Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba

Vadyba (2297 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Vidinės aplinkos įvertinimas

  Vidinės aplinkos įvertinimas. Firmos ir Resursai. Vertės-kaštų grandinė. Resursų ir gebėjimų išlaikymas. Konkurencinio pranašumo ir strateginio reikšmingumo kriterijai. Materialūs resursai. Nematerialūs resursai. Organizaciniai gebėjimai. Organizacinių gebėjimų pavyzdžiai.
  Vadyba, pristatymas(16 skaidrių)
  2006-01-16
 • Vidinių įsitikinimų peržiūra ir keitimas siekiant iškeltų tikslų

  Įvadas. Tikslas. Keturi etapai siekiant tikslų. Tikslai vadyboje. Vidinių įsitikinimų ir vertybių nustatymas ir keitimas siekiant tikslų. Vidiniai įsitikinimai ir vertybės. Konkrečios ir abstrakčios vertybės. Vidinių įsitikinimų nustatymas ir keitimas. Vertybės darbe. Darbas kaip vertybė. Vertybių rūšys. Skirtingų kultūrų rūšys. Savybės padedančios pasiekti tikslus. Stiprybę ugdo kova. Nuoširdumas. Viltis. Kantrybė. Lankstumas. Entuziazmas. Pasitikėjimas savimi. Nuolankumas. Buvimas optimistu. Susitelkimas. Tikėjimas sėkme. Praktinė dalis. Anketa. Įmonių aprašymai. Savybės kuriomis vadovaujasi Lietuvos įmonės. Kokie įmonių tikslai, tikslų įgyvendinimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(16 puslapių)
  2007-04-18
 • Vidutinės bei žemesnės valdymo grandies vadovų veiklos modeliai bei jų įtakos organizacijos veiklos rezultatams įvertinimas

  Įžanga. Skirtingų vadovų lygių organizacijoje kilmė. Valdymo organizavimas. Organizacijos struktūra. Valdžia ir atsakomybė. Aukštos ir žemos organizacijos. Delegavimas. Viduriniojo ir žemiausiojo valdymo lygio vadovų veiklos. Modeliai. Centralizacija ir decentralizacija. Valdžios rūšys. Vadovavimo struktūra. Vadovavimo organizavimo lygiai. Valdžios lygiai. Valdymo lygiai. Vadovavimo metodai. Viduriniojo ir žemiausiojo valdymo lygio vadovų veiklos. Įtaka organizacijos veiklos rezultatams. Viduriniojo ir žemiausiojo valdymo lygių vadovų veiklos įtaka organizacijos rezultatams. Valdymo lygiai ir planų hierarchija. Sprendimų priėmimas. Kontrolės mastas. Išvados.
  Vadyba, referatas(20 puslapių)
  2008-01-18
 • Viešasis administravimas

  L. Guliko suformuluoti administravimo principai. Kas būdinga H. Simono požiūriui į viešojo administravimo tyrimus? Kontinentinės Europos tradicija ir Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) tradicija. Įvairių politinių doktrinų (pliuralizmo, elitizmo, "naujosios dešinės", komunitarizmo ir kt.) požiūris į visuomenės dalyvavimą. Kokie yra skirtingi "gerovės valstybės" modeliai? Kas būdinga "gerovės valstybės" raidai XX amžiuje? Kokios galimos ryšių tarp viešojo administravimo ir visuomenės formos? Decentralizacija ir dekoncentracija. Kaip pasiskirsčiusios funkcijos tarp regioninės centrinės ir vietos valdžios Lietuvoje? Kokiais būdais viešąsias paslaugas teikiančios institucijos siekia atsižvelgti į vartotojų poreikius? Kaip organizuota vietos savivalda Lietuvoje? Kaip buvo įgyvendinama teritorinio valdymo reforma Lietuvoje nuo 1990 metų? Kaip sudaromas ir planuojamas valstybės ir valstybės įstaigų biudžetas? Kokie yra argumentai už biudžeto išlaidų padidinimą ar sumažinimą vienai ar kitai sričiai? Savivaldybių biudžetams priskiriamos mokestinės pajamos. Kokie yra pagrindiniai nebiudžetiniai fondai ir kiti piniginiai ištekliai. Kaip užtikrinamas viešųjų institucijų veiklos viešumas, skaidrumas, atsakomybė ir atskaitomybė visuomenei? Kaip įgyvendinama viešojo administravimo institucijų veiklos kontrolė? Kokius organizacijų aspektus gali paaiškinti organizacijų teorijos? Kas būdinga sisteminiam požiūriui į organizacijų tyrimus? Kas būdinga vėlyvajai žmogiškųjų ryšių teorijai? Kontingencijos teorijos požiūris į organizacijos struktūros priklausomybę nuo įvairių aplinkos veiksnių. Kaip įvairios teorijos paaiškina vadovo vaidmenį ir vadovavimą viešosiose organizacijose? Viešųjų organizacijų personalo valdymo etapai. Personalo valdymo teisinis reglamentavimas Lietuvos valstybės tarnyboje. Vyriausybei neatskaitingų institucijų ir įstaigų personalo valdymas. Kokie yra valstybės tarnautojų gero elgesio standartai ir vertybės? Nevyriausybinių organizacijų teisinis reglamentavimas Lietuvoje. Kaip pasiskirsčiusios funkcijos tarp regioninės centrinės ir vietos valdžios Lietuvoje? Kokie yra valstybės tarnautojų profesinės etikos standartai ir vertybės? Kokios yra valstybės tarnautojų etikos problemos ir jų sprendimo būdai? Kas būdinga etiškam sprendimų priėmimui valstybės tarnyboje? Kas būdinga organizacinei etikai skirtingose organizacijose? Kokie yra naujosios viešosios vadybos bruožai ir ribotumai? Naujoji valstybės tarnyba.
  Vadyba, špera(63 puslapiai)
  2005-08-16
 • Viešasis administravimas (10)

  Kas būdinga vadybiniam, teisiniam ir politiniam požiūriams į viešąjį administravimą (VA)? Kas yra viešasis interesas? Koks turėtų būti viešojo sektoriaus dydis? Kuo skiriasi viešosios, privačios, mokamos, bendros nuosavybės ir rekomenduotinos gėrybės? Kokias problemas nagrinėjo viešojo administravimo (VA) klasikai? Kas būdinga kontinentinės Europos viešojo administravimo tradicijai, ir kuo ji skyrėsi nuo Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) viešojo administravimo tradicijos? Kaip XVIII amžiaus (18 amžiaus) liberalizmo, konservatizmo ir socializmo idėjos veikė požiūrį į valstybę ir jos vaidmenį visuomenėje? Kas būdinga požiūriui į biurokratiją ir valstybines institucijas pliuralistinėje, elitistinėje, korporatyvinėje, marksistinėje ir "naujosios dešinės" teorijose? Kaip plėtojosi "gerovės valstybė" įvairiose šalyse nuo XIX amžiaus (19 amžiaus) ir kokie yra skirtingi "gerovės valstybės" modeliai? Pateikite viešosios politikos ir viešosios politikos analizės apibrėžimus. Paaiškinkite politikos formavimo procesus ir viešojo administravimo (VA) vaidmenį juose. Kokie yra valstybinio rinkos reguliavimo tikslai ir priemonės? Aptarkite įvairias valstybinio reguliavimo sritis. Aptarti valstybės paramos verslui formas ir verslo poveikio politikai būdus. Argumentai už viešojo sektoriaus privatizavimą ir valstybinio rinkos reguliavimo mažinimą. Aptarti viešųjų paslaugų - švietimo, socialinių, sveikatos priežiūros, kultūros, sporto - teikimą ir administravimą. Aptarti piliečių dalyvavimo valdyme ir viešųjų paslaugų teikimo būdus. Aptarti nevyriausybinių organizacijų teisinį reglamentavimą Lietuvoje. Kokie yra į klientus orientuotos valdžios ir visuotinos kokybės požymiai? Kas yra decentralizavimas, dekoncentravimas, centralizavimas? Kokie valdymo centralizavimo ir decentralizavimo trūkumai bei privalumai? Kaip pasiskirsčiusios funkcijos tarp centrinės, regionines ir vietos valdžios Lietuvoje? Apibūdinkite savivaldybių valdymo funkcijas Lietuvoje, jų sandorą, įgaliojimus. Kaip buvo įgyvendinta teritorinio valdymo reforma Lietuvoje 1890 metais? Kaip planuojamas ir sudaromas valstybės ir vyriausybės įstaigų biudžetas? Kokios yra mokestinės ir nemokestinės pajamos į valstybės ir savivaldybių biudžetus Lietuvoje? Kokie yra argumentai už vieno ar kito mokesčio sumažinimą ar padidinimą? Kokie yra pagrindiniai nebiudžetiniai fondai ir kiti piniginiai ištekliai Lietuvoje? Aptarkite skirtingus viešųjų institucijų veiklos vertinimo kriterijus - veiksmingumą, efektyvumą, ekonomiškumą, teisėtumą, turiningumą. Ką reiškia atskaitomybė ir atsakomybė viešajame sektoriuje? Kaip viešąsias organizacijas aiškina sistemų ir kontingencijos teorijos? Kaip paaiškinamas vadovo vaidmuo ir vadovavimas organizacijose. Viešųjų organizacijų personalo valdymo etapai. Pagal valstybės tarybos įstatymą aptarkite personalo valdymo teisinį reglamentavimą. Kokie yra valstybės tarnautojų elgesio standartai ir vertybės? Valstybės tarnautojų etikos problemos ir jų sprendimo būdai. Kaip naujoji viešoji vadyba ir naujoji valstybės tarnyba diegiama įvairių šalių ir Lietuvos viešajame administravime? Kas būdinga organizacijos ir politikos etikai? Kaip priimami etiški sprendimai viešajame administravime, kokios būna etikos dilemos? Kokie yra argumentai už biudžeto išlaidų padidinimą ar sumažinimą vienai ar kitai sričiai? Ką reiškia atskaitomybė ir atsakomybė viešajame administravime? Kokios yra naujosios viešosios vadybos charakteristikos? Kas yra būdinga naujajai valstybės tarnybai? Kokios institucijos ir kaip atlieka viešųjų institucijų veiklos vertinimą? Kokia buvo Vakarų Europos ir Skandinavijos šalių viešojo administravimo raida ir kokios naujausios reformos yra vykdomos?
  Vadyba, špera(26 puslapiai)
  2006-05-03
 • Viešasis administravimas (14)

  Viešojo intereso, viešojo sektoriaus ir viešojo administravimo apibrėžimai. Viešojo administravimo funkcijų – reguliavimo, paskirstymo, perskirstymo, institucijų formavimo, paslaugų teikimo – samprata. Vadybinis, teisinis ir politinis požiūriai į viešąjį administravimą. Viešojo administravimo santykis su kitomis socialinių mokslų disciplinomis. Viešosios gėrybės ir jų savybės. Privačios, mokamos, bendro aruodo ir rekomenduotinos gėrybės. Viešojo administravimo klasikų - W. Wilsono, M. Weberio, F. Goodnowo, L. White'o, W.E. Willoughby - teorijos. Viešojo administravimo klasikų - L. Gulicko, F. Tayloro, Ch. Bernardo, H. Simono, D. Waldo - teorijos. Kontinentinės Europos viešojo administravimo tradicija ir jos skirtumai nuo Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) viešojo administravimo tradicijos. XVIII amžiaus liberalizmo, konservatizmo ir socializmo idėjų poveikis valstybės ir valstybės vaidmens visuomenėje teorijai ir praktikai. Biurokratijos teorija ir jos interpretacijos pliuralistinėje, elitistinėje, korporatyvinėje, marksistinėje ir "naujosios dešinės" valstybės teorijose. "Gerovės valstybės" plėtra įvairiose šalyse nuo XIX amžiaus, skirtingi "gerovės valstybės" modeliai. Viešosios politikos ir viešosios politikos analizės apibrėžimai. Politikos formavimo proceso etapai - problemų iškėlimas, darbotvarkės sudarymas, sprendimų priėmimas, įgyvendinimas, vertinimas, - ir viešojo administravimo vaidmuo šiuose etapuose. Valstybinio rinkos reguliavimo tikslai ir priemonės. Aptarti įvairias valstybinio reguliavimo sritis. Konkurencijos, darbo saugos, kainų, prekybos, aplinkosaugos, prekių ir paslaugų kokybės reguliavimas, licencijavimas, registravimas ir kt. Aptarti valstybės paramos verslui formas ir verslo poveikio politikai būdus. Argumentai už ir prieš viešojo sektoriaus privatizavimą bei valstybinio rinkos reguliavimo mažinimą / didinimą. Viešųjų paslaugų – švietimo, socialinių, sveikatos priežiūros, kultūros ir kt. – teikimas ir administravimas Lietuvoje. Piliečių dalyvavimo valdyme ir viešųjų paslaugų teikime būdai. Nevyriausybinių organizacijų veikla ir teisinis reglamentavimas Lietuvoje. Į Klientus orientuotos valdžios ir visuotinės kokybės vadybos požymiai. Kas yra centralizavimas, decentralizavimas, dekoncentralizavimas, kokie yra valdymo decentralizavimo ir centralizavimo privalumai ir trūkumai? Valstybėje organizuojamas centrinis ir vietos valdymas. Valstybės valdžia organizuojama teritoriniu principu. Lietuvos Respublikos (LR) administracinis vienetas – Lietuvos Respublikos (LR) teritorinė dalis kurioje valdymą organizuoja Lietuvos Respublikos (LR) Vyriausybė (apskritis) arba savivaldos institucijos(savivaldybės). Savivaldybių valdymo institucijos Lietuvoje, jų sandara ir įgaliojimai (taryba, valdyba, meras ir kt.). Nuo 1990 metų Lietuvoje veikė trys vietos savivaldos įstatymai. Valstybės, savivaldybių ir valstybės įstaigų biudžetų formavimas, programinio biudžeto sudarymo ypatumai. Mokestinės ir nemokestinės pajamos į valstybės ir savivaldybių biudžetus Lietuvoje, argumentai už vieno ar kito mokesčio sumažinimą ar padidinimą. Valstybės ir savivaldybių biudžetų išlaidos, argumentai už biudžeto išlaidų padidinimą ar sumažinimą vienai ar kitai sričiai. Viešųjų institucijų kontrolės ir priežiūros institucijų veiklą ir teisinis reglamentavimas Lietuvoje (valstybės kontrolė ir savivaldybių kontrolieriai, vidaus audito tarnybos, Vyriausybės atstovai, Seimo kontrolieriai, administraciniai teismai, administracinių ginčių komisijos ir kt.). Organizacijų apibrėžimai, organizacijų rūšys, organizacijų teorijų santykis su vadyba ir VA. Sisteminio požiūrio į viešąsias organizacijas ypatumai. Vadovo vaidmuo ir vadovavimo viešosiose organizacijose teorijos. Personalo planavimas. Personalo valdymo teisinis reglamentavimas Lietuvos valstybės tarnyboje. Europos Sąjungos (ES) šalių valstybės tarnybos ypatumai. Valstybės tarnautojų gero elgesio standartai ir vertybės. Valstybės tarnautojų atsakomybės samprata. Valstybės tarnautojų etikos problemos ir jų sprendimo būdai. Naujosios viešosios vadybos bruožai ir ribotumai. "Naujojo viešojo administravimo" ir naujosios valstybės tarnybos samprata. Naujosios viešosios vadybos įgyvendinimas įvairių šalių, taip pat ir Lietuvos, viešajame administravime. Jūsų pasirinktos šalies viešojo administravimo reformos. Švedija. Naujoji Zelandija. Australija. Rusija. Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV).
  Vadyba, konspektas(60 puslapių)
  2006-11-07
 • Viešasis administravimas (15)

  Viešojo intereso, viešojo sektoriaus ir viešojo administravimo apibrėžimai. Viešojo administravimo funkcijų – reguliavimo, paskirstymo, perskirstymo, institucijų formavimo, paslaugų teikimo – samprata. Vadybinis, teisinis ir politinis požiūriai į viešąjį administravimą. Viešojo administravimo santykis su kitomis socialinių mokslų disciplinomis. Viešosios gėrybės ir jų savybės. Privačios, mokamos, bendro aruodo ir rekomenduotinos gėrybės. Viešojo administravimo klasikų - W. Wilsono, M. Weberio, F. Goodnowo, L. White'o, W.E. Willoughby - teorijos. Viešojo administravimo klasikų - L. Gulicko, F. Tayloro, Ch. Bernardo, H. Simono, D. Waldo - teorijos. Kontinentinės Europos viešojo administravimo tradicija ir jos skirtumai nuo Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) viešojo administravimo tradicijos. XVIII amžiaus liberalizmo, konservatizmo ir socializmo idėjų poveikis valstybės ir valstybės vaidmens visuomenėje teorijai ir praktikai. Biurokratijos teorija ir jos interpretacijos pliuralistinėje, elitistinėje, korporatyvinėje, marksistinėje ir "naujosios dešinės" valstybės teorijose. "Gerovės valstybės" plėtra įvairiose šalyse nuo XIX amžiaus, skirtingi "gerovės valstybės" modeliai. Viešosios politikos ir viešosios politikos analizės apibrėžimai. Politikos formavimo proceso etapai - problemų iškėlimas, darbotvarkės sudarymas, sprendimų priėmimas, įgyvendinimas, vertinimas, - ir viešojo administravimo vaidmuo šiuose etapuose. Valstybinio rinkos reguliavimo tikslai ir priemonės. Aptarti įvairias valstybinio reguliavimo sritis. Konkurencijos, darbo saugos, kainų, prekybos, aplinkosaugos, prekių ir paslaugų kokybės reguliavimas, licencijavimas, registravimas ir kt. Aptarti valstybės paramos verslui formas ir verslo poveikio politikai būdus. Argumentai už ir prieš viešojo sektoriaus privatizavimą bei valstybinio rinkos reguliavimo mažinimą/didinimą. Viešųjų paslaugų – švietimo, socialinių, sveikatos priežiūros, kultūros ir kt. – teikimas ir administravimas Lietuvoje. Piliečių dalyvavimo valdyme ir viešųjų paslaugų teikime būdai. Nevyriausybinių organizacijų veikla ir teisinis reglamentavimas Lietuvoje. Į klientus orientuotos valdžios ir visuotinės kokybės vadybos požymiai. Kas yra centralizavimas, decentralizavimas, dekoncentralizavimas, kokie yra valdymo decentralizavimo ir centralizavimo privalumai ir trūkumai? Funkcijų pasiskirstymas tarp centrinės, regioninės ir vietos valdžių Lietuvoje. Savivaldybių valdymo institucijos Lietuvoje, jų sandara ir įgaliojimai nuo 2003 metų. Teritorinio valdymo reformos etapai Lietuvoje nuo 1990 metų. Valstybės, savivaldybių ir valstybės įstaigų biudžetų formavimas, programinio biudžeto sudarymo ypatumai. Mokestinės ir nemokestinės pajamos į valstybės ir savivaldybių biudžetus Lietuvoje, argumentai už vieno ar kito mokesčio sumažinimą ar padidinimą. Valstybės ir savivaldybių biudžetų išlaidos, argumentai už biudžeto išlaidų padidinimą ar sumažinimą vienai ar kitai sričiai. Pagrindiniai nebiudžetiniai fondai ir kiti piniginiai ištekliai Lietuvoje. Skirtingi viešųjų institucijų veiklos vertinimo kriterijai – veiksmingumas, efektyvumas, ekonomiškumas, teisėtumas, teisingumas. Kontrolės ir priežiūros institucijų veikla ir teisinis reglamentavimas Lietuvoje, viešųjų institucijų veiklos vertinimo procedūros (valstybės kontrolė ir savivaldybių kontrolieriai, vidaus audito tarnybos, Vyriausybės atstovai, Seimo kontrolieriai, administraciniai teismai, administracinių ginčų komisijos ir kt.)? Valstybės kontrolė Lietuvoje. Valstybės kontrolė Lietuvoje. Audito rūšys. Veiklos audito kriterijai. Audito planas apima. Savivaldybės kontrolierius. Vidaus audito teisinis reglamentavimas. Vidaus auditas ir vidaus kontrolė. Vidaus audito uždaviniai. Administracinė priežiūra. Administracinė priežiūra. Administracinės procedūros. Administraciniai teismai. Seimo kontrolierius. Viešojo administravimo monitoringas. Viešųjų institucijų veiklos vertinimo metodai ir modeliai. Organizacijos apibrėžimai, organizacijų rūšys. Organizacijų teorijų reikšmė viešajame administravime. Žmogiškųjų ryšių, sistemų ir situatyvinės (kontingencinės) teorijų ypatybės. Vadovo vaidmuo ir vadovavimas viešosiose organizacijose. Viešųjų organizacijų personalo valdymo etapai - darbų planavimas, priėmimas į darbą ir kt. Personalo valdymo teisinis reglamentavimas Lietuvos valstybės tarnyboje. Valstybės tarnautojų gero elgesio standartai ir vertybės. Valstybės tarnautojų etikos problemos (korupcija ir kt.) ir jų sprendimo būdai. Etika viešosiose organizacijose. Etiškas sprendimų priėmimas viešajame administravime. Etikos dilemos. Naujosios viešosios vadybos bruožai ir ribotumai. "Naujojo viešojo administravimo" ir naujosios valstybės tarnybos samprata. Naujosios viešosios vadybos ir naujosios valstybės tarnybos įgyvendinimas įvairių šalių, taip pat ir Lietuvos, viešajame administravime. Įvairių šalių viešojo administravimo reformų palyginimas. Lietuvos viešojo administravimo reformos kryptys. Viešojo administravimo sektoriaus tikslai.
  Vadyba, konspektas(74 puslapiai)
  2007-01-05
 • Viešasis administravimas (16)

  Viešojo administravimo turinys. Viešojo valdymo principai. Tradicinis viešasis administravimas. Vadybinis, teisinis ir politinis požiūriai į viešąjį administravimą. Viešojo administravimo ir verslo administravimo panašumai ir skirtumai. Viešojo sektoriaus darbuotojų kompetencijos struktūra. Viešojo administravimo santykis su kitomis socialinių mokslų disciplinomis. Viešojo intereso, viešojo sektoriaus apibrėžimai. Viešosios gėrybės ir jų savybės. Viešojo administravimo sistema ir funkcijos. Viešojo administravimo institucijų klasifikavimas. Viešojo administravimo funkcijos.
  Vadyba, konspektas(10 puslapių)
  2007-03-09
 • Viešasis administravimas (2)

  Viešojo intereso, viešojo sektoriaus ir viešojo administravimo apibrėžimai. Viešojo administravimo funkcijų – reguliavimo, paskirstymo, perskirstymo, institucijų formavimo, paslaugų teikimo – samprata. Vadybinis, teisinis ir politinis požiūriai į viešąjį administravimą. Viešojo administravimo santykis su kitomis socialinių mokslų disciplinomis. Viešosios gėrybės ir jų savybės. Privačios, mokamos, bendro aruodo ir rekomenduotinos gėrybės. Viešojo administravimo klasikų - W. Wilsono, M. Weberio, F. Goodnowo, L. White'o, W.E. Willoughby - teorijos. Viešojo administravimo klasikų - L. Gulicko, F. Tayloro, Ch. Bernardo, H. Simono, D. Waldo - teorijos. Kontinentinės Europos viešojo administravimo tradicija ir jos skirtumai nuo Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) viešojo administravimo tradicijos. XVIII amžiaus liberalizmo, konservatizmo ir socializmo idėjų poveikis valstybės ir valstybės vaidmens visuomenėje teorijai ir praktikai. Biurokratijos teorija ir jos interpretacijos pliuralistinėje, elitistinėje, korporatyvinėje, marksistinėje ir "naujosios dešinės" valstybės teorijose. "Gerovės valstybės" plėtra įvairiose šalyse nuo XIX amžiaus, skirtingi "gerovės valstybės" modeliai. Viešosios politikos ir viešosios politikos analizės apibrėžimai. Politikos formavimo proceso etapai - problemų iškėlimas, darbotvarkės sudarymas, sprendimų priėmimas, įgyvendinimas, vertinimas, - ir viešojo administravimo vaidmuo šiuose etapuose. Valstybinio rinkos reguliavimo tikslai ir priemonės. Aptarti įvairias valstybinio reguliavimo sritis. Aptarti valstybės paramos verslui formas ir verslo poveikio politikai būdus. Argumentai už ir prieš viešojo sektoriaus privatizavimą bei valstybinio rinkos reguliavimo mažinimą/didinimą. Viešųjų paslaugų – švietimo, socialinių, sveikatos priežiūros, kultūros. – teikimas ir administravimas. Piliečių dalyvavimo valdyme ir viešųjų paslaugų teikime būdai. Nevyriausybinių organizacijų veikla ir teisinis reglamentavimas Lietuvoje. Į klientus orientuotos valdžios ir visuotinės kokybės vadybos požymiai? Kas yra centralizavimas, decentralizavimas, dekoncentralizavimas, kokie yra valdymo decentralizavimo ir centralizavimo privalumai ir trūkumai? Valstybėje organizuojamas centrinis ir vietos valdymas. Valstybės valdžia organizuojama teritoriniu principu. Savivaldybės institucijos – atstovaujamoji institucija, tai yra savivaldybės taryba, ir vykdomoji institucija, tai yra savivaldybės administracijos direktorius, turinčios vietos valdžios ir viešojo administravimo teises ir pareigas. Nuo 1990 metų Lietuvoje veikė trys Vietos savivaldos įstatymai. Biudžetas – viena svarbiausių administravimo ir valdymo apskaitos ir perspektyvinės kontrolės elementų. tai pajamų ir asignavimų planas biudžetiniams metams. Valstybės biudžetas vykdo finansų funkcijas: perskirstymo, reguliavimo ir kontrolės. Mokestinės ir nemokestinės pajamos į valstybės ir savivaldybių biudžetus Lietuvoje, argumentai už vieno ar kito mokesčio sumažinimą ar padidinimą. Valstybės ir savivaldybių biudžetų išlaidos, argumentai už biudžeto išlaidų padidinimą ar sumažinimą vienai ar kitai sričiai. Organizacijų apibrėžimai, organizacijų rūšys, organizacijų teorijų santykis su vadyba ir viešasis administravimas (VA). Sisteminio požiūrio į viešąsias organizacijas ypatumai. Vadovo vaidmuo ir vadovavimo viešosiose organizacijose teorijos. Personalo planavimas. Personalo valdymo teisinis reglamentavimas Lietuvos valstybės tarnyboje. Valstybės tarnautojų gero elgesio standartai ir vertybės. Valstybės tarnautojų atsakomybės samprata. Valstybės tarnautojų etikos problemos ir jų sprendimo būdai. Naujosios viešosios vadybos bruožai ir ribotumai. "Naujojo viešojo administravimo" ir naujosios valstybės tarnybos samprata. Naujosios viešosios vadybos įgyvendinimas įvairių šalių, taip pat ir Lietuvos, viešajame administravime. Jūsų pasirinktos šalies viešojo administravimo reformos. Viešojo administravimo tyrimų metodologijos samprata, metodologijos socialiniame moksle bei viešajame administravime funkcijos. "Paradigmos", "teorijos", "modelio", "metodo" sąvokų apibrėžimai. Paradigmų, teorijų, modelių, metodų viešojo administravimo tyrimuose pavyzdžiai. Fenomenologija viešojo administravimo tyrimuose. Verifikavimo ir falsifikavimo procedūros ir jų panaudojimas VA tyrimuose. Aprašymas, paaiškinimas, vertinimas, numatymas, pritaikymas kaip skirtingi etapai viešojo administravimo tyrimuose ir šiuos etapus iliustruojantys pavyzdžiai. Tyrimo klausimo, hipotezės ir tyrimo projekto sudarymas. Tyrimo projekto pagrįstumo kriterijai. Duomenų samprata, skirtingos duomenų rūšys. Duomenų viešojo administravimo tyrimuose pavydžiai. Apklausa ir interviu viešojo administravimo tyrimuose- klausimyno sudarymas, imties nustatymas, gautų duomenų analizė. Kokybiniai viešojo administravimo tyrimo metodai. Kiekybiniai tyrimo metodai. Lyginamieji metodai.
  Vadyba, konspektas(96 puslapiai)
  2005-09-27
 • Viešasis administravimas (3)

  Viešojo administravimo samprata. Viešojo administravimo objektas ir sudėtinės dalys. Viešojo administravimo politinė aplinka. Viešojo administravimo organizacijos. Viešojo administravimo reforma Lietuvoje. Lietuvos Respublikos (LR) Viešojo administravimo įstatymo analizė. Lietuvos Respublikos (LR) valstybės tarnybos įstatymo (2002 metų) analizė. Viešojo administravimo istorinė raida. Max’o Weberio biurokratijos ir valdymo teorijų apžvalga, idealiosios biurokratijos teorija. Liutherio Gulicko indėlis į viešojo administravimo teorijos raidą, organizacijų sudarymo ir veiklos teorijas (POSDCORB). Herberto Simono indėlis į viešojo administravimo raidą, administracinio žmogaus, riboto racionalumo teorijas. Viešasis administravimas ir privatus sektorius. Viešasis administravimas ir visuomeninis sektorius. Personalo valdymas viešajame administravime. Vadovavimas ir vadovas viešojoje organizacijoje. Viešojo administravimo etika. Etikos kodeksai viešajame administravime. Sprendimų priėmimo metodai viešajame administravime. Efektyvumas viešajame administravime, viešųjų programų vertinimas. Strateginis planavimas viešajame administravime. Administracinė teisė ir viešasis administravimas. Administracinės teisenos reforma ir sistema Lietuvoje. Administracinė – teritorinė reforma Lietuvoje ir viešasis administravimas. Ryšiai tarp įvairių viešojo administravimo lygmenų ir institucijų. Biudžetas ir viešasis administravimas. Naujasis viešasis administravimas.
  Vadyba, konspektas(50 puslapių)
  2005-09-30
 • Viešasis administravimas (4)

  Viešojo administravimo santykis su kitomis socialinių mokslų disciplinomis. Viešojo intereso samprata ir viešojo sektoriaus funkcijos reguliavimas, perskirstymas, paskirstymas, institucijų formavimas, paslaugų teikimas. Gėrybės. Viešojo administravimo klasikai. Viešojo administravimo raida. Kontinentinė Europos viešojo administravimo tradicija. Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV) viešasis administravimas. Skirtumai. Liberalizmo, konservatizmo ir socializmo idėjų įtaka. Požiūris į biurokratiją ir valstybines institucijas pliuralistinėje, elitistinėje, korporatyvinėje, marksistinėje ir "naujosios dešinės" valstybės teorijose. "Gerovės valstybės" plėtra. Viešosios politikos ir viešosios politikos analizės apibrėžimai. Politikos formavimo procesai ir viešojo administravimo vaidmenys juose. Valstybinio rinkos reguliavimo tikslai ir priemonės. Valstybinio reguliavimo sritys. Valstybės paramos verslui formos ir verslo poveikio politikai būdai. Argumentai už viešojo sektoriaus privatizavimą ir valstybinio rinkos reguliavimo mažinimą. Piliečių dalyvavimas valdyme ir viešųjų paslaugų teikimo būdai. Decentralizavimas, dekoncentravimas, centralizavimas. Valstybės ir valstybės įstaigų biudžetas. Mokestinės ir nemokestinės pajamos į valstybės ir savivaldybių biudžetus Lietuvoje. Valstybės ir savivaldybių biudžetų išlaidos. Pagrindiniai nebiudžetiniai fondai ir kiti piniginiai ištekliai Lietuvoje. Viešųjų institucijų veiklos kontrolė. Organizacijų teorijos. Žmogiškųjų ryšių, sistemų ir situatyvinės (kontigencinės) teorijos. Vadovo vaidmuo ir vadovavimas viešosiose organizacijose. Personalo valdymo teisinis reglamentavimas Lietuvos valstybės tarnyboje. Valstybės tarnautojų gero elgesio standartai ir vertybės. Valstybės tarnautojų etikos problemos ir jų sprendimo būdai. Organizacijos ir politikos etika. Etiški sprendimai viešajame administravime. Etikos dilemos. Naujosios viešosios vadybos bruožai ir ribotumai. Naujosios valstybės tarnybos ir "naujojo viešojo administravimo" sampratos.
  Vadyba, špera(25 puslapiai)
  2005-12-13
 • Viešasis administravimas (5)

  PowerPoint pristatymas-konspektas. Viešojo administravimo objektas. Viešasis administravimas. Viešojo administravimo sistema. Pagrindinės viešojo administravimo sritys. Administracinis reglamentavimas. Vidaus administravimas. Viešųjų paslaugų teikimo administravimas. Kiti viešojo administravimo apibrėžimai. Viešasis interesas. Viešasis sektorius. Rinkos problemos. Gėrybių skirstymas. Viešųjų gėrybių savybės. Viešojo sektoriaus funkcijos. Valdžios įrankiai. Trys požiūriai viešajame administravime. Vadybinis požiūris viešajame administravime. Politinis požiūris viešajame administravime. Teisinis požiūris viešajame administravime. Viešojo administravimo istorinė raida. Valdymo praktika ir idėjos nuo seniausių laikų iki Renesanso. Idėjos apie valdymą Platono "Valstybėje". Kameralizmo idėjos XVII – XVIII amžius. Vokiečių – austrų administravimo mokyklos raida XIX – XX amžius. Prancūzų administravimo mokyklos raida. Viešojo administravimo raida Jungtinėse Valstijose XVIII – XIX amžius. Viešojo administravimo paradigmos Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV). Woodrowas Wilsonas. Frankas Goodnowas. Williamas F. Willoughby. Leonardas D. White’as. A. Hamiltono ir T. Jeffersono paveldas. Frederickas W. Tayloras. Henry Fayolis. J. Mooney ir A.C. Reiley administracinės struktūros principai. Niujorko (New York) municipalinių tyrimų biuras. Lutheris Halsey Gulickas. Maxas Weberis. Weberio biurokratijos principai. Weberio biurokratijos modelio kritika. Herbertas A. Simonas. Administravimo principų kritika H. Simono "Administravimo priežodžiuose". Chesteris Bernardas. Dwightas Waldo. Viešasis administravimas demokratinėje valstybėje. Politinės ideologijos demokratinėje valstybėje. Valstybės teorijos. Marksizmas. Klasikinė elito teorija. Weberis. Pliuralizmas. Pliuralizmo trumpas apibūdinimas. Biurokratija pliuralistinėje teorijoje. Šiuolaikinė elito teorija. Neomarksizmas. Trumpas neomarksizmo apibūdinimas. Biurokratija neomarksizme. Korporatizmas. "Gerovės valstybės" raidos etapai. Trys "gerovės valstybės" modeliai. Viešasis administravimas politikos formavimo procese. Viešosios politikos analizės raida. "Viešosios politikos" apibrėžimai. "Politikos analizės" apibrėžimai. Politikos formavimo proceso etapai. Politikos problemų sampratos. Kaip apibrėžiamos viešosios politikos problemos? Politikos adresatai. Sprendimų priėmimo modeliai. Racionalaus modelio bruožai. Inkrementinio modelio bruožai. Politikos įgyvendinimo teorijos. Politikos vertinimo požiūriai.
  Vadyba, konspektas(85 skaidrės)
  2006-01-26
 • Viešasis administravimas (6)

  Viešojo administravimo samprata ir problematika. Viešojo administravimo teorijų raida. Viešojo administravimo politinis kontekstas. Viešosios politikos analizė. Viešojo administravimo teisinio reguliavimo pagrindai. Viešojo administravimo organizacijų teorija.
  Vadyba, špera(8 puslapiai)
  2006-01-27
 • Viešasis administravimas (7)

  Kas būdinga vadybiniam, teisiniam ir politiniam požiūriui į viešąjį administravimą, koks yra viešojo administravimo santykis su kitomis socialinių mokslų disciplinomis? Viešojo intereso samprata ir viešojo sektoriaus funkcijos reguliavimas, perskirstymas, paskirstymas, institucijų formavimas, paslaugų teikimas? Gėrybės. Kokias problemas nagrinėjo viešojo administravimo klasikai?Viešojo administravimo raida. Kas būdinga kontinentinės Europos viešojo administravimo tradicijai ir kuo ji skyrėsi nuo Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) viešojo administravimo? Kas būdinga požiūriui į biurokratiją ir valstybines institucijas pliuralistinėje, elitistinėje, korporatyvinėje, marksistinėje ir "naujosios dešinės" valstybės teorijose? Kaip plėtojosi "gerovės valstybė" įvairiose šalyse nuo XIX amžiaus ir kokie yra skirtingi "gerovės valstybės" modeliai? Pateikti viešosios politikos ir viešosios politikos analizės apibrėžimus. Paaiškinti politikos formavimo procesus ir viešojo administravimo vaidmenį juose. Kokie yra valstybinio rinkos reguliavimo tikslai ir priemonės? Aptarti įvairias valstybinio reguliavimo sritis. Aptarti valstybės paramos verslui formas ir verslo poveikio politikai būdus. Argumentai už viešojo sektoriaus privatizavimą ir valstybinio rinkos reguliavimo mažinimą. Aptarti piliečių dalyvavimą valdyme ir viešųjų paslaugų teikimo būdus. Kas yra decentralizavimas, dekoncentravimas, centralizavimas, kokie yra valdymo decentralizavimo ir centralizavimo privalumai ir trūkumai? Kaip planuojamas ir sudaromas valstybės ir valstybės įstaigų biudžetas? Kokios yra mokestinės ir nemokestinės pajamos į valstybės ir savivaldybių biudžetus Lietuvoje, kokie yra argumentai už vieno ar kito mokesčio sumažinimą ar padidinimą? Kokios yra valstybės ir savivaldybių biudžetų išlaidos, kokie yra argumentai už biudžeto išlaidų padidinimą ar sumažinimą vienai ar kitai sričiai? Kokie yra pagrindiniai nebiudžetiniai fondai ir kiti piniginiai ištekliai Lietuvoje? Kokios institucijos ir kaip vertina, kontroliuoja, prižiūri viešųjų institucijų veiklą? Kokius organizacijų aspektus gali paaiškinti organizacijų teorijos? Kaip įvairios teorijos paaiškina vadovo vaidmenį ir vadovavimą viešosiose organizacijose? Aptarti personalo valdymo teisinį reglamentavimą Lietuvos valstybės tarnyboje. Kokie yra valstybės tarnautojų gero elgesio standartai ir vertybės? Kokios yra valstybės tarnautojų etikos problemos ir jų sprendimo būdai? Kas būdinga organizacijos ir politikos etikai? Kaip priimami etiški sprendimai viešajame administravime, kokios būna etikos dilemos? Kokie yra naujosios viešosios vadybos bruožai ir ribotumai? Aptarti naujosios valstybės tarnybos ir "naujojo viešojo administravimo" sampratą. Kaip naujoji viešoji vadyba ir naujoji valstybės tarnyba diegiama įvairių šalių ir Lietuvos viešajame administravime?
  Vadyba, špera(16 puslapių)
  2006-02-24
 • Viešasis administravimas (8)

  Lietuvos vykdomoji valdžia. Valstybės administravimo subjektai. Europos integracija ir vienijimosi etapai. Europos Sąjungos (ES) Teisės aktai: pirminė ir antrinė Europos Sąjungos (ES) teisė. Pagrindinės Europos Sąjungos (ES) valdymo institucijos. Mokesčių administravimas. Lietuvos konsoliduotas bendrasis biudžetas. Biudžeto periodas (ciklas). Europos Sąjungos (ES) Struktūriniai fondai.
  Vadyba, špera(5 puslapiai)
  2006-04-10
 • Viešasis administravimas (9)

  Kas būdinga vadybiniam, teisiniam ir politiniam požiūriui į viešąjį administravimą, koks yra viešojo administravimo santykis su kitomis socialinių mokslų disciplinomis? Viešojo intereso samprata ir viešojo sektoriaus funkcijos reguliavimas, perskirstymas, paskirstymas, institucijų formavimas, paslaugų teikimas? Gėrybės. Kokias problemas nagrinėjo viešojo administravimo klasikai? Kontinentinės Europos viešojo administravimo tradicija ir jos skirtumai nuo Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) viešojo administravimo tradicijos. XVIII amžiaus liberalizmo, konservatizmo, socializmo idėjų poveikis valstybės ir valstybės vaidmens visuomenėje teorijai ir praktikai. Biurokratijos teorija ir jos interpretacijos pliuralistinėje, elitistinėje, korporatyvistinėje, marksistinėje ir "naujosios dešinės" valstybės teorijose. "Gerovės valstybės" plėtra įvairiose šalyse nuo XIX amžiaus. Skirtingi "gerovės valstybės" modeliai. Viešosios politikos ir viešosios politikos analizės apibrėžimai. Paaiškinti politikos formavimo procesus ir viešojo administravimo vaidmenį juose. Valstybinio rinkos reguliavimo tikslai ir priemonės. Aptarti įvairias valstybinio reguliavimo sritis. Valstybės paramos verslui formos ir verslo poveikio politikai būdai. Argumentai už viešojo sektoriaus privatizavimą ir valstybinio rinkos reguliavimo mažinimą/didinimą. Viešųjų paslaugų — švietimo, socialinių, sveikatos priežiūros, kultūros, sporto teikimas ir administravimas Lietuvoje. Aptarti piliečių dalyvavimą valdyme ir viešųjų paslaugų teikimo būdus. Nevyriausybinių organizacijų veikla ir teisinis reglamentavimas Lietuvoje. Kokios yra į klientus orientuotos valdžios ir visuotinės kokybės vadybos požymiai? Decentralizavimas, dekoncentravimas, centralizavimas, kokie yra valdymo decentralizavimo ir centralizavimo privalumai ir trūkumai? Funkcijų pasiskirstymas tarp centrinės, regioninės ir vietos valdžių Lietuvoje. Savivaldybių valdymo institucijos Lietuvoje, jų sandara ir įgaliojimai. Teritorinio valdymo reforma Lietuvoje 1990 metais. Kaip planuojamas ir sudaromas valstybės ir valstybės įstaigų biudžetas? Kokios yra valstybės ir savivaldybių biudžetų išlaidos, kokie yra argumentai už biudžeto išlaidų padidinimą ar sumažinimą vienai ar kitai sričiai? Pagrindiniai nebiudžetiniai fondai. Skirtingi viešųjų institucijų veiklos vertinimo kriterijai. Kokios institucijos ir kaip vertina, kontroliuoja, prižiūri viešųjų institucijų veiklą? Vadovo vaidmuo. Žmogiškųjų ryšių, sistemų ir situatyvinės teorijų ypatybės. Viešųjų organizacijų personalo valdymo etapai. Aptarti personalo valdymo teisinį reglamentavimą Lietuvos valstybės tarnyboje. Kokie yra valstybės tarnautojų gero elgesio standartai ir vertybės? Valstybės tarnautojų etikos problemos ir jų sprendimo būdai. Etika viešosiose organizacijose. Etiškas sprendimų priėmimas viešajame administravime. Naujosios viešosios vadybos bruožai ir ribotumai. Naujosios valstybės tarnybos ir "naujojo viešojo administravimo" samprata.
  Vadyba, konspektas(21 puslapis)
  2006-04-21
 • Viešasis administravimas: pokyčiai organizacijoje ir strateginis valdymas

  PowerPoint pristatymas. Kaita. Verslo vadyboje neįmanoma be kaitos. Šiuolaikinis konfliktas viešajame sektoriuje. NVA (naujasis viešasis administravimas) ir jo uždaviniai. Pokyčių tipai. Pasipriešinimo pokyčiams rūšys. Pasipriešinimo pokyčiams ženklai. Pokyčių proceso žingsniai. Struktūros ir procesų keitimas. Organizacijos vystymo tikslas.
  Vadyba, pristatymas(34 skaidrės)
  2006-01-17
 • Viešbučio paslaugų verslo plėtra: IĮ "Beržas"

  Įvadas. Tikslas: Išanalizuoti I. ir K. Česnauskų IĮ "Beržas" viešbučio paslaugų būklę ir plėtros galimybes. Viešbučio paslaugų verslo reikšmė ir būklė Lietuvoje. Įstatyminė bazė reglamentuojanti viešbučių verslą. Viešbučio paslaugų būklė Telšių apskrityje. Verslo būklės apžvalga. Verslo sąlygos. Verslo aplinka. Makroaplinkos analizė. Mikroaplinkos analizė. Konkurencinė analizė. Vartotojų analizė. Marketingo komplekso analizė. Įmonės veiklos organizavimas. Materialiniai ištekliai ir jų panaudojimas. Darbuotojai ir jų motyvacija. Paslaugų organizavimas. Finansiniai rezultatai ir jų vertinimas. Verslo plėtros galimybių įvertinimas. Išvados ir rekomendacijos. Anotacija. Summary.
  Vadyba, diplominis darbas(43 puslapiai)
  2010-10-19
 • Viešbučių ir restoranų problemos Lietuvoje

  Įvadas. Viešbučių ir restoranų verslas Lietuvoje. Viešbučių gamybos tipas. Nuosavybės tipas. Išvados.
  Vadyba, referatas(6 puslapiai)
  2007-03-06
 • Viešbučių ir restoranų verslas Lietuvoje

  Įvadas. Darbo tikslas — atskleisti viešbučių, esančių Lietuvoje, problemas ir perspektyvas. Viešbučių verslas. Viešbučių verslo problemos ir perspektyvos. Viešbučių konkurencija. Viešbučių asociacijos ir tinklai. Išvados.
  Vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2009-02-11
Puslapyje rodyti po