Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Vadybos šperos

Vadybos šperos (124 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Viešasis administravimas (8)

  Lietuvos vykdomoji valdžia. Valstybės administravimo subjektai. Europos integracija ir vienijimosi etapai. Europos Sąjungos (ES) Teisės aktai: pirminė ir antrinė Europos Sąjungos (ES) teisė. Pagrindinės Europos Sąjungos (ES) valdymo institucijos. Mokesčių administravimas. Lietuvos konsoliduotas bendrasis biudžetas. Biudžeto periodas (ciklas). Europos Sąjungos (ES) Struktūriniai fondai.
  Vadyba, špera(5 puslapiai)
  2006-04-10
 • Viešųjų paslaugų vadyba (2)

  Paslaugų esmė. Paslaugų teorijos raida ir plėtros etapai. Paslaugų apibrėžimai ir savybės. Paslaugų paketas. Paslaugų klasifikavimas bei jų kriterijai. Paslaugų grupės pagal jų rezultato pobūdį. Paslaugų kokybė. Vartotojas – pagrindinis paslaugų kokybės vertintojas. Viešoji paslauga. Viešųjų paslaugų apmokėjimas. Viešųjų paslaugų organizavimas ir teikimas. Viešųjų paslaugų teikimo administravimas. Viešųjų paslaugų grupės. Viešųjų paslaugų srities mechanizmai. Viešųjų paslaugų privatizavimas. Viešojo administravimo sistema ir jos apibrėžimas. Viešojo administravimo subjektas. Pagrindiniai viešojo administravimo principai. Viešojo administravimo įstatymo tikslas ir paskirtis.
  Vadyba, špera(5 puslapiai)
  2010-06-10
 • Visuotinės kokybės vadyba (18)

  Kaip jūs suprantate visuotinės kokybės esmę. Išvardinkite visuotinės kokybės vadybos sudedamąsias dalis. Kaip nustatyti ar organizacija vadovaujasi visuotinės kokybės vadybos metodologija? Ką davė žmonijai pramonės revoliucija darbo našumo ir kokybės požiūriu? Ką davė žmonijai pramonės revoliucija darbo našumo ir kokybės požiūriu? Kokie pagrindiniai kokybės vadybos raidos bruožai XXI amžiuje? Kurios vadovavimo rūšys geriausiai tinka visuotinės kokybės vadyboje? Kas yra lyderis? Kada juo tampama? Kokiais būdais vadovai turėtų puoselėti kokybę? Kas yra šeši sigma koncepcijos esmė? Kokių pagrindinių tikslų, susijusių su vartotojų poreikių patenkinimu, siekia kiekvienas verslininkas? Apibrėžkite pagrindinius vartotojų tipus, su kuriais susiduria organizacija. Kaip elgtis su nepatenkintais vartotojais? Kokius žinote vartotojų patenkinimo tyrimo modelius šalies mastu? Iš ko susideda kokybės funkcijos išskleidimo matricų sistema? Kas yra kokybės namas? Kurioje matricoje ir kaip pateikti duomenys parodo, ar kuriamasis produktas bus konkurencingas? Kokie yra Shewharto-Demingo ciklo žingsniai? Kas yra reaktyvinis tobulinimas? Išvardinkite reaktyvinio tobulinimo žingsnius. Kurią iš daugelio kokybės problemų reikia išspręsti pirmiausia? Koks proaktyvinio tobulinimo ir strategijų kūrimo santykis? Kas yra "žuvų akvariumo" principas? Kokia jo esmė? Kaip klasifikuojami kokybės kaštai? Kuriai kaštų kategorijai nereikia gailėti pinigų ir kodėl? Kokie požymiai rodo, kad organizacijoje yra nemažai kokybės sunkumų? Kokie svarbiausi kokybės kaštų apskaitos sunkumai? Kokie yra organizacijos kultūros tyrimo metodai? Organizacijos kultūros samprata. Komandinis darbas. Kokias žinote problemų identifikavimo priemones? Paaiškinkite problemų sprendimo žingsnius.
  Vadyba, špera(9 puslapiai)
  2007-03-22
 • Žinių vadyba (7)

  Kaip Jūs suprantate išorinę ir vidinę besimokančios organizacijos aplinką? Išvardinkite ir apibūdinkite pagrindinius visuomenės raidos etapus. Kaip Jūs suprantate informacinę visuomenę. Koks santykis tarp informacinės ir žinių visuomenės? Kokie lūkesčiai siejami su informacinės visuomenės vystymusi pasauliniu mastu? Kokie informacinės visuomenės vystymosi ypatumai Lietuvoje? Paaiškinkite besimokančios organizacijos sisteminį modelį pagal Senge? Kokie bruožai būdingi besimokančiai organizacijai? Kokius pokyčius iššaukia informacinės visuomenės vystymasis? Kokie Jūsų asmenine nuomone yra svarbiausi teigiami poslinkiai, susiję su informacinės visuomenės plėtra (išvardinkite ir apibūdinkite tris svarbiausius). Kaip Jūs vertinate Lietuvos kaip informacinės visuomenės lygį (pateikite konkrečią informaciją)? Kaip informacinės technologijos įtakoja šalies ekonominį efektyvumą? Kaip šalies ekonominis / gyvenimo lygis įtakoja informacinių technologijų plėtrą? Išvardinkite veiklos sritis, kuriose informacinės technologijos leido pasiekti esminių pokyčių, ir trumpai juos charakterizuokite. Paaiškinkite informacinių technologijų įtakojimo kompetencijai procesus. Kokia informacinių technologijų įtaka fizinio ir protinio (paprasto ir intelektualaus) darbo santykiui? Paaiškinkite mokslo ir kvalifikacijos kėlimo vietą informacinėje visuomenėje. Ar matote kokius nors informacinių technologijų plėtros neigiamas pasekmes individui? Kaip informacinės technologijos veikia globalizacijos procesus? Kuo paaiškinamas globalizavimo ir atskirų vietų išskirtinumo-patrauklumo prieštaravimas? Kokius kultūrinius pliusus matote dėl informacinės visuomenės plėtros? Kokius kultūrinius minusus matote dėl informacinės visuomenė plėtros? Kokie veiksniai – kultūriniai, politiniai – stabdo informacinės visuomenės plėtrai? Paaiškinkite požiūrį į žinias filosofijoje. Kuo skiriasi žinojimas nuo tikėjimo? Paaiškinkite požiūris į žinias psichologijoje. Paaiškinkite požiūrį į žinias sociologijoje. Kaip traktuojamos žinios informatikoje? Kokie trys momentai skiriami apibūdinant žinojimą? Kaip Jūs suprantate žinias? Pateikite ženklų ir duomenų pavyzdžius. Kuo skiriasi informacija nuo žinių? Pateikite pavyzdžius. Kokius žinote žinių klasifikavimo kriterijus? Kaip klasifikuojamos žinios pagal jų kaupimo lygį? Kaip klasifikuojamos žinios pagal jų išreiškimo lygį? Kaip klasifikuojamos žinios pagal jų naudojimą laiko požiūriu? Kaip žinios klasifikuojamos pagal jų įforminimo lygį? Kokios žmogiškos savybės apsprendžia individualių žinių ypatumus ir kuo jie pasireiškia? Apibūdinkite individualias žinias. Charakterizuokite kolektyvines žinias kaip grupines žinias. Charakterizuokite kolektyvines žinias kaip bendrijos žinias. Charakterizuokite kolektyvines žinias kaip organizacines žinias. Apibūdinkite kompiuterizuotą įmonės duomenų bazę. Kas įeina į įmonės duomenų bazę be kompiuterizuotos įmonės duomenų bazės. Apibūdinkite santykį tarp materialinės duomenų bazės ir žinojimo. Kokie veiksniai apsprendė susidomėjimą žinių vadyba šiuolaikiniame etape? Kaip vertinate žinių vadybos lygį išsivysčiusiose pasaulio šalyse? Išvardinkite pagrindinius žinių vadybos uždavinius ir paaiškinkite jų esmę. Išvardinkite ir apibūdinkite pagrindines žinių vadybos varomąsias jėgas. Kaip į žinių vadybą žiūri skirtingų sričių specialistai? Pateikite jums priimtiną žinių vadybos apibrėžimą? Kokius žinote žinių vadybos formavimo atributus? Paaiškinkite, kaip Jūs suprantate žinių vadybos vietą grandinėje : žinių vadyba – personalo vadyba – įmonių vadyba? Išvardinkite ir pakomentuokite tris žinių vadybos mitus?Įdėjau 5 kad nebūtų vienodi atsakymai. Paaiškinkite kompleksinio žinių vadybos modelio elementinę ir procedūrinę pusę. Kokios, Jūsų nuomone, svarbiausios žinių vadybos dalinės kryptys? Paaiškinkite mokymosi ir žinių vadybos integravimo modelio esmę. Paaiškinkite Ženevos grupės pasiūlyto žinių vadybos modelio ypatumus. Paaiškinkite keturių žinių vadybos etapų modelio ypatumus. Paaiškinkite beheivioristinės mokymosi teorijos esmę. Paaiškinkite kognityvinės/pažinimo mokymosi teorijos esmę. Prisiminkite pagrindines individo kompetencijas, charakterizuokite jas. Išvardinkite ir charakterizuokite tris mokslinius požiūrius į kolektyvinį mokymąsi. Apibūdinkite mokymosi grupės lygyje ypatumus Kas būdinga mokymuisi grupės lygyje? Apibūdinkite organizacinio mokymosi prisiderinimo prie aplinkos aspektą. Apibūdinkite organizacinį mokymąsi rutinų generavimo, panaudojimo ir keitimo požiūriu. Apibūdinkite organizacinį mokymąsi kaip veiklos ir rezultatų koregavimo procesą. Apibūdinkite organizacinės žinių bazės lygius, charakterizuokite kiekvieną iš jų .Apibūdinkite organizacinės duomenų bazės pakopinio modelio praktinę naudą žinių vadybai. Išvardinkite pagrindinius strateginio valdymo bruožus. Apibūdinkite strategijos sampratą. Pagrįskite orientacijos į išteklius koncepciją Pateikite išteklių klasifikacijas ir žinių vietą jose? Kokie veiksniai lemia išteklių priskyrimą ištekliams? Kokie pliusai ir minusai yra būdingi orientacijai į išteklius? Kokius specifinius žinių bruožus turi būti atkreiptas dėmesys strateginiame žinių valdyme? Pakomentuokite pagrindinių kompetencijų sampratą. Charakterizuokite kompetencijų ir mokymosi priklausomybę. Konkurencinio pranašumo žinių bazėje. formavimas žinių bazėje. Koks žinių įsisavinimo gebėjimo vaidmuo strateginiame valdyme? Kokie barjerai pasireiškia imituojant konkurentų žinias? Apibūdinkite kooperavimo vaidmenį strateginiame valdyme? Kokius žinote įmonės ir žinių vadybos strategijos derinimo variantus? Paaiškinkite, ar besimokanti įmonė gali būti bet kokio dydžio ir bet kurioje veiklos srityje dirbanti įmonė? Kaip Jūs suprantate išsireiškimą – formali ir neformali besimokanti organizacija? Apibūdinkite besimokančios organizacijos pagrindinius elementus. Paaiškinkite 4R pertvarkos modelio esmę. Apibūdinkite nuostatos keitimo etapą ir jo vaidmenį pertvarkymo procese. Apibūdinkite restruktūrizavimo etapą ir jo vaidmenį pertvarkymo procese. Apibūdinkite suderinimo su aplinka etapą ir jo vaidmenį pertvarkymo procese. Apibūdinkite atnaujinimo etapą ir jo vaidmenį pertvarkymo procese. Pateikite ir paaiškinkite žinių vadybos lygio įvertinimo schemą.Ką gali ir ko negali padaryti vidaus auditas? Kas lemia vidaus audito atlikimo terminus? Kokie galimi vidaus audito atlikimo organizaciniai variantai? Kokie reikalavimai keliami audito komandos nariams? Kokie reikalavimai keliami audito komandos lyderiui? Apibūdinkite audito plano sudarymo procedūrą. Kuo svarbus pasiruošimo audito atlikimui etapas? Ką turi parodyti audito rezultatų analizė? Kokie rezultatai keliami audito rezultatų pristatymui? Kaip užtikrinti, kad audito komandos pasiūlytos idėjos būtų priimtinos? Kas būdinga kompleksinei audito sistemai? Kokie informacijos rinkimo metodai taikomi vidaus audite? Apibūdinkite anketinės apklausos taikymo sritį, reikalavimus ir problemas. Kokios interviu panaudojimo galimybės gamybinės organizacijos vidaus audite. Kur jūs įžvelgiate suinteresuotų grupių pokalbių ypatumus? Koks moderatoriaus vaidmuo suinteresuotų grupių pokalbyje? Kokie veiksniai trukdo pažangaus patyrimo skleidimui rinkos sąlygomis? Kokius pažangaus patyrimo skleidimo metodus rinkos sąlygomis Jūs žinote.
  Vadyba, špera(15 puslapių)
  2009-04-30
Puslapyje rodyti po