Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba

Vadyba (2297 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Įmonės ir tiriamos prekės charakteristika

  Įmonės ir tiriamos prekės charakteristika. Marketingo tyrimai. Problemos išsiaiškinimas. Žvalgybinis tyrimas. Tyrimo tikslų nustatymas. Tyrimo reikalingumo pagrindimas. Tyrimo plano parengimas. Duomenų rinkimo metodo parinkimas. Imčių atrinkimas. Duomenų rinkimas ir analizavimas. Apklausos anketa.
  Vadyba, referatas(18 puslapių)
  2006-04-27
 • Įmonės įstatai: UAB "Giedra"

  Bendroji dalis. Ūkinė veikla. Įstatinio kapitalo dydis, sudėtis, akcijų rūšies keitimo tvarka. Akcijų suteikiamos teisės ir perdavimo kitų asmenų nuosavybėn tvarka. Akcijų pasirašymo ir apmokėjimo tvarka. Bendrovės valdymas. Visuotinis akcininkų susirinkimas. Bendrovės revizorius ir auditorius. Bendrovės administracija. Finansai ir pelno paskirstymo taisyklės. Dividendai. Pranešimų skelbimo tvarka. Reorganizavimo ir likvidavimo tvarka.
  Vadyba, pavyzdys(11 puslapių)
  2007-02-12
 • Įmonės išorinė aplinka : UAB "Vadmodus"

  Įvadas. Trumpa informacija apie įmonę. Įmonės rekvizitai. Tolimosios aplinkos įvertinimas. Vartotojų galios įvertinimas. Tiekėjų galios įvertinimas. Potencialių konkurentų įvertinimas. Tiesioginių konkurentų įvertinimas. Įmonės teisinė aplinka. Įmonės ekonominė ir socialinė aplinka. Verslo priežiūros institucijų analizė.
  Vadyba, referatas(5 puslapiai)
  2007-03-09
 • Įmonės išorinės aplinkos modeliai ir jų tarpusavio sąveika

  Įvadas. Šio kursinio darbo tikslas yra apžvelgti ir išanalizuoti įmonės išorinės aplinkos modelius ir jų tarpusavio sąveiką. Organizacijos išorinė aplinka. Išorinės aplinkos veiksniai. Tiesioginio poveikio aplinka. Vartotojai. Konkurentai. Tiekėjai. Darbo ištekliai. Įstatymai ir kitos valstybės reguliavimo normos. Šalutiniai veiksniai. Ekonominiai veiksniai. Technologiniai veiksniai. Socialiniai veiksniai. Politiniai veiksniai. Gamtinės (aplinkosaugos) aplinkos veiksniai. Santykiai su vietos savivalda. Tarptautiniai santykiai. Išorinės aplinkos charakteristika. Išorinės aplinkos neapibrėžtumas ir įmonės reakcija į jį. Įmonės išorinės aplinkos analizė. PEST analizė. Išvados. Priedas.
  Vadyba, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2009-04-22
 • Įmonės įvaizdis

  Įvadas. Įmonės įvaizdžio samprata ir formavimo ypatybės. Įmonės įvaizdžio esmė bei svarbiausios formavimo ypatybės. Įmonės įvaizdį lemiantys faktoriai. Įvaizdžio formavimo charakteristikos. Palankaus įvaizdžio formavimas. Neutralaus įvaizdžio formavimas. Įmonės įvaizdžio kūrimo principai ir jų apibūdinimas. Kaip kurti įmonės reputaciją. Išvados.
  Vadyba, referatas(15 puslapių)
  2006-03-16
 • Įmonės įvaizdis (2)

  Įvadas. Įmonės įvaizdžio esmė ir vaidmuo. Įmonės Įvaizdžio lemiantys faktoriai bei pagrindai. Organizacijos įvaizdžio charakteristika. Įmonės įvaizdžio kūrimo principai bei jų apibūdinimas. Įmonės komunikacijos charakteristika.
  Vadyba, referatas(23 puslapiai)
  2006-11-08
 • Įmonės įvaizdis (3)

  PowerPoint pristatymas. Įmonės ir organizacijos įvaizdis. Įvaizdis-kas tai. Organizacijos įvaizdžio samprata atitiktų septynis privalomus kriterijus. Svarbiausios pozityvaus įvaizdžio priemonės–žodiniai ir nežodiniai komunikaciniai gebėjimai. Įmonės įvaizdį galima nusakyti šiais faktoriais. Įmonės įvaizdį kuria. Svarbūs yra įmonės darbuotojų išvaizdos aspektai. Įmonės pavadinimas. Suformuoti palankų įvaizdį galima, jeigu bus atsižvelgta į šias esmines charakteristikas. Išvados.
  Vadyba, pristatymas(14 skaidrių)
  2007-10-22
 • Įmonės įvaizdžio formavimas

  Įvadas. Referato tikslas. Uždaviniai. Dėstymas. Įvaizdis. Kokie pagrindiniai veiksniai lemia gerą arba blogą įmonės reputaciją? Organizacijos įvaizdis. Pagrindas. Kultūra. Identitetas. Profilis. Įvaizdis. Išvados. Literatūros sąrašas (5).
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2006-06-20
 • Įmonės įvaizdžio formavimas (2)

  Įvadas. Įmonės apibrėžimas, jos veikla ir aplinka. Įmonės ūkinės veiklos apibūdinimas. Įmonės prekinio ženklo apsauga. Reklamos veikla ir firmos įvaizdis. Reklamos savybės. Reklamos veiklos planas. Firmos įvaizdžio esmė, svarbiausios. Formavimo ypatybės. Įmonės stiliaus esmė, kūrimas ir svarba. Prekės ženklas: funkcijos, rūšys. Apsauga. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2010-11-24
 • Įmonės kapitalo investicijų valdymas

  Įvadas. Kapitalo investicijų specifika. Turto investicinės vertės nustatymo principai. Investicinių projektų efektyvumo vertinimo metodai. Projekto pinigų srautų nustatymas. Investicijų projektų rizikos vertinimas. Kapitalo efektyvumo analizė. Investicijų efektyvumo analizė. Uždaviniai. Išvados.
  Vadyba, referatas(19 puslapių)
  2006-11-16
 • Įmonės konkurencingumo didinimas

  Įvadas. Konkurencijos samprata. Konkurencijos įstatymas. Nesąžininga konkurencija. Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimas. Rinka. Marketingo strategija, planavimas, kontrolė. Darbuotojų kvalifikacija. Reklama. Profesionalių reklamų charakteristika. Firmos stilius. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(15 puslapių)
  2007-06-05
 • Įmonės kontrolės procesų valdymas

  Kontrolės samprata. Kontrolės proceso žingsniai. Kodėl reikalinga kontrolė. Kontrolės sistemų projektavimas. Pagrindinių veiklos atlikimo sričių įvardijimas. Strateginių kontrolės taškų įvardijimas. Finansų kontrolė. Finansinės ataskaitos. Biudžeto kontrolės metodai. Atsakomybės centrai. Biudžeto sudarymo procesas. Biudžetų tipai. Veiklos biudžetai. Kintami biudžetai. Auditas. Gamybos kontrolės procesas. Kontrolės metodai ir formos. Statistinė kokybės kontrolė. Personalo kontrolės principai. Kontrolės rūšys.
  Vadyba, referatas(21 puslapis)
  2007-04-16
 • Įmonės kultūros ir konkurencingumo sąveikos tyrimas

  Įvadas. Organizacijos kultūros samprata. Organizacijos konkurencingumo samprata. Tyrimo metodologija. Rezultatų analizė. Veiksnių įtaka konkurencingumui. Išvados. Priedas (1).
  Vadyba, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2007-03-19
 • Įmonės kūrimas ir valdymas

  Įvadas. Įmonė – verslo pagrindas. Įmonės samprata. Įmonės tikslai. Socialiniai įmonės tikslai. Ekonominiai įmonės tikslai. Įmonių skirstymas. Verslo įmonės (firmos) kūrimas, vietos parinkimas. Verslo kūrimo paskatos. Verslo kūrimo būdai. Naujos įmonės valdymas. Valdymas. Valdymo tikslas. Išteklių naudojimo svarbiausi elementai ir jų valdymas. Veikla. Finansai. Smulkių ir vidutinių įmonių valdymas. Išvados.
  Vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2008-05-18
 • Įmonės kūrimas ir veiklos vadyba: UAB "Draudimas"

  Santrauka. UAB "Draudimas" vadybinės veiklos analizė. Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Įmonės istorija. Įmonės tikslai. Naujos paslaugos aprašymas. Rinkodara. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Rinkodaros planas. Kainų politika. Pardavimo strategija. Reklama ir rėmimas. UAB "Draudimas" paslaugos. Trumpas paslaugos aprašymas. Vietos analizė. Patalpos. Įranga. Žaliavos. Darbo jėga. Valdyba. Savininkai ir valdytojai. Organizacinė įmonės struktūra. Rizikos veiksniai. Įmonės plėtra. Reikiamos lėšos ir jų panaudojimas. UAB "Draudimas" plėtros įvertinimas. Prognozuojama pelno (nuostolių) ataskaita 16 psl. Prognozuojama 4 metų pelno (nuostolių) ataskaita. Balansas. Savikainos apskaičiavimas mėnesiui.
  Vadyba, referatas(17 puslapių)
  2010-01-07
 • Įmonės kūrimo organizavimas

  Įmonių rūšys. Individualioji (personalinė) įmonė. Tikroji ūkinė bendrija (TŪB). Komandinę (pasitikėjimo) ūkio bendriją (KŪB). Akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės ir investicinės bendrovės. Kooperatinės bendrovės (kooperatyvai). Įmonių registras. Įmonių veiklos nutraukimas. Darbo užmokesčio formos ir sistemos. Darbo užmokesčio organizavimas įmonėje. Darbo užmokesčio organizavimo principai. Tradicinės darbo užmokesčio formos. Darbo užmokesčio tikslai. Pelnas ir jo formavimas įmonėje. Pelningumo rodikliai. Uždaviniai.
  Vadyba, referatas(10 puslapių)
  2006-02-21
 • Įmonės kūrimo organizavimas (2)

  Įvadas. Įmonės kūrimo motyvai. Idėjos suformulavimas. Įmonės kūrėjo asmeninių savybių įvertinimas. Organizavimo sąlygų įvertinimas kuriamoje įmonėje. Pagrindinės įmonių juridinės formos. Įmonės steigimo dokumentų parengimas, įregistravimas. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Vadyba, referatas(17 puslapių)
  2008-02-13
 • Įmonės motyvavimo sistema

  Įvadas. Motyvacijos teorijų apžvalga. Motyvacijos turinį analizuojančios teorijos. A. Maslow poreikių hierarchijos koncepcija. Poreikių motyvacijos teorijos pagrindinės idėjos ir trūkumai. D. McGregor XY teorijos ypatybės. K. Alderferio EGS teorija – A. Maslow poreikių teorijos modifikacija. F. Herzbergo dviejų veiksnių motyvacijos teorijos įtaka darbo turiningumo reikšmei. Motyvacijos procesą analizuojančios teorijos. Vromo suformuluota lūkesčių teorija ir jos išvados. B.F. Skinerio pastiprinimų teorija. L.V. Porterio - E. Lawlerio išplėtotas lūkesčių modelis. Pusiausvyros teorija – įdėtų pastangų ir atlygio santykio vertinimas. Motyvavimo veiksnių ir priemonių įvairovė. Motyvavimo funkcijos taikymas Lietuvos įmonėse. Motyvacijos teorijų apibendrinimas. Darbuotojų motyvacijos veiksnių ir motyvavimo priemonių tyrimas N įmonėje. N įmonės pristatymas. Darbo metodai ir priemonės. Motyvavimo veiksnių ir priemonių tyrimo duomenys N įmonėje. Tyrimo duomenų įvertinimas ir apibendrinimas. Išvados. Siūlymai. Summary.
  Vadyba, diplominis darbas(44 puslapiai)
  2007-05-14
 • Įmonės organizacijos formavimas

  Gaminio savikainos apskaičiavimas. Projektavimo darbų laiko sąnaudos. Projektuojamųjų darbo apmokėjimo sąnaudos. Gaminio projektavimo sąnaudos. Technologinis gamybos paruošimas. Ruošinių gamybos technologijos darbo užmokesčio sąnaudos. Mechaninio apdirbimo technologijos darbo užmokesčio sąnaudos. Kitų technologinių procesu darbo užmokesčio sąnaudos. Gaminio technologinio parengimo sąnaudos. Tiesioginės medžiagų sąnaudos. Pagrindinių medžiagų vertė. Grįžtamųjų atliekų vertės skaičiavimas. Pagalbinių medžiagų vertė. Įsigyjamų pusgaminiu, komplektuojamų gaminių vertės skaičiavimas. Ilgalaikio turto vertė ir nusidėvėjimas. Įrengimų poreikio ir jų galingumo skaičiavimas. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimas. Darbo užmokesčio išlaidų apskaičiavimas. Pagrindiniu darbininkų darbo užmokesčio apskaičiavimas. Tiesioginių darbo užmokesčio išlaidų skaičiavimas. Vandens, sunaudoto gamybos tikslams, išlaidos. Suslėgto oro, panaudotų detalių gamybai, išlaidos. Netiesioginės darbo užmokesčio išlaidos. Išlaidos patalpų šildymui. Išlaidos patalpų apšvietimui. Veiklos sąnaudos. Bendrosios ir administracinės sąnaudos. Atlyginimų ir socialinio draudimo sąnaudos. Patalpų nuomos sąnaudos.
  Vadyba, kursinis darbas(13 puslapių)
  2008-04-01
 • Įmonės organizacinė struktūra ir valdymas

  Verslo organizavimo referatas. Įvadas. Darbo tikslas – ištirti, išanalizuoti įmonės organizacines struktūras ir įmonių valdymą, taikyti teorines žinias nagrinėjant praktinius klausimus. Įmonės organizacinė struktūra. Įmonės organizacinis projektavimas. Darbo vietų projektavimas. Įmonių organizacinis valdymo struktūros ir jų parinkimo motyvai. Įmonės valdymas. Įmonės valdymo organizacinės struktūros. Valdymo specifika priklausomai nuo įmonės teisinės formos. Funkcijų delegavimas. Darbuotojų motyvavimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(27 puslapiai)
  2010-09-16
Puslapyje rodyti po