokias grupes skirstomos operacijos, vykdomos įmonėse? Kokią vietą valdyme užima administravimo funkcija? Kokie pagrindiniai gebėjimai reikalingi vadybininkui? Kokius etapus apima vadybos teorijos raida? Kokios teorijos priklauso modernioms teorijoms? Fayolio efektyvaus valdymo principai. Pagrindiniai klasikinės organizacijų teorijų mokyklos atstovai. Kas sugalvojo "biurokratijos" terminą ir ką jis reiškia. Biurokratijos pozityvios pusės. Biurokratijos negatyvios pusės. Biurokratijos įvedimo keliai. Ką reiškia idealusis biurokratijos tipas? Valdžios tipai pagal Weberį. Kas yra etika? Kas sudaro etikos teorija? Pagrindiniai akcentai iš deontologijos pusės, vertinant sprendimus ar veiksmus. Kokias žinote pagrindines etikos teorijas? Teleologija. Kokie pagrindiniai principai apibūdina utilitarizmo teoriją? Teisingumo teorijos principai. Etikos problema. Pagrindinis administracinio gyvenimo bruožas. Į kokias grupes apjungtos etikos problemos. Etikos kodeksai. Kodeksų tikslai. Kam skirti yra etikos kodeksai? Organizacijos kultūros struktūra pagal Robbins. Kuo skiriasi viena organizacija nuo kitos? Kas dar, be krašto istorijos, organizacijų tradicijų, formuoja organizacijos kultūra? Kas sudaro W. G. Ouchi modelį? A teorija. J teorija. Z teorija. Pagrindiniai kultūros tipai. Kuo skiriasi vykdytojas nuo vadovo? Kas yra organizacijos struktūra? Pagal ką gali būti vykdomas darbo vietų jungimas? Organizacijos struktūros tipai. J.A.Z. apibūdinimas. Koks strategijos poveikis įstaigai, strategijos nauda. Kokie įstaigos tikslai yra strateginiai?. Organizacijos struktūros vaidmuo. Centralizacija ir decentralizacija. Planavimo ir organizavimo skirtumai. Planų tipai, jų apibūdinimas ir panaudojimas. Vadovų tipai. Kokie yra valdžios šaltiniai. Kuo skiriasi individuali atsakomybė nuo kolektyvinės? Vadovas ir pavaldinys – skirtumai ir panašumai. Pagrįsti pareigybinės instrukcijos poreikį. Kaip suprantat kompetenciją. Kas naudotina darbo laiko paskirstymo gerinimui. Planų skirstymas pagal laiko terminus. Integravimas ir harmonizavimas – vienodumas. Kaip skirstomos motyvacijos teorijos. Kuo turinio teorijos skiriasi nuo proceso teorijų? Kokia pagrindinė teisingumo teorijos mintis? Kas yra komunikacija? Koks jos vaidmuo vykdant vadybos funkcijas? Kuo skiriasi verbalinė ir neverbalinė komunikacija? Kokie gali būti informacijos kanalai; apibūdinkite juos. Skaityti daugiau
Administravimo pagrindaiKas yra organizacija? Formalių organizacijų tipai. Į kokias grupes skirstomos operacijos, vykdomos įmonėse? Kokius etapus apima vadybos teorijos raida? Kokios teorijos priklauso modernioms? Kas sugalvojo biurokratijos terminą ir ką jis reiškia? Biurokratijos pozityvios pusės. Biurokratijos negatyvios pusės. Biurokratijos įvedimo keliai. Valdžios tipai pagal Weberį. Idealusis biurokratijos tipas: sąvoka ir konstravimas. Idealiojo biurokratijos tipo bruožai. Kas sudaro etikos teoriją? Pagrindinės etikos teorijos. Utilitarizmas. Teisingumo teorijos principai. Į kokias grupes apjungtos etikos problemos? Kodeksų tikslai. Kuo skiriasi viena organizacija nuo kitos? Kas dar, be krašto istorijos, organizacijų tradicijų, formuoja organizacijos kultūrą? Kas sudaro W. G. Ouchi modelį? Kas yra organizacijos struktūra? Pagal ką gali būti vykdomas darbo vietų jungimas? Organizacijos struktūros tipai. Skaityti daugiau
Gamybos organizavimas ir planavimasGamybos teorijos pagrindiniai principai. Gamybos planavimo samprata ir esmė. Planavimo tikslai ir uždaviniai. Planų tipai ir planavimo periodai. Planavimo organizavimo principai. Kaštų planavimas. Pardavimų planavimas. Programinis planavimas. Strateginis planavimas. Tinklinis planavimas. Operatyvusis planavimas. Gamybos organizavimo samprata ir esmė. Gamybos proceso rūšys. Gamybos struktūros tipai. Gamybos ciklas. Srovinės gamybos organizavimas. Lanksčios automatizuotos gamybos organizavimas). Vienetinės gamybos organizavimas. Gamybos apskaitos ir kontrolės organizavimas. Gaminių kokybės kontrolė. Pagalbinės gamybos organizavimas. Įrankinio ūkio organizavimas. Remonto organizavimas. Energetinio ūkio organizavimas. Sandėlių ūkis. Transporto ūkis. Skaityti daugiau
Įmonės strateginis valdymas (4)Normatyvinio, strateginio ir operatyvinio valdymo sąsajos. Organizacijos vizija ir filosofija. Normatyvinis organizacijos valdymas. Organizacijos įstatymai. Organizacijos politika. Organizacijos kultūra. Strateginis organizacijos valdymas. Organizacijos struktūra. Organizacijos valdymo sistema. Organizacijos elgsena. Strategijos formavimo etapai. Organizacijos potencialo analizė. Gaminio gyvavimo ciklo analizė. Portfolio analizė. SWOT analizė. Organizacijos konkurencinės situacijos analizė. PEST analizė. Konkurentų analizė. Organizacijos tikslų formulavimas. Skaityti daugiau
Įmonės teorinis ir praktinis modeliaiValdymas ir valdyba. Valdymas. Kibernetinis valdymo modelis. Vadyba. Organizacija. Bendras darbas. Darbo produktų įvairovė. Darbų pasidalijimas ir koordinavimas. Technologijų ir darbų derinimo būdų įvairovė. Organizacijos ir jų įvairovė. Teisinės organizacijos formos. Veiklos mastai. Veiklos skirtumai įvairiose organizacijose. Sisteminis požiūris vadyboje. Sistema. Sistemų įvairovė. Darbas, kaip tikslinga žmogaus veikla. Darbo, kaip sistemos elementai. Jų įvairovė. Organizacija kaip sistema ir kaip aukštesnio lygio sistemos elementas. Organizacijos paskirtis. Organizacijos valdymo struktūra. . Organizacijos valymo struktūrų raida. Linijinė valdymo struktūra. F.U. Teiloro vadybos funkcijų koncepcija ir funkcinė valdymo struktūra. Linijinė-funkcinė struktūra ir linijos-funkcijos konfliktas. Organinės ir mechanistinės sistemos. Vadovas organizacijos valdymo sistemoje. Vertikalūs ir horizontalūs vadovo ryšiai. Jų ypatybės. Vadovavimo stilius. Šiuolaikinis požiūris į vadovavimo stilius. Vadybos funkcijos. Vadovo veiksmai valdant pavaldinių darbą. A. Fajulio administravimo operacijos. Vadybos funkcijų kompozicijų įvairovė. Cikliškas vadybos proceso suvokimas. Planavimas. Planų įvairovė. Strateginis planavimas. Operatyvus planavimas. Tinkliniai planai. Darbo skatinimas. Vadybos galių teorija. Motyvacijų samprata ir D. Mak Gregoro teorija "Y". E. Maslou poreikių klasifikacija. Paskatų įvairovė. Darbo vertinimas. Darbo vertinimo būtinumas ir jo problemos. Operatyvus ir perspektyvinis darbo vertinimas. Objektyvios ir subjektyvios darbo vertinimo sistemos. Piniginis darbo skatinimas. Darbo užmokesčio reglamentavimas. Darbo užmokesčio formos. Materialių darbo paskatų įvairovė. Kontrolė ir reguliavimas. Kontrolės ir reguliavimo kaip valdymo funkcijos, samprata. Darbo tikrinimo būdai. Nukrypimų nuo numatytos darbo eigos šalinimas. Organizacijos tikslų kompleksas. Organizacijos strategija. Tikslų įvairovė pagal laiko horizontą, hierarchijos lygį ir žinių sritis. Organizacijos kūrimas. Svarbiausi veikėjai kuriantis organizacijai. Fizinis ir juridinis asmuo. Organizacijos įteisinimas. Jos įstatai. Teisinis vadybos santykių reguliavimas. Teisinio vadybos reguliavimo būtinumas. Darbo sutartis ir kolektyvinė sutartis. Darbų sauga. Organizacijos valdymo struktūros projektavimas. Valdymo struktūros posistemės. Vadybinio organizacijos struktūrizavimo kryptis. Pirminių produkto darymo dalinių specializacija ir funkcinių posistemių priklausomybė nuo jos. Vadybos sprendimai. Vadovo asmeninio darbo procesas. Vadybos sprendimų priėmimo žingsniai. Sprendimo modeliai ir jų tipai. Matematinis modeliavimas. Darbo paskatų veiksmingumo dinamika. Paskatų veiksmingumo kitimo tendencijos. F. Hercbergo dviejų veiksnių teorija. Darbo įvairinimas ir korporacinė kultūra. Dalykinis bendravimas. Bendravimo proceso žingsniai ir kliūtys juose. Valdymo komunikacijos rūšių įvairovė. Vaisingo bendravimo laidavimas. Grupinis protinis darbas. Lyginamoji individualaus ir grupinio sprendimo charakteristika. Proto šturmas ir Delfų metodas. Vaisingo grupinio protinio darbo laidavimas. Pokyčių valdymas. Pokyčių valdymo ypatybės. Vadybos funkcijų realizavimas vykdant pokyčius. Matricinė struktūra. Psichologinio pasipriešinimo pokyčiams įveikimas. Organizacijų plėtros (OD) technika. Konfliktų valdymas. Konfliktų valdymo būtinybė. Konfliktų organizacijose priežastys. Konfliktų valdymo būdai. Darbo organizacijoje pradžia. Pareiginio rengimo būtinumas. Vadovo ir pavaldinio veikla pareiginio rengimo metu. Vadybos dorovė. Įvairių veiktos sričių etika. Dorovės normų kūrimasis ir įtvirtinimas. Dorovės normų vadyboje formulavimas. Skaityti daugiau
Įmonės veiklos planavimas (23)1-7 tema klausimai ir atsakymai. Planavimo esmė ir turinys. Kodėl planavimas yra pirmoji ir pagrindinė vadybos funkcija? Kodėl reikalingos planų alternatyvos? Koks yra planavimo ryšys su kitomis vadybos funkcijomis? Kas sudaro įmonės potencialą? Koks yra planavimo proceso nuoseklumas tikslų, potencialo ir veiksmų planavimo požiūriu? Ką reiškia planavimo formulavimas? Kokia jo eiga? Kas apsprendžia problemos sudėtingumą? Kokios yra problemų sudėtingumo klasės? Kurie yra racionalumo tipai? Kuo skiriasi dalinis ir kompleksinis racionalumas? Palyginkite formalaus, riboto racionalumo ir sisteminio planavimo metodologijas pagal atskirus problemos sprendimo etapus. Kas sudaro planavimo instrumentarijų? Kodėl (ir kada) yra reikalingi direktyviniai rodikliai? Kurios (ir kodėl) pagrindinės metodų grupės naudojamos planavime? Kuo skiriasi tiesioginis ir atvirkštinis planavimas? Kaip jie naudojami planavimo procese? Kodėl ilgalaikiame planavime yra sudaromi verslo vystymo scenarijai? Kokia jų paskirtis ir struktūra? Kas sudaro įmonės veiklos planavimo informacinę bazę? Kurie veiksniai apsprendžia strateginės informacijos ypatumus? Kurie bruožai jai būdingi? Kuo skiriasi norma ir normatyvas? Kurios pagrindinės normų ir normatyvų rūšys sudaro įmonės normatyvinę bazę? Tikslai ir jų sistema. Kaip apibrėžiami ir klasifikuojami tikslai? Kas sudaro tikslų sistemą? Kurie reikalavimai jai keliami? Kurie yra tikslų formavimo etapai? Kaip ir kodėl skaidomi tikslai? Kokia yra trumpalaikio plano (veiklos plano) paskirtis? Kaip jis sudaromas? Įmonės planavimo sistema. Kurios pagrindinės sritys ir kodėl išskiriamos mikroekonomikos planavime? Kodėl įmonės-organizacijos ir įmonės-sistemos sampratos yra svarbios įmonės vadyboje? Apibūdinkite sisteminio požiūrio esmę. Kas sudaro išorinę ir vidinę įmonės aplinką? Kurios pagrindinės funkcijos išskiriamos įmonės vidinėje aplinkoje? Kodėl svarbu ir kaip reikia jas derinti. Kurie yra verslo planavimo pagrindiniai principai? Kas sudaro įmonės planų sistemą? Kurie reikalavimai jai keliami? Kuo skiriasi periodinis ir projektinis planavimas? Koks yra jų ryšys? Kaip gali būti vykdomas periodinis planavimas? Kaip pasiekiamas jo nepertraukiamumas? Nuo ko (ir kodėl) priklauso efektyvus įmonės planavimo sistemos funkcionavimas? Strateginio planavimo procesas. Kuria planavimo metodologija (ir kodėl) remiasi strateginis planavimas? Kurie yra strateginio planavimo proceso etapai ir jų tikslai? Kuo strateginis planavimas skiriasi nuo biudžetinio ir trumpalaikio planavimo? Koks jo ryšys su taktiniu planavimu? Kaip strateginis planavimas gali padėti sukurti palankesnes veiklos sąlygas? Kurie yra pagrindiniai strateginio planavimo ypatumai? Kurie yra pagrindiniai strateginio planavimo privalumai ir trūkumai? Įmonės išorės ir vidinės aplinkos analizė. Kaip makroaplinka įtakoja verslą? Kodėl reikalinga jos analizė? Kaip atliekama makroaplinkos analizė? Kurie yra ūkio šakos aplinkos analizės tikslai? Kodėl reikia suprasti ir žinoti ūkio šakos varomąsias jėgas? Kaip įmonė gali jas panaudoti konkurencinių pranašumų kūrimui? Kodėl reikia suprasti ir žinoti įėjimo į šaką barjerus? Kokią įtaką jie turi konkurencijos lygiui šakoje? Kodėl reikia vertinti šakos patrauklumą ir kas jį apsprendžia? Kurie yra pagrindiniai konkurencingumo veiksniai? Kada pakaitai smarkiausiai konkuruoja su varžovo produktais? Kada naujų konkurentų įėjimo į rinką grėsmė yra didžiausia ir kada mažiausia? Kada tiekėjai yra stiprus konkurencingumo veiksnys? Kodėl reikia mažinti jų derėjimosi galią? Kaip tą galima padaryti? Kada pirkėjai yra stiprus konkurencingumo veiksnys? Kodėl reikia mažinti jų derėjimosi galią? Kaip tą galima padaryti? Kodėl svarbu nustatyti strateginę konkurentų grupę? Kurie mikroekonomikos (veiklos) aplinkos komponentai išskiriami atliekant jos analizę? Kodėl svarbu išsiaiškinti jų įtaką įmonės veiklos rezultatams ir kaip tą galima padaryti? Kaip apibūdinami strateginiai vidaus veiksniai? Koks yra jų analizės tikslas ir eiga? Kurie pagrindiniai metodai naudojami įmonės vidinės būklės įvertinimui? Koks yra strateginės kaštų analizės tikslas? Kaip ji atliekama ir kaip gali būti panaudojami jos rezultatai? Kokiu tikslu ir kaip atliekama SSGG (SWOT) analizė. Kaip ir kodėl reikia įvertinti išorines galimybes ir grėsmes? Kas yra konkurenciniai pranašumai ir kaip jie sukuriami? Kas yra konkurenciniai trūkumai ir kodėl reikia juos nustatyti? Kas yra grėsmė ir nuo kokių grėsmių verslui reikia gintis? Kam panaudojamos strateginės analizės išvados. Įmonės (verslo) misijos ir tikslų planavimas. Kas sudaro verslo strategijos tikslinę orientaciją? Kodėl technologijos, inovacijos ir įmonės vadybos kokybė įtakoja jos pokyčius ir formulavimą? Kurie pagrindiniai veiksniai įtakoja misijos formuluotę? Kurie yra misijos formuluotės elementai? Kokia jos reikšmė? Kaip apibrėžiami tikslai? Kuo remiantis jie formuluojami ir vertinami? Įmonės vystymo strategijos planavimas. Kas sudaro įmonės strategijų sistemą? Kaip ji suformuojama? Kurios yra pagrindinės funkcinės strategijos? Koks jų ryšys su bendra įmonės strategija? Kokia yra verslo strategijos sudarymo eiga? Kada ir kuo remiantis atliekamas esamos strategijos įvertinimas? Kas sudaro verslų (produkcijos) portfelį? Kodėl reikia jį vertinti? Kaip gali būti atliekamas jo įvertinimas? Kurie pagrindiniai veiksniai ir kaip įtakoja strateginių alternatyvų formavimą? Kuo remiantis atliekamas strategijos įvertinimas ir pasirinkimas? Kurios išskiriamos strateginių alternatyvų grupės? Kurios yra generalines konkurencinės strategijos? Kada ir kaip jos taikomos? Kurios yra įmonės vystymo bazinės strategijos? Kada ir kaip jos naudojamos? Kaip panaudojama Tompsono ir Striklendo matrica pasirenkant bazines vystymo strategijas? Kurios yra ištekliais pagrįstos strateginės alternatyvos? Kada jos pasirenkamos? Kurios yra rinka pagrįstos strateginės alternatyvos? Kada jos pasirenkamos? Kodėl įmonei svarbu turėti rašytinį ir tinkamai apiformintą strateginį planą? Kokia turėtų būti jo struktūra? Kas sudaro Subalansuotą įmonės veiklos vertinimo sistemą? Kokia yra jos formavimo eiga? Kodėl Subalansuotų įmonės veiklos vertinimo rodiklių sistema gali būti panaudojama strategijos sudaryme, įvertinime ir koregavime? Kuriais rodikliais galėtų būti vertinamos finansų, klientų, vidinių procesų ir augimo bei tobulėjimo perspektyvos? Skaityti daugiau
Įmonių organizavimas ir valdymas (2)Įmonės sistema. Kaip suprantate, kas yra sistema? Pagal kokius požymius klasifikuojamos sistemos, jų esmė? Ką vadiname operacinėmis sistemomis ir kokie klasifikaciniai požymiai joms priskiriami? Kokios operacinių sistemų ypatybės ir kokia jų reikšmė, esmė? Kas yra sisteminis požiūris, kaip jį suprantate? Vadybos samprata dėstomo dalyko atžvilgiu. Kaip suprantate vadybos esmę? Kokie informacijos veiksmai atliekami vadybos procese? Kokiomis priemonėmis jie užtikrinami? Kokios svarbiausios vadybos funkcijos? Kodėl būtina tobulinti vadybą ir kokios šio tobulinimo kryptys? Įmonės aplinka. Kaip suprantate, kas yra vidinė ir išorinė aplinka? Koks pagrindinis skiriamasis bruožas tarp vidinės ir išorinės aplinkos? Koks išorės veiksnių pobūdis, kaip jie įtakoja veiklą? Prielaidos įmonės veiklai pradėti. Kas yra rinka ir kokia jos reikšmė įmonės steigimui? Rinkos segmentavimo esmė ir prasmė. Kas yra verslo planas ir jo sudarymo tikslai? Kam ir kodėl naudingas verslo planas? Kokia informacija reikalinga verslo planui? Sąnaudos ir galingumai. Kaip suprantate, kas yra sąnaudos įmonėje, kaip jos klasifikuojamos ir nustatomos? Kokia atskirų sąnaudų reikšmė įmonės veiklai, ką jos įtakoja? Kas yra įmonės gamybinis pajėgumas? Kaip apskaičiuojamas žmogaus gyvojo darbo ir mašinų darbo laiko fondas. Kokie veiksniai lemia įmonės gamybinį pajėgumą? Kokia yra gamybinio pajėgumo panaudojimo analizės reikšmė. Gamybinės veiklos organizavimas. Kaip suprantate, kas yra prognozavimas ir kokių tikslų siekiama jį taikant? Kas yra prognozavimo objektas gamyboje? Kokie pagrindiniai prognozavimo metodai, jų esmė ir vieta? Kaip suprantate, kas yra gamybos planavimas, koks jo tikslas? Kokios yra planų rūšys, kuo skiriasi planų tikslai? Kas yra planavimo objektai gamybos planuose? Kokie planavimo pradiniai duomenys, jų esmė? Kokie metodai taikomi planavime, jų esmė? Kaip suprantate, koks skirtumas tarp organizavimo aplamai ir gamybos proceso planavimo? Kokie gamybos organizavimo objektai? Kokie gamybos organizavimui reikalingi duomenys? Kokių principų privalu laikytis organizuojant gamybą? Kokie metodai taikomi organizuojant gamybą, jų esmė? Kas yra gamybos kontrolė ir reguliavimas, jos tikslai ir uždaviniai? Kokie pradiniai duomenys reikalingi vykdant kontrolę ir reguliavimą, jų esmė? Kokie metodai taikomi vykdant kontrolę ir reguliavimą, jų esmė? Įmonių plėtra, likvidavimas, reorganizavimas. Kaip suprantate, kas yra plėtra? kam ir kodėl ji naudinga? Kaip apibūdintumėte krizinės situacijos susidarymą, priežastis, valdymo modeliais? Kaip apibūdintumėte krizinės situacijos susidarymą, priežastis, valdymo modeliais? Keliais būdais gali būti vykdomas įmonės likvidavimas? Jų esmė. Skaityti daugiau
Įmonių organizavimas ir valdymas (3)Dėstomo dalyko objektas, tikslas ir uždaviniai (kaip juos suprantate). Ryšys su kitais dėstomais dalykais. Pelno ir nepelno sektoriai. Kas yra sistema? Kodėl įmonė yra laikoma sistema? Kas yra sisteminis požiūris, jo reikšmė? Kas yra objektas įmonėje? Kokios vadybinės veiklos sritys įmonėje? Kas yra rinka ir kokia jos reikšmė įmonės steigimui ir veiklai? Įmonės segmentų esmė ir prasmė. Kokia rinkos tyrimų esmė ir prasmė? Kokie pagrindiniai rinkos tyrimų etapai, esmė ir prasmė? Kokie metodai taikomi rinkos tyrimuose, esmė ir prasmė? Kaip suprantate, kas yra sąnaudos įmonėje, jų esmė? Kokia atskirų rūšių sąnaudų reikšmė įmonėje? Kokiais metodais galime nustatyti sąnaudas įmonėje, jų esmė? Kas yra gamybiniai įmonės pajėgumai? Kaip apskaičiuojamas įrenginio darbo fondas? Kokie yra būdai gamybinio pajėgumo paskaičiavimui priklausomai nuo veiklos rūšies? Kokia yra gamybinių pajėgumų analizės reikšmė? Koks yra prognozavimo objektas, reikalingi pradiniai duomenys, metodai? Koks yra planavimo objektas, reikalingi pradiniai duomenys, metodai? Koks yra organizavimo objektas, reikalingi pradiniai duomenys, metodai? Koks yra kontrolės ir reguliavimo objektas, reikalingi pradiniai duomenys, metodai? Gaminio kūrimo procesas. Gamybos prognozavimas ir planavimas. Gamybos organizavimas. Gamybos kontrolė ir reguliavimas. Kaip suprantate gamybos proceso užtikrintumą? Kokia įrankių (remonto, energijos) ūkio samprata, tikslai, uždaviniai turinys? Kokia yra materialinio aprūpinimo reikšmė ir turinys? Kas yra įmonės komercinė veikla? Jos tikslai ir uždaviniai. Kas yra įmonės pardavimų kvadratas? Jo reikšmė ir uždaviniai. Kokia produkto kainos, paskirstymo ir rėmimo esmė komercinėje veikloje? Kokia yra finansinės veiklos samprata (esmė), tikslas ir uždaviniai? Kas yra organizacinis projektavimas, kodėl jis būtinas, kokio rezultato siekiama? Kokie yra sudedamieji organizacinio projektavimo etapai, uždaviniai, požiūriai į organizacinį projektavimą? Kas yra galia ir valdžia, koks tarp jų skirtumas? Kokie yra galių tipai ir kokie yra požiūriai į formalią valdžią? Kokie skirtumai tarp linijinės, patariamosios ir funkcinės valdžios? Kodėl yra būtinas delegavimas, su kokiais sunkumais susiduriama deleguojant? Decentralizavimas ir centralizavimas organizaciniame projektavime, jų reikšmė ir skirtumai? Kokie ir kodėl pradiniai duomenys yra reikalingi skaičiuojant personalo poreikį? Kuo reikšmingos darbo vietų charakteristikos, padalinių ir pareigybiniai nuostatai? Kaip vertinate personalo paieškos šaltinius ir metodus? Kaip vertinate personalo atrankos metodus ir metodikas? Apie ką ir kodėl turi būti instruktuojamas, informuojamas priimamas į darbą darbuotojas, esmė ir prasmė? Kokiomis pradinėmis žiniomis turi pasižymėti vadovas ir kodėl? Kokie ir kodėl svarbūs pradiniai duomenys vertinant ir priimant sprendimus darbuotojų atžvilgiu? Kokie galimi vertinimo sprendimai ir kokia tolimesnė darbuotojų ugdymo schema? Kaip suprantate kas yra įmonės plėtra, jos nauda ir kaip ji yra realizuojama? Kas yra įmonės krizė, jos priežastys, kokie galimi krizės valdymo metodai? Kada įmonė likviduojama, likvidavimo būdai? Verslo Plano samprata. Verslo plano struktūra ir tikslai. Kokie yra finansavimo šaltiniai, jų esmė ir pasirinkimo kriterijai arba veiksniai? Juridinis asmuo, jo dalyviai ir jų teisės. Kas yra akcijos, kokia jų įvairovė, kaip jos gali būti platinamos, perleidžiamos, kokias teises įgyja akcininkas? Kokie skirtumai steigiant įvairų juridinį statusą turinčias įmones? Kokie galimi juridinį statusą turinčių įmonių pertvarkymai? Kokios yra galimybės užsiiminėti verslu nesteigiant juridinio asmens įmonės? Kokie dokumentai reikalingi mums pristatyti ir kas tuos dokumentus išduoda? (Dėl verslo liudijimo). Kas yra verslo planas ir investicinis projektas, kokie jų skirtumai? Kam naudinga verslo planas ir investicinis projektas? Kokie yra verslo plano ir investicinio plano tikslai? Skaityti daugiau
Įmonių valdymas (2)Gamybinių procesų logistika. Aparatinio gamybos tipo ypatumai. Produkcijos judėjimo valdymas įvairaus tipo gamyboje. Srautų cecho viduje valdymas. Gamybos ir visos grandinės problemos. JIT apibrėžimas. Gamybos sistemų problema. Kanban principas. Saugojimo, krovos ir vidinio transportavimo procesai įmonėje. Sandėliavimo procesų organizavimas. Sandėlio organizacinė struktūra. Skaityti daugiau
Inovacijos ir žinių vadybaInovacijos samprata. Inovacinė veikla. Inovacinės veiklos dalyviai. Įvadas į žinių sampratą. Tradicijų svarba kuriant žinias. Inovacinės veiklos valdymas. Požiūris į IV, jos valdymą Vakaruose ir Lietuvoje. Inovacinės veiklos politika Lietuvoje. Inovacinės veiklos valdymo modeliai. Personalo valdymas ir kontrolė inovacinėje veikloje. Inovacinės veiklos kontrolė: etapai ir ryšys. Inovacinė veikla Lietuvoje. R&D sistemos apžvalga. Inovacinės sistemos indikatoriai (innovation system indicators) pagal PHARE. Inovacinės politikos sprendimų priėmėjai. Inovacijų politiką palaikančios organizacijos. Vyriausybės tyrimų institutai (29) ir institucijos (15). Vietinė valdžia. Įmonės: stambios, vidutinės, smulkios. Technologijų perdavimas. Verslo aplinka inovacijoms. Mokesčių paskatos. Bendradarbiavimas tarp universitetų, tyrimo institutų ir pramonės. Klasteriai. Lietuvos inovacinės sistemos skatinimas išorinių faktorių dėka. Žmogiškųjų resursų stiprinimas. Globalių žinių įgijimas. Tiesioginės užsienio investicijos ir eksporto augimas. Dalyvavimas tarptautiniuose gamybos tinkluose. Tarptautinio bendradarbiavimo kūrimas žinių srityje. Žinių valdymo teorijos (koncepcijos). POLANY žinių koncepcija. DREYFUS & DREYFUS. NONAKA ir TAKEUCHI (jap). KARL_ERIC_SWEIBY. DAVENPORT & PRUSAKAS. Žinių tipai. Žinių klasifikavimas. Individualios ir kolektyvinės žinios (klasifikavimas pagal Blacker, Spender). Paskleidžiamos ir nepaskleidžiamos žinios. Skaityti daugiau
Inovacijų vadyba (2)Inovacijų vadybos samprata. Inovacinė veikla bendroje veiklų klasifikacijoje. Mokslo ir verslo sąveika inovacinėje veikloje. Inovacijų klasifikacija. Inovacijų sistema. Inovacijų veiklos kompleksiškumas. Inovacinės veiklos dalyviai. Inovacijų strategijos. Inovacinės veiklos aktyvinimo kryptys - Europos Sąjungos (ES) aspektas. Inovacinės veiklos plėtojimo aktualijos Lietuvoje. Inovacinės veiklos aktyvinimo prioritetai Lietuvoje. Klasikiniai inovacijų valdymo modeliai. Perspektyvūs inovacijų valdymo modeliai. Inovacinės veiklos planavimo procedūros. Skaityti daugiau
Inovacijų vadyba (3)Inovacinės veiklos planavimo procesas. Inovacinės veiklos kontrolės rūšys Inovacinės veiklos kontrolės procesas. Inovacinės veiklos kontrolės principai Inovacinės veiklos valdymo sprendimai. Kolektyvinis darbas inovacinėje veikloje Personalo darbo valdymo ypatybės inovacinėje veikloje. Vadovavimas inovacinėje veikloje. Inovacinės veiklos projektinis ciklas. Inovacinės veiklos rezultatų įvertinimas. Inovacinių projektų finansavimas. Inovacinės veiklos valdymo ypatumai paslaugų sferos įmonėse. Verslo konsultavimas - inovacijų paramos infrastruktūros dalis. Verslo konsultavimo veiklos charakteristikos. Verslo konsultavimo veikla giminingų veiklų sistemoje. Skaityti daugiau
Inovacijų vadyba (4)Inovacijų ir inovacinės veiklos samprata. Inovacijos ir inovacinės veiklos sąvokos. Verslo konsultavimo plėtros dėsningumų ir tendencijų Įvertinimas. Inovacijų įvairovė ir jų klasifikacija. Inovacinės veiklos kompleksiškumas. Inovacijų įvairovė ir jų problematikos mastai transformacijų sąlygomis. Ekonominio inovacijų įvertinimo problemos. Inovacinės veiklos valdymo aktualijos Vakarų valstybėse, Lietuvoje. Inovacinės veiklos projektinis valdymas. inovacinės veiklos projektavimo procesas ir jo valdymas. Inovacijų ir inovacinės veiklos valdymo problemų sprendimo prioritetai. Inovacijų plėtojimas kaip esminis transformacijų procesų elementas. Inovacinės veiklos valdymo versle modeliai. Verslo konsultacinė veikla giminingų veiklos rūšių sistemoje. Inovacijų planavimo procesai. Inovacinės veiklos organizavimas. Inovacijų planavimo procesai. Inovacinės veiklos kontrolė. Inovacinės veiklos valdymo apskaita. Personalo vadyba inovacinėje veikloje. Skaityti daugiau
Klasikinė vadybos mokyklaFrederic W. Taylor. Henri Ford (Fordas). Frank ir Lilian Gilbreth. Henry L. Gantt. Harrington Emerson. Klasikinė organizavimo - administravimo teorija. Henry Fayol. Skaityti daugiau
Komunikacija (5)Komunikacija. Dalykas. Vidinė komunikacija. Išorinė komunikacija. Komunikacijos kanalai. Komunikacijos srautai. Komunikacijos tinklai. Komunikacijos rūšys. Bendravimas. Bendravimo lygių klasifikacija. Bendravimo funkcijos. Bendravimo tikslai. Neverbalinis bendravimas. Vizualinės žinios. Monologinis ir dialoginis kalbėjimas. Viešosios kalbos turinio apmąstymas ir parengimas. Oratorinis meistriškumas. Retorika. Klausymasis. Susirinkimai. Konferencijų organizavimas, planavimas ir vedimas. Moderatorius. Referentas. Reglamentas. Skaityti daugiau
Management (2)Darbas anglų kalba. Vadyba. The systems approach understanding work. Work in teams. Understanding management. Cybernetic model controlling, subject and object of management. Organization as a space of management activities. Organization design. Management decisions. Functions of management. Organizing. Forecasting and planning. Motivation of work behavior. Work compensation. Work appraisal. Dynamics of motivational influence. Controlling. Legal regulating of management. Strategic management of enterprise. Strategy of organization management communications. Change management. Conflict management. Brain teamwork. Skaityti daugiau
Multikultūrinė komunikacija ir vadyba (2)Komunikacijos samprata. Komunikacijos sąvokos reikšmės. Komunikacijos tikslas. Viešoji komunikacija. Komunikacijos procesui būdingi tokie pagrindiniai elementai. Masinės komunikacijos bruožai. Stereotipai ir jų formavimasis visuomenės sąmonėje. Funkcinis stereotipų laukas. Kultūrinio šoko samprata. Kultūrinio šoko stadijos. Kultūrinis šokas nėra psichologinis sutrikimas, bet socialinio žinojimo, įgūdžių, reikiamų naujoje aplinkoje, trūkumas. A. Obergas pirmasis panaudojo kultūrinio šoko terminą ir išskyrė pagrindinius jo aspektus. A. Obergas išskyrė keturias kultūrinio šoko stadijas. Vertybės supratimas. Vertybės savybės. Vertybės savybės. Vertybės gyvavimo ciklas. Vertybės regimos raiškos elementai. Vienplanės ir daugiaplanės kultūros, jų ypatumai. Susitikimai: pradžia ir eigos įvairovė. Sprendimų priėmimo ypatumai. Skaityti daugiau
Organizacija ir vadovasVadovo darbo ypatybės, Organizacija kaip sistema, jos elementai, Vadovo darbo produktai, organizacijos paskirtis ir strategija, organizacijos tikslų kompleksas, Vadybos funkcijos, organizacijų valdymo struktūros, Planavimas - vadybos ciklo pradžia, Organizacijos valdymo struktūros projektavimas , Darbo vertinimas, Skatinimas, Kontrolė ir reguliavimas, Teisiniai valdymo pagrindai, Komunikacijos proceso žingsniai, Pokyčių valdymas, Konfliktų valdymas. Skaityti daugiau
Organizacijų darnaus vystymo planavimo ir valdymo sistemosDarnaus vystymo procesai ir valdymo ypatumai. Organizacijų valdymo sistemos. Strateginis valdymas. Verslo valdymas ir organizavimas vadovaujantis numatyta strategija. Informacijos vaidmuo verslo valdyme. Darnaus vystymo vadybos tikslai. Dalykinė darnaus vystymo vadybos ir administravimo struktūra. Duomenų struktūros taikomosiose ir sisteminėse programose. Išskirstytos informacinės sistemos. Informacinė infrastruktūra kelių transporto sistemoje. Kelių transporto informacinės infrastruktūros įvertinimas. Transporto informacinių sistemų integravimo perspektyvos. Multimodalinių vežimų technologijos modeliavimo ypatumai. Skaityti daugiau
...