Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba

Vadyba (2297 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Projektų vadyba: struktūra, metodai, rizikos valdymas

  Įvadas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Projektas. Projekto rengimo eiga. Projekto ciklas. Projekto planavimas. Projektų valdymas. Projekto rizika ir jos valdymas. Rizikos nustatymas. Rizikos analizė. Rizikos veiksnių atsakomieji veiksmai. Išvados. Santrauka.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2008-04-21
 • Projektų valdymas

  Projekto sąvokos apibrėžimas, jo esmė. Projektų valdymo raida. Projektas sisteminiu požiūriu. Integracijos procesai. Projektų savybės. Projektams būdingos savybės. Projektų klasifikavimas. Projektų klasifikacija. Projektų skirstymas pagal lygius. Projektų gyvavimo ciklas. 4 projekto gyvavimo ciklo fazės. Ikiinvesticinės fazės stadijos. Eksploatacinės fazės stadijos. Projektų dalyviai. Savikontrolės klausimai. Savarankiško darbo užduotys. Projektinio valdymo samprata. Projektų valdymo samprata. Projektinio valdymo aktualumas, tikslai, uždaviniai. Projektų valdymo būtinumas. Projekto valdymo turinys. Projektų valdymo metodai. Projektų valdymo funkcijos. Projekto iniciavimo ir jo misijos įgyvendinimo procesai. Projekto valdymo procesų skirstymas į grupes. Projekto procesų ryšys. Projekto inicijavimas. Projektų idėjos analizės struktūra. Projekto idėjos atrankos metodai. Baziniai projekto strategijos principai. Projekto turinio apibrėžimas ir įgyvendinimo planavimas. Projekto turinio detalizavimas. Projekto valdymo pagal laiko parametrus planavimas. Darbų sąrašo sudarymas. Darbų eiliškumo ir tarpusavio priklausomybės nustatymas. Finansiniai – ekonominiai projektų planavimo ypatumai. Projekto vertės planavimas. Projekto išteklių planavimas. Projekto vertės nustatymas. Projekto biudžeto sudarymas. Projekto biudžeto sudarymo eiga. Projekto biudžetas. Projekto biudžeto rengimo metodika. Bendros išlaidų tinkamumo taisyklės. Pridėtinės vertės mokestis. Tinkamų ir netinkamų išlaidų kategorijos. Pagrindinės projekto biudžeto dalys. Finansavimo šaltinių lentelė. Išlaidų pagrindimo lentelė. Projekto įgyvendinimo veiklos valdymas. Projektų įgyvendinimo priežiūra ir kontrolė. Projektų organizacinė struktūra. Projekto žmogiškieji ištekliai ir jo socialinė aplinka. Suinteresuotųjų šalių valdymas. Projekto vadovams keliami reikalavimai. Projekto vadovas. Projektų vadovams keliami reikalavimai. Projekto vadovo parinkimas. Projektų vadovų atranka. Projekto komandos formavimas ir ugdymas. Funkcinė projekto organizacinė struktūra. Projektinė projekto struktūra. Matricinė projekto organizacinė struktūra. Matricinė organizacija. Projekto organizacinės struktūros parinkimas ir jos įtaka projekto valdymui. Projekto organizacinės struktūros parinkimas. Projektų kokybės valdymas. Kokybės valdymo apibrėžimas. Kokybės keliami reikalavimai projekto procesams. Šiuolaikiniai kokybės vadybos sistemos panaudojimas projekto valdyme. Kokybės vadybos metodų panaudojimas projektų procesų tobulinimui. Projektų kokybės valdymas. Projektų kokybės vadybos principai. Projektų rizikos ir neapibrėžtumo valdymas. Projektų rizikos valdymas. Rizikos ir neapibrėžtumo apibrėžimas ir kvalifikacija. Rizikos ir neapibrėžtumo analizės metodai. Rizikos valdymo modeliai. Atsakomųjų veiksmų nustatymas ir valdymas.
  Vadyba, konspektas(76 puslapiai)
  2007-05-16
 • Projektų valdymas (3)

  Pagrindinis studijų modulio "Projektų valdymas" tikslas. Kokias teorines žinias suteikia studijų modulis "Projektų valdymas". Kokius tris organizacijų tipus išskiria Lee Jacocca. Paaiškinkite vieną iš projektų charakteristikų "laikina veikla". Paaiškinkite vieną iš projektų charakteristikų "unikalumas". Pateikite vieną iš projekto sampratų. Išvardinkite projektinės veiklos apribojimus. Išvardinkite projektuose naudojamus resursus. Kas projekte akcentuojama: procesas ar rezultatas. Projektų valdymo paskirtis 21-ame amžiuje. Integracijos procesai projektų valdyme vyksta dviem kryptimis. Projekto identifikavimo 4 etapai. Paaiškinkite sąvoką "projekto objektyvioji prasmė". Paaiškinkite sąvoką "projekto subjektyvioji prasmė". Kas yra bendro tarp projektų ir operacijų. Nurodykite esminį skirtumą tarp projektų ir operacijų. E.Goldratt'o nuomonė dėl projektų paskirties. H.Kerzner'io nuomonė apie projektų valdymo privalumus. Nurodykite projektų evoliucijos organizacijose etapus. Paaiškinkite sąvoką "projektų vadybos organizacinis brandumas". Kokius "projektų vadybos organizacinio brandumo" lygius žinote. Nurodykite projektų tipus. Nurodykite projektų rūšis. Kokias keturias projektų gyvavimo ciklo fazes žinote. Kokias tris projektų gyvavimo ciklo fazes žinote. Išvardinkite ne mažiau kaip 5 projekto dalyvių grupes. Projektas sisteminiu požiūriu. Projekto samprata pagal PMBOK. Pagrindiniai projekto ypatumai. Pagrindiniai projekto ypatumai. Į kokį klausimą atsako projekto tikslas. Ką parodo projekto uždaviniai. Trilypis projekto tikslas. Projekto tikslų prioritetai. Projektų valdymo būtinumą lemia šie veiksniai. Projektų valdymo sistemos valdomi parametrai. Projekto kokybės valdymas apima. Projekto laiko valdymas apima. Projekto kaštų valdymas apima. Projekto žmogiškųjų išteklių valdymas apima. Projekto pokyčių valdymas apima. Projektų valdymo metodai leidžia. Projekto stebėsenos (monitoringo) samprata. Kuo skiriasi projektų valdymas nuo tradicinių veiklų valdymo. Projektų valdymo samprata. Projektų valdymo principai. Projektų valdymo galimybės. Projektų valdymo privalumai. Projektų valdymo trūkumai. Projektų valdymo dažniausiai kylančios problemos. Kokias projektų valdymo institucijas žinote. Kas yra projektų valdymas. Projektų valdymo procesų grupės. Idėjos/ projekto analizių rūšys. Projektų planavimo etapai. Projekto planavimo tikslas. Projekto planavimo principai. Projekto idėjos atrankos metodai. Projekto dekompozicijos metodo esmė. Projekto išteklių planavimo metodai. Projekto planas gali keistis dėl šių priežasčių. Projekto pakeitimai paveikia. Idėjos/projekto atrankos neskaitmeniniai metodai. Idėjos/projekto atrankos skaitmeniniai metodai. Idėjos/projekto atrankos Q-sort metodo esmė. Projekto planavimo tikslas. Projekto planavimo etapai. Projekto loginės matricos samprata. Projekto loginės matricos "vertikali logika". Kas nurodoma atsakomybės matricoje. Projekto loginės matricos "horizontali logika" Vertikali logika. Kas nurodoma atsakomybės matricoje. Kuriose projekto fazėse privalo būti vykdomas pokyčių valdymas. Ką apima projekto pokyčių valdymas. Prieš priimant sprendimą daryti pakeitimus projekte reikia įvertint. Projekto sėkmės samprata. Projekto sėkmės veiksniai. Du projekto sėkmės aspektai. Sėkmingo projekto modelio pagrindiniai rezultatai.
  Vadyba, špera(4 puslapiai)
  2007-09-20
 • Projektų valdymas (5)

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Projektų kaštų valdymas. Detalusis projekto biudžeto suplanavimas. Faktinių kaštų nukrypimai nuo planinių. Išvados.
  Vadyba, pristatymas(12 skaidrių)
  2010-11-16
 • Projektų valdymas ir matricinės struktūros

  Projektas. Tinklinio planavimo ir valdymo metodai. TVP atmainos. Projekto valdymo tarpusavio ryšiai. Matricinė komanda.
  Vadyba, referatas(7 puslapiai)
  2006-05-31
 • Projektų valdymas: Utenos kolegija

  Situacijos analizė. Projekto tikslo dekompozicija. Tikslų medis. Darbų medis. Pagrindinių darbų ir išteklių sąrašas. Projekto įgyvendinimo personalas. Darbų eiliškumas ir jų tarpusavio priklausomybė. Darbų grafikas. Gairių grafikas. Atsakomybės matrica. Projekto biudžetas. Rizikos analizė ir galimi atsakomieji veiksmai. Išvados ir rekomendacijos. Projekto tęstinumas ir perspektyvos.
  Vadyba, referatas(14 puslapių)
  2006-10-11
 • Projektų valdymo metodų praktinis taikymas, kuriant "Pagalbos centrą"

  Įvadas. Projekto aprašymas. Projekto tikslai ir uždaviniai. Projekto pagrindimas. Tikslinės grupės. Detalus projekto planas. Projekto rezultatai ir pasekmės. Projekto valdymo pajėgumai. Pareiškėjo žmogiškieji ištekliai. Duomenys apie partnerį. Projekto Valdymo grupės sudėtis. Pareiškėjo ir partnerio (-ių) vaidmuo ir atsakomybė projekto įgyvendinime. Pareiškėjo ir jo partnerių patirtis rengiant ankstesnius projektus. Ankstesnė patirtis dirbant su šio projekto tikslinėmis grupėmis. Patalpos ir įranga. Ataskaitų rengimas. Pareiškėjui garantuojamas ir teikiama de minimis pagalba per 3 metus (Lt). Numatomos išlaidos. Išvados.
  Vadyba, referatas(23 puslapiai)
  2006-09-26
 • Projektų valdymo strategija Telšių kultūros centruose

  Įvadas. Profesijos veiklos sritys ir kompetencijos. Informacijos šaltinių apžvalga projektų valdymo klausimu. Projekto sąvoka. Projektų klasifikacija. Projekto gyvavimo ciklas ir etapai. Projekto dalyviai ir funkcijos. Projektų valdymo ypatumų analizė. Projekto komanda. Komunikacija ir informacijos valdymas projekte. Rizikos nustatymas ir valdymas. Projekto išteklių, konfliktų, pokyčių valdymas. Projekto užbaigimas ir vertinimas, ataskaitos rengimas. Darbo metodikos ir priemonių aprašymas. Telšių kultūros centro Žarėnų filialo veiklos apžvalga. TKC Žarėnų filialo projektinės 2005-2006m veiklos analizė. Nevarėnų kultūros centro veiklos apžvalga. Nevarėnų kultūros centro projektinės 2005-2006m veiklos analizė. TKC Žarėnų filialo ir Nevarėnų kultūros centro projektinės veiklos lyginamoji analizė. Kultūros projektų biudžetas. Renginio "Gandro šventė" analizė. Renginio "Gandro šventė" scenarijus. Išvados. Anotacija. Summary.
  Vadyba, diplominis darbas(48 puslapiai)
  2007-06-29
 • Psichologinės kliūtys diegiant pokyčius ir jų sprendimo būdai

  Tikslai. Kodėl priešinamasi pokyčiams? Kaip kovoti su priešinimusi pokyčiams?
  Vadyba, referatas(5 puslapiai)
  2006-04-04
 • Psichologiniai vadovo veiksniai

  Vadybos specialistų kvalifikacinė charakteristika, darbo sritys ir rizika. Vadovų darbo stilius, reikalavimai vadovams. Kolektyvo socialinis – psichologinis klimatas. Psichologinio klimato veiksniai. Palankaus socialinio-psichologinio klimato sudarymas. Aukštojo mokslo sistema užsienio šalyse. Italija. Danija. Vokietija. Išvados. Grafikai ir lentelės.
  Vadyba, referatas(23 puslapiai)
  2005-11-24
 • R. Razauskas "Pokalbio technika ir taktika verslininkams ir menedžeriams"

  Įvadas. Knygos "Pokalbio technika ir taktika verslininkams ir menedžeriams" analizė. Svarbiausios pokalbio funkcijos. Pasiruošimas pokalbiui. Pokalbis. Pokalbio baigtis. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(9 puslapiai)
  2008-12-17
 • R.P. Uit Beijerse "Žinių vadyba. Samprotavimai apibrėžiantys ir leidžiantys suvokti šią sąvoką"

  Straipsnio analizė Roelof P. Uit Beijerse "Žinių vadyba. Samprotavimai apibrėžiantys ir leidžiantys suvokti šią sąvoką". Įvadas. Teorinė apžvalga. Žinių vaidmuo ekonomikos teorijose. Kas yra vadyba. Kas yra žinios. Kas yra žinių vadyba. Nagrinėto straipsnio probleminės srities apžvalga. Straipsnyje aprašomų žinių platesnė apžvalga. Apibrėžtos ir neapibrėžtos žinios. Kas tai? Žinių kūrimo procesas. Žinių kūrimo procesas mokantis "žinių vadybą". Straipsnio analizė žinių vadybos kontekste. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(20 puslapių)
  2007-12-04
 • Racionalaus sprendimo priėmimo modelis

  I dalis. Įvadas. Sprendimo parengimas. Sprendimo priėmimo požiūriai. Sprendimo priėmimo rūšys. Sprendimo priėmimo proceso subjektai. Sprendimų priėmimo būdai. Sprendimų priėmimo metodai. Racionalaus problemų sprendimo procesas. Išvados. II dalis. Situacijos analizė "Naujų produktų komanda".
  Vadyba, referatas(20 puslapių)
  2007-03-05
 • Racionalaus sprendimo priėmimo procesas

  Įvadas. Problema: smurtas prieš vaikus. Pirma alternatyva. Antra alternatyva. Trečia alternatyva. Ketvirta alternatyva. Penkta alternatyva. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(8 puslapiai)
  2008-03-14
 • Racionalaus valdymo sprendimo priėmimas

  "Verslo žinių" straipsnio kopija. Racionalaus valdymo sprendimų priėmimo atskirų etapų analizė. I etapas. Situacijos įvardijimas. II etapas. Valdymo sprendimo paruošimas. III etapas. Valdymo sprendimo priėmimas. IV etapas. Valdymo sprendimų įdiegimas.
  Vadyba, namų darbas(8 puslapiai)
  2009-03-23
 • Racionalaus valdymo sprendimo priėmimas (2)

  Namų darbas nr. 2. Situacijos įvardijimas. Poreikio priimti sprendimą suvokimas. Pradinis suvokiamos situacijos įvardijimas. Situacijos diagnozavimas. Galutinis suvokiamos situacijos įvardijimas. Valdymo sprendimo paruošimas. Alternatyvų įvardijimas. Alternatyvų įvertinimas. Valdymo sprendimo priėmimas. Optimalios alternatyvos atrinkimas. Valdymo sprendimo suformulavimas ir įforminimas. Valdymo sprendimo įdiegimas. Vykdytojų supažindinimas su valdymo sprendimu. Kontrolė ir sekimas. Rezultatų įvertinimas.
  Vadyba, namų darbas(9 puslapiai)
  2009-04-17
 • Racionalus sprendimo priėmimo procesas

  PowerPoint pristatymas. 1 Etapas: Problemos identifikavimas. 2 Etapas: Sprendimo kriterijų nustatymas. 3 Etapas: Svorio priskyrimas kriterijams. 4 Etapas: Alternatyvų siūlymas. 5 Etapas: Alternatyvų analizė. Baigiamieji sprendimų priėmimo etapai. Racionalaus sprendimų priėmimo modelio prielaidos.
  Vadyba, pristatymas(9 skaidrės)
  2006-05-20
 • Racionalus sprendimų priėmimas

  Įvadas. Racionalių sprendimų priėmimo procesas. Racionalaus sprendimo priėmimo modelio prielaidos. Sprendimų priėmimas šiuolaikinėse organizacijose. Herbertas Simonas ir racionalus administravimo modelis. Racionalumo sąvoka pagal Simoną. Individualus elgesys.
  Vadyba, namų darbas(4 puslapiai)
  2005-11-27
 • Racionalus sprendimų priėmimas (2)

  Įvadas. Sprendimo priėmimas. Svarbiausi sprendimo priėmimo periodai. Racionalius sprendimų priėmimas. Racionalus sprendimų priėmimo procesas. Herbertas Simonas: racionalaus administravimo modelis. E. Lindblomas "išsikapanojimo menas". Inkrementinio metodo aspektai. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(13 puslapių)
  2007-02-15
 • Regioninių parkų gamtinių išteklių valdymas ir jų realizavimas rekreaciniams tikslams

  Įžanga. Regioninio parko išsaugojimo tikslai. Žinybiniai tikslai. Išteklių išsaugojimo strategija. Gamtinių išteklių vadybos plano paruošimas. Papildomas vadovavimas. Išvada.
  Vadyba, referatas(10 puslapių)
  2010-01-06
Puslapyje rodyti po