Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba

Vadyba (2297 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Organizacinė elgsena

  Kokias žinote pagrindines organizacijų teorijas? Trumpai apibūdinkite jas. Klasikinės biurokratinės organizacijų teorijos. Bihevioristinės arba organizacijos elgsenos teorijos. Sisteminės organizacijų teorijos. Atsitiktinumų teorija. Vaidmenų teorija. Psichoanalizės teorija. Apibrėžkite, kas tai yra organizacijos elgsena ir kokius žinote pagrindinius organizacijos elgsenos tyrimų elementus? Kokius žinote organizacijos elgsenos modelius? Apibūdinkite šį modelį. Apibrėžkite, kas tai yra formali organizacija. Pateikite pavyzdžių. Apibrėžkite, kas tai yra neformali organizacija. Pateikite pavyzdžių. Kodėl žmonės buriasi į neformalias organizacijas? Apibūdinkite organizacijos vertybes. Koks yra pagrindinis psichologinis konfliktas tarp individo ir organizacijos? Prie ko individas turi prisitaikyti organizacijoje? Kas yra pirminė ir antrinė grupės? Apibrėžkite, kas tai yra organizacijos kultūra. Kokios pagrindinės charakteristikos (pagal S. P. Robbins) būdingos organizacijos kultūrai? Kokius žinote organizacijos kultūros modelius? Apibūdinkite šį modelį. Kas (pagal S. P, Robbins) nulemia organizacijos kultūros pokyčius? Kas tai yra subkultūros ir kontrkultūros ir kas skatina jų formavimąsi organizacijoje? Kokie yra organizacijos kultūros analizės lygiai? Apibūdinkite juos. Kaip pasireiškia išorinė organizacijos kultūra? Organizacijos kultūros išoriniai elementai. Kaip pasireiškia persidengusios vertybės organizacijos kultūroje? Kas tai yra bendri susitarimai ir kokia jų reikšmė organizacijos kultūrai? Kokia organizacijos kultūra yra stipri ir kada stipri kultūra vertinama teigiamai, o kada - neigiamai? Apibrėžkite, kas tai yra organizacijos klimatas, kokios jo optimizavimo galimybės. Apibūdinkite incidento, konflikto subjekto, konflikto objekto, konfliktinės situacijos, konflikto sąvokas. Kas tai yra organizacinis konfliktas ir kokios jo teigiamos ir neigiamos funkcijos? Organizacinių konfliktų funkcijos. Kas yra racionalūs ir iracionalūs konfliktai ir kaip jie reiškiasi organizacijoje? Konfliktas hierarchijos vidinėje struktūroje, kylantis dėl apdovanojimų. Ką reiškia konfliktų valdymas ir kokius jo metodus ir stilius žinote? Kokius sistemos elgsenos tipus jūs žinote? Apibūdinkite juos.
  Vadyba, špera(19 puslapių)
  2006-09-19
 • Organizacinė elgsena (10)

  Organizacinės elgsenos (OE) samprata. Organizacinės elgsenos (OE) ryšys su kitais mokslais. Nuostatos ir jų formavimas bei kitimas. Darbo vertybės. Individualių asmenybės ypatybių ryšys su žmogaus veikla organizacijoje. Motyvacijos teorijos. Motyvavimo metodai ir programos. Grupės samprata, rūšys, funkcijos. Grupės raida. Grupės raidos etapai. Grupės funkcionavimo aspektai. Socialinių vaidmenų funkcijos. Grupės normos. Grupės sutelktumas. Komandos samprata. Grupės ir komandos sąvokų skirtumai. Komandos efektyvumas ir vertinimo kriterijai. Komunikacijos procesas. Komunikacijos ryšiai. Dalykinis bendravimas. Vadovas ir jo funkcijos. Vadovavimas ir vadovo asmenybė. Elgsenos teorijos. Atsitiktinumų teorijos. Fiedlerio modelis. Lyderio ir grupės narių mainų teorija. Kelio-tikslo teorija. Lyderio-dalyvio modelis. Modernizuotos bruožų teorijos: charizmatinis vadovavimas. Pasitikėjimas ir vadovavimas. Problemų sprendimas organizacijoje. Sprendimų priėmimas: sąvokos, modeliai ir jų taikymas. Sprendimo parengimas ir priėmimas Organizacinių pokyčių samprata ir sąlygojančios priežastys. Organizacinių pokyčių procesas. Organizacijos pokyčių planavimas. Konfliktų organizacijose tipai, konfliktų priežastys. Konfliktų sprendimas ir valdymas. Tarpgrupiniai konfliktai. Derybos organizacijose. Streso samprata ir stresoriai. Streso įveikos ir darbinio streso intervencijos. Organizacinės struktūros koncepcija. Organizacijos struktūros samprata ir valdymo lygiai. Technologijų įtaka organizacijų struktūrai. Organizacijos kultūra, jos funkcijos. Kultūros funkcijos. Kultūrinių pokyčių valdymas.
  Vadyba, konspektas(73 puslapiai)
  2011-09-16
 • Organizacinė elgsena (11)

  Skirtingų kultūrų vertybės. Komandos efektyvumo vertinimo kriterijai. Darbo dizainas. Komandos narių gebėjimai. Asmenybė. Vaidmenų paskirstymas ir įvairovė. Narių lankstumas. Darbui komandoje atiduodama pirmenybė. Kontekstas. Adekvatūs ištekliai. Vadovavimas ir struktūra. Darbo įvertinimo ir atlygio sistemos. Procesas. Bendras tikslas. Konkretūs tikslai. Komandos efektyvumas. Konfliktų lygiai. Socialinis dykinėjimas. Komunikacijos modeliai: procesiniai ir semiontiniai. Tannenbaum‘o ir Shmidt‘o kontinuumas. Likert‘o sistema. Pitcher stilius. Formulūs ir neformalūs lyderiai. Kultūrinis kontekstas. Komunikavimo etika. Klausymosi taisyklės. Prasto klausymosi priežastys. Vadovavimas, valdymas, vadyba. Vadovavimo teorijos. Vadavimo stiliai. Problemas apibrėžimo svarba. Sprendimo struktūros lygio ir jos sprendimo metodo sąryšis. Efektyvaus sprendimo kriterijai. Individualus ir grupinis sprendimų priėmimas. Konkurencija. Subkultūros. Organizacijos kultūros diegimas per socializacijos etapus. Organizacijos etika ir vertybės. Etikos kodeksai. Nacionalinės kultūros įtaka darbuotojui elgesiui (Hofstedės tyrimai). Organizacijos vystymasis: prisitaikymo strategija, planuojami pokyčiai, inicijuojami pokyčiai. Besimokanti organizacija ir jos bruožai. Socializacija.
  Vadyba, konspektas(9 puslapiai)
  2011-09-26
 • Organizacinė elgsena (2)

  Įvadas. Organizacinė elgsena. Individualaus elgesio pagrindai. Vertybės. Vertybių rūšys. Rokeacho vertybių apžvalga. Šiuolaikinės darbo kohortos. Kultūrų įvertinimo sistema. Nuostatos. Suvokimas (percepcija). Išmokimas. Asmenybė. Emocijos. Motyvacija. Motyvacijos teorijos. Motyvacija: nuo koncepcijų prie taikymo. Elgsenos modifikavimas. Darbuotojų pripažinimo programos. Kintamo atlygio programos. Įgūdžiais pagrįsti atlygio planai. Individualūs sprendimai. Grupinės elgsenos pagrindai. Darbo komandos. Komandos efektyvumo modelis. Komunikavimas.
  Vadyba, špera(10 puslapių)
  2006-10-24
 • Organizacinė elgsena (3)

  Organizacinės elgsenos(OE) pagrindai. Individas organizacijoje. Motyvavimas kaip darbuotojų elgsenos formavimo pagrindas. Grupės organizacijoje. Komandų formavimas organizacijoje. Komunikacijos procesai organizacijoje. Sprendimų priėmimas organizacijoje.
  Vadyba, konspektas(16 puslapių)
  2007-02-22
 • Organizacinė elgsena (4)

  Įžanga. Konfliktų visuomenėje priežastys ir požiūris į jų svarbą. Konfliktai įmonėje, kurioje aš dirbau. Konfliktų sprendimo būdai. Septynių žingsnių planas. Pasitikėjimas, jausmai, pozicijos, interesai, konfidencialumas ir konfliktų kaip nebūta. Išvados.
  Vadyba, referatas(8 puslapiai)
  2007-03-09
 • Organizacinė elgsena (5)

  40 klausimų testas. Teisingi atsakymai.
  Vadyba, testas(6 puslapiai)
  2007-04-17
 • Organizacinė elgsena (7)

  Konspektas pagal Robbins vadovėlį. Organizacinės elgsenos įvadinės sąvokos ir teoriniai pagrindai. organizacinės elgsenos (OE) samprata. Organizacinės elgsenos apibrėžimas, tikslas, sritis, ryšys su kitais mokslais. Organizacinės elgsenos istorinės ištakos: demografiniai pokyčiai, globalizacija, prekių ir paslaugų kokybės poreikis. Organizacinės elgsenos tyrimo metodologija. Individas organizacijoje. Asmenybė ir individualūs skirtumai. Asmenybės formavimąsi įtakojantys elementai. Pagrindiniai asmenybių teorijų tipai: nomotetinė ir ideografinė perspektyvos. Intelektas. Intelekto rūšys. Intelektas ir sėkmė profesinėje veikloje. Lyčių intelektinės veiklos skirtumai. Asmenybių tipologijos. Asmenybės ir darbo suderinamumas. Vertybės ir jų rūšys. Užslėptas vertybių poveikis darbo efektyvumui. Nuostatų prigimtis ir funkcijos. Nuostatų ir elgesio ryšys. Nuostatų formavimas. Suvokimo atranka ir aplinkos įtaka suvokimui. Socialinis suvokimas. Socialinio suvokimo klaidos ir jų priežastys. Emocijos ir veiklos efektyvumas. Emocijų rūšys. Motyvavimas kaip darbuotojų elgsenos formavimo pagrindas. Motyvacijos ir motyvavimo sampratos. Motyvų šaltiniai organizacijoje pagal D. Rilį. Motyvų konfliktai. Motyvavimo metodai. Darbo įvertinimo ir atlyginimo problemos. Motyvavimo programos organizacijoje. Darbo įvertinimo ir atlyginimo problemos. Grupės organizacijoje. Grupės samprata organizacijoje. Grupių organizacijose tyrimai: Hawtorn ir Ash. Eksperimentai. Grupių gyvavimo stadijos. Grupių formavimo (-si) priežastys. Grupinės elgsenos determinantės: grupės dydis, normos, lojalumas, statusas. Grupės dydis. Grupių charakteristika. Grupinio elgesio ypatybės (efektai). Konformizmo pasekmės organizacijai: Sherif, Ash, Milligramm eksperimentai. Grupinio elgesio kontrolės galimybės. Grupės narių vaidmenys: Belbin grupės narių. Vaidmenų tipologijos. Vaidmenų konfliktas. Komandų formavimas organizacijoje. Komandos samprata. Grupės ir komandos sąvokų skirtumai. Komandų rūšys. Komandos formavimo prielaidos. Komandos narių funkcijos.
  Vadyba, konspektas(39 puslapiai)
  2008-05-10
 • Organizacinė elgsena (8)

  PowerPoint pristatymas. Organizacijos elgsenos samprata. Disciplinos, kuriomis remiasi organizacijos elgsena (OE). Organizacinės elgsenos tyrimų tikslai. Pagrindiniai organizacijos elgsenos tyrimų elementai. Organizacinės elgsenos tikslai. Motyvacijos koncepcijų raida. Gero organizacijos klimato požymiai (1). Gero organizacijos klimato požymiai (2). Vadovas tiesiog privalo rodyti dėmesį darbuotojams bei ugdyti jų atsidavimą. Organizacijos elgsenos modeliai (1). Organizacijos elgsenos modeliai (2). Iššūkiai ir galimybės organizaciniam elgesiui.
  Vadyba, pristatymas(16 skaidrių)
  2008-10-24
 • Organizacinė kultūra

  Įvadas. Organizacinės kultūros samprata. Organizacijos struktūra ir kultūros elementai. Organizacijos kultūra. Organizacijos klimatas. Organizacinės kultūros dimensijos, lygiai, klasifikacija. Dvi organizacinės kultūros dimensijos. Organizacinės kultūros lygiai. Stipri ir silpna kultūra. Klasifikacija pagal G. Hofstede. Deal ir Kennedy klasifikavimas. Charles Handy. Cammeron modelis. Kotter ir Haskett tyrimai. "Kenksmingos" ir "sveikos" organizacinės kultūros. Vadovavimas organizacinei kultūrai ir jos keitimas. Vadovavimas organizacinei kultūrai. Organizacinės kultūros įvertinimas. Organizacinės kultūros keitimas. Multikultūra – skirtumų valdymas. Lyčių skirtumai. Amžiaus skirtumai. Mažumų problemos. Organizacinės kultūros pavyzdžiai. Japonijos organizacinė kultūra. "Google". "Coca cola". "Hewlet packard". Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(35 puslapiai)
  2007-09-24
 • Organizacinė kultura (2)

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti kultūrinių skirtumų ypatumus. Organizacijos kultūra. Organizacinės kultūros samprata. Organizacinė kultūra yra organizacinio gyvenimo aspektas. Kaip kultūra prasideda. Kaip susiformuoja organizacinė kultūra. Kultūrinių skirtumų požymiai. Kultūros funkcijos. Kaip kultūrą išlaikyti gyvybingą. Kaip sukurti etišką organizacijos kultūrą. Kultūrinių pokyčių valdymas. Išvados.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2010-05-19
 • Organizacinė kultūra teoriniu aspektu

  PowerPoint pristatymas. Darbo tikslai. Organizacijos ir organizacinė kultūra. Organizacinės kultūros apibrėžimai. E. Schein. R. Mathis, J. Jackson. G.Hofstede. P. Jucevičienė. Organizacinės kultūros atliekamos funkcijos pagal R. Harrison. Funkcijos pagal Parson Agil modelį. Pagal R. Harrison išskiriami organizacinės kultūros tipai. Įvairių autorių išskiriami organizacinės kultūros tipai. OK tipologija pagal Kim S. Cameron ir Robert E. Quinn. Išvados.
  Vadyba, pristatymas(10 skaidrių)
  2008-02-21
 • Organizacinė struktūra: AB bankas "Snoras"

  Įvadas. Darbo tikslas – pateikti AB bankas "Snoras" organizacinę struktūrą. Bankų valdymas. Ab bankas "Snoras" veiklos apibūdinimas. AB bankas "Snoras" organizacinė struktūra. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(10 puslapių)
  2009-12-27
 • Organizacinė valdymo struktūra

  Įvadas. Organizacinės valdymo struktūros samprata. Organizacinės valdymo struktūros formavimo principai. Organizacinių valdymo struktūrų tipai. Tradicinės organizacinės valdymo struktūros. Patriarchalinė valdymo struktūra. Linijinė valdymo struktūra. Funkcinė valdymo struktūra. Linijinė-funkcinė (štabinė) struktūra. Šiuolaikinės organizacinės valdymo struktūros. Matricinė valdymo struktūra. Susisiekiančių grupių struktūra. Projektinė valdymo struktūra. Valdymo centralizacija ir decentralizacija. Tikslinė valdymo struktūra. Inovacinė struktūra. Funkcinės, prekinės, regioninės ir segmentinės orientacijos struktūros. Išvados.
  Vadyba, referatas(23 puslapiai)
  2009-05-11
 • Organizacinės elgsenos bruožai

  Įvadas. Organizacijos elgsenos bruožų tyrimo metodologinis ir metodinis pagrindimas. Organizacijos elgsenos bruožų tyrimo instrumentarijaus teorinis pagrindimas. Tiriamos organizacijos elgsenos bruožų tyrimas. Tiriamos organizacijos bendroji charakteristika ir tyrimo pravedimas. Tiriamos organizacijos elgsenos bruožų vertinimas. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2006-10-24
 • Organizacinės struktūros

  Įvadas. Valdymo struktūrizavimo samprata. Organizacijos valdymo struktūros aktualumas. Valdymo struktūrų įvairovė. Linijinė valdymo struktūra. Funkcinė valdymo struktūra. Linijinė–funkcinė valdymo struktūra. Matricinė valdymo struktūra. AB "Eurobankas" struktūrinė valdymo schema. Struktūrinės valdymo schemos charakteristika.
  Vadyba, kursinis darbas(13 puslapių)
  2008-03-26
 • Organizacinės struktūros atnaujinimas

  Įvadas. Teorinė dalis. Organizacijos struktūros samprata. Organizacinės struktūros atnaujinimo etapai. Organizacinės struktūros atnaujinimo elementai. Organizacijų struktūros. Strategija. Aplinka ir organizacijos elgsena aplinkoje. Organizacinė valdymo struktūra. Praktinė dalis. Restruktūrizavimo etapai. Įmonės restruktūrizavimo planas. Restruktūrizavimo bylos nutraukimas. Išvados. Darbas iliustruotas lentelėmis.
  Vadyba, referatas(15 puslapių)
  2007-05-04
 • Organizacinės valdymo problemos

  Įvadas. Organizavimas kaip valdymo funkcijos realizavimas. Valdžia ir galia valdymo sistemoje. Įgaliojimai ir atsakomybės delegavimas. Organizacinis projektavimas, organizacinės struktūros keitimo sąlygos. Organizacinės valdymo problemos X įmonėje. Organizacinė struktūra, pareigybės, nuostatos. Tarptautiniai prekybos rūmai Lietuva filialo įgaliojimai. Darbų pasidalijimas tarp komisijų. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2006-03-24
 • Organizacinės valdymo struktūros

  Įvadas. Organizacijos struktūros samprata ir veiksniai. Organizacinių valdymo struktūrų tipai. Linijinė valdymo struktūra. Funkcinė struktūra. Linijinė – funkcinė struktūra. Matricinė valdymo struktūra. Štabinė struktūra. Struktūros, naudojamos marketingui valdyti. Patriarchalinė struktūra. Organizacijos struktūros parinkimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2008-04-01
 • Organizacinės valdymo struktūros (2)

  Linijinė ir patriarchalinė valdymo struktūra. Įvadas. Kas tai organizacija? Pagrindiniai apibrėžimai. Valdymo struktūros. Organizacijos struktūros parinkimas. Organizacijos tikslai ir uždaviniai. Organizacija ir jos aplinka. Išvados.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2008-05-13
Puslapyje rodyti po