Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Vadybos šperos

Vadybos šperos (124 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Strateginio valdymo metodologija

  Strateginio valdymo atsiradimo prielaidos. Strateginio valdymo metodologijos. Išorinės aplinkos lygiai. Įmonės vizija, įmonės filosofija — normatyvinis valdymas. Įmonės politika. Įmonės kultūra. Organizacinė valdymo struktūra. Valdymo sistemos tikslas. Elgsenos organizacijoje dimensijos. Tikslo elementai. Strategija.
  Vadyba, špera(12 puslapių)
  2006-04-07
 • Strateginis planavimas (2)

  Sprendimo priėmimo proceso etapai. Strateginio planavimo esmė ir reikšmė. Strateginio planavimo procesas. Organizacijos paskirties formuluotė. Vizija. Misija. Tikslai. Filosofija. Kultūra. Išorės veiksmų analizė. Sprendimo sudėtinės dalys. Kas sudaro ūkio šakos aplinką? Vidaus veiksnių analizė. SWOT analizė. Strategijų formavimas. Tipai ir moduliai.
  Vadyba, špera(4 puslapiai)
  2005-06-02
 • Strateginis valdymas

  Strateginio valdymo (SV) apibrėžimas. Jo esmė tikslas ir uždaviniai. SV pagrindinės kategorijos. Strategijų rūšys ir jų apibūdinimas. SV procesas ir jo apibūdinimas. SV proceso struktūra. Organizacijos išorinė aplinka ir jos įtaka strateginio proceso vyksmui. SV procesas ir konkurentai. Strateginio valdymo mokslo ir praktikos atsiradimo prielaidos. Strateginis valdymas organizacijų teorijų kontekste. Naujas šiuolaikinis požiūris į strateginį valdymą. Strateginių koncepcijų ir pagrindinių strateginio valdymo mokyklų apibūdinimas. Strategijos formavimo modelių analizė: strateginis planavimas, strateginis projektavimas. Pozicionavimo koncepcijos esmė. Įtakos koncepcijų analizė. SV situacija Lietuvoje. SV uždaviniai integracijos ir globalizacijos procesų kontekste. Pertvarkantysis vadovavimas – svarbiausias uždavinys. Kompleksinė situacijų analizė- strateginio valdymo sėkmės laidas. Veiklos sąlygų kitimo tendencijos pasaulyje. Diversifikavimo strategija, kaip atsakas į veiklos sąlygų kitimą. Aplinkos kitimo pagrindinės tendencijos Lietuvoje. Strateginis valdymas rinkų ir konkurencijos globalizacijos sąlygomis. Organizacijos strateginės padėties rinkoje apibūdinimas. Organizacijos konkurentiškumo prielaidos. Strateginės būklės analizės logika. Organizacijos strateginės būklės analizės metodai. Organizacijos struktūros įtakos strategijai apibūdinimas. Naujas požiūris į organizacijos valdymo struktūrą. Organizacijos tipai ir jų poveikis strategijai. Organizacijos brandos įtaka jos struktūrai ir strategijai. Strategijos kūrimo idėja, paskirtis ir pagrindiniai uždaviniai. Vertikalios integracijos formos ir ypatumai. Diversifikacijos strategijos taikymo galimybės. Bendrosios strategijos kūrimo logika ir sėkmės prielaidos. Naujo organizacijų vaidmens visuomenėje apibūdinimas. Ateities modernios organizacijos samprata ir jos ypatumai. Ateities organizacijos funkcionavimo principai. Ateities modernios organizacijos pagrindiniai veiklos elementai. Vizija. Misija. Filosofija. Kultūra. Strategijų hierarchija. Funkcinės veiklos strategijos ir jų formavimo ypatumai. Marketingo strategijų kūrimas. Strategijos rengimo metodai ir modeliai. Intensyvaus augimo strategijų analizė. Specializuotų strategijų analizė. Specializuotų strategijų analizė. Restruktūrizavimo strategijų tyrimai. Sėkmingai parengtos strategijos pasirinkimo prielaidos. Strategijos įgyvendinimo planai. Organizacijos strateginių pokyčių valdymas.
  Vadyba, špera(31 puslapis)
  2005-09-07
 • Strateginis valdymas (13)

  Strategija ir strateginio valdymo samprata, strategijos esmė, strateginio valdymo tikslai. Strateginio valdymo metodologija: nustatytinė ir plėtotinė. Strategijų hierarchija, tipai ir jų esmė: integracijos strategija, korporacinė strategija, verslo vieneto, funkcinė, operacinė. Organizacijos strateginiai tikslai: vizija, misija, tikslai, uždaviniai. Organizacijos filosofija, kultūra, politika. Išorinės aplinkos strateginė analizė, konkurencinė analizė, kliento analizė. Klientų strateginė analizė (paklausos analizė, klientų sudėties nustatymas, rinkos segmentacija, klientų profiliavimas). Vidinės aplinkos analizė. Išteklių analizė. Strateginių sprendimų alternatyvos. Strategijos įgyvendinimas (programos, užduočių rengimas ir perdavimas, išteklių paskirstymas, kontrolė). Strateginis planavimas ir sprendimai. Strateginiai sprendimai.
  Vadyba, špera(15 puslapių)
  2007-05-05
 • Strateginis valdymas (14)

  Strategijos samprata, strategijos formavimo modeliai ir koncepcijos. Nustatyminė strateginio valdymo metodologija. Plėtotinė strateginio valdymo metodologija. PEST analizė. Strateginių grupių analizė ir konkurentų profiliavimas. Produktų portfolio analizė (Bostono matrica). Ilgalaikių konkurencinių pranašumų analizė. Konkurencijos intensyvumo analizė. Konkurencijos agresyvumo analizė. Vertės grandinė ir jos sistema. Baziniai ištekliai ir bazinės kompetencijos. SWOT analizė. Žmogiškųjų išteklių analizė. Firmos kultūros analizė. Strateginių pokyčių analizė. Politikos firmoje analizė. Strategijos finansavimo šaltiniai. Kapitalo kainos analizė. Strategijos tikslinę orientaciją veikiantys veiksniai. Firmos vizija. Firmos misija. Tikslų formulavimas. Ištekliais pagrįstos strateginių sprendimų alternatyvos. Rinka pagrįstos strateginių sprendimų alternatyvos. Generalinės strategijos. Sąnaudų lyderystės strategijos. Diferenciacijos strategija. Nišos strategija. Rinkos alternatyvų matrica. Diversifikacijos strategija. Vertikalios integracijos strategijos. Ekspansijos metodų matrica. Alternatyvų vertinimo kriterijai. Loginis strategijos patvirtinimas. Strategijos įgyvendinimo analizė. Rizikos įvertinimas. Strategijos įgyvendinimo programos. Užduočių rengimas ir perdavimas. Stebėsena ir kontrolė. Firmos strategijos ir struktūros ryšys. Firmos struktūros tipai. Pagrindiniai struktūros projektavimą veikiantys veiksniai. Ryšys tarp firmos paskirties ir struktūros. Ryšys tarp firmos komercinės veiklos pobūdžio ir struktūros tipo. Aplinkos įtaka firmos struktūrai. Strateginių pokyčių samprata. Strateginių pokyčių valdymo modeliai ir teorijos. Strateginių pokyčių valdymo programa. Pasipriešinimo pokyčiams problema.
  Vadyba, špera(21 puslapis)
  2007-05-05
 • Strateginis valdymas (17)

  Strateginis valdymas. Bendrieji principai. Prognozavimas. Strateginis planavimas. Strateginio valdymo metodologijos. Nustatytinė metodologija. Plėtotinė metodologija. Strateginė analizė. Išorinės aplinkos analizė. Svarbiausi sėkmės veiksniai. Konkurencijos analizė. Klientų analizė. SSGG (SWOT) analizė. Strategijos tikslinės orientacijos fonas.
  Vadyba, špera(11 puslapių)
  2007-12-04
 • Strateginis valdymas (18)

  Strateginio valdymo samprata ir mokslo raida. Strategijos kilmė. Strateginio valdymo ištakos organizacijų vadyboje. Strateginio valdymo evoliucijos etapai (Greenley). Esminės strateginio valdymo permainos. Permainų priežastys. Strateginio valdymo sąvoka ir bendrieji bruožai. Strateginio valdymo savybės ir tikslai. Strateginio valdymo teikiama nauda, pranašumai ir trūkumai. Strategijos mokyklos. 5-P modelis. Strateginio valdymo metodologijos, sisteminis, programinis ir tikslinis valdymas. Nustatytinės ir plėtotinės strategijos. Strateginio valdymo sistemos paskirtis ir stadijos. Programinis valdymas: raida, f-jos, nauda ir klaidos. Tikslinis valdymas(MBO). Viešojo sektoriaus (organizacijų) strateginio valdymo specifiškumas ir proceso struktūra. Viešojo ir privataus sektorių (organizacijų) skirtumai. Viešojo sektoriaus strateginio valdymo ypatumai. Viešojo sektoriaus institucijų strategijos kūrimo dimensijos: (neprieštarauja viena kitai). Viešųjų institucijų strateginio valdymo proceso struktūra. Strategijos rengimo modeliai. 8 žingsnių strateginio planavimo požiūris. Išorinė aplinkos analizė. Organizacijos vizija, misija, filosofija, strateginės problemos ir tikslai. Vizija. Misija ir filosofija. Strateginių problemų nustatymas. Strateginių tikslų nustatymas. Strateginiai sprendimai ir jų alternatyvos. Sprendimų priėmimas: sąvokos, modeliai ir jų taikymas. sprendimų priėmimo kokybės gerinimas. Strategijų hierarchiniai lygiai ir tipai. Strategijų tipai. Generalinės strategijos (Porteris). Strateginio planavimo formalizavimas. Strateginių planų rengimo ir įgyvendinimo specialios organizacinės struktūros. Strateginės grupės f-jos Lietuvoje. Strateginių planų rengimo ir įgyvendinimo specialios pareigybės. Strateginio planavimo sistema. Struktūrinių fondų programavimo dokumentai ir procedūros. Programų ir biudžetų sudarymas. Programos sudarymas. Loginės struktūros analizė. Projektų rengimas. Veiksmų planai. Programinio biudžeto sudarymas. Organizacinių struktūrų taikymas įgyvendinant strategiją. Tradicinės organizacinės struktūros. Programinių struktūrų taikymas. Strateginė kontrolė ir vertinimas. Strateginė kontrolės samprata. Veiklos auditas kaip strateginės kontrolės būdas. Kontrolės matrica. Strateginio valdymo sistemos vertinimas. Politinio vertinimo požiūris. Programų vertinimo samprata, tipai ir kriterijai programų vertinimo modelis (PART). Programų vertinimas Lietuvoje. Tikslinis valdymas arba valdymas pagal tikslus (MBO judėjimas). Strateginių pokyčių samprata. Strateginių pokyčių valdymo modeliai. Levino modelis. Strateginių pokyčių 5 veiksmų teorija (SP 5). Viešąjį ir verslo sektorius galima išskirti pagal rinkas. Konkurencinio pranašumo nustatymas. Prognozavimas. Scenarijų rašymas. Delfi analizė. Vidinės aplinkos analizė. Marketingo tiekėjai. Finansinių paslaugų tiekėjai. Išteklių analizė. Finansinė strategijos ekspertizė. Gamybos ciklu. Diversifikuotų organizacijų padaliniai:centras. Alternatyvų pirminis atrinkimas. Strateginio planavimo pagrindiniai žingsniai. Strateginiai sprendimai. PEST-tai politinė-teisinė, ekonomine, socialine, technologinė analize. Produktų portfelio analizė (Bostono matrica).
  Vadyba, špera(43 puslapiai)
  2008-04-10
 • Strateginis valdymas (21)

  Strategijos formavimo lygiai. Pagrindinės korporacinės strategijos paskirtis. Funkcinės strategijos. Strategijų tipai. Priekinės integracijos rekomendacijos taikymui. Atgalinės integracijos rekomendacijos taikymui. Horizontalios integracijos rekomendacijos taikymui. Intensyvios strategijos. Skverbimosi į rinką strategija. Rinkos plėtros strategija. Produkto plėtros strategija. Diversifikacijos strategijos. Diversifikacijos tikslai. Diversifikacijos privalumai ir trūkumai. Gynybinės strategijos. Pasitraukimo iš rinkos priežastys. Mažinimo strategija. Padalinio ar organizacijos dalies pardavimas. Lyderiavimas kaštais. Bendrosios strategijos ir 5 konkurencinės jėgos. Diferenciacija. Bendrosios strategijos ir 5 konkurencinės jėgos. Nišos strategija. Bendrosios strategijos ir 5 konkurencinės jėgos. Strategijos, lemiančios nesėkmę. SWOT (SSGG) analizė. Keturi Strategijų Tipai. Bostono Konsultacinės Grupės (BCG) matrica. BCG matricos trūkumai. General elektic matrica. SPACE parametrai. SPACE matricos sudarymas. Pagrindiniai išoriniai veiksniai. Pagrindiniai vidiniai veiksniai. metodai. Vidinė plėtra. Eksportas .Atstovybės užsienyje. Gamybą užsienyje. Multinacionalinės operacijos. Globalinės operacijos. Prielaidos steigti. Sinergijos efektas. Konkurencijos mažinimas - Konkurento įsigijimas naudingas. Vystymas naujų gebėjimų. Integravimo problemos. Neadekvatus įvertinimas. Didelės skolos. Nesugebėjimas pasiekti sinergiją. Per didelė diversifikacija. Vadovai pernelyg susitelkia ties įsigijimais. Strateginis aljansas. Panaikinimas: priežastys. Išorinis kontraktavimas – išorės paslaugų pirkimas. Šaka gimimo fazėje. Dvi svarbios strateginės problemos. Strateginiai sprendimai. Šaka augimo fazėje. Strateginiai sprendimai. Šaka brandos fazėje. Strateginiai sprendimai. Šaka nuosmukio fazėje. Strateginiai sprendimai.
  Vadyba, špera(12 puslapių)
  2009-10-28
 • Strateginis valdymas (5)

  Pramonės šakos gyvavimo ciklo etapai bei šių pokyčių reikšmė firmos strategijai. Pramonės šakos organizavimo tipus bei jų reikšmę firmos organizavimui. Kaip gali būti sprendžiamos problemos, trukdančios realizuoti strateginius pokyčius. Kuo pasižymi konkurencija rinkose su pelno didėjimo iš paklausos pusės efektu ir kokias konkurencines strategijas galima pasirinkti. Kaip valdomi technologijos adaptavimo procesai Kokia naudą iš globalizacijos įgyja firmos? Kokius strateginius iššūkius (reakcija vietos rinkose, efektyvumas, mokymasis) sukuria globalizacija? Kaip globalizacijos sukurtus iššūkius padeda spręsti organizavimas? Korporacijos strategijos sistema bei kaip valdoma strateginė sklaida. Strateginės sklaidos priežastis. Strateginės sklaidos valdymo būdai: resursų paskirstymas ir organizacijos projektavimas. Verslo strategijos procesas. Korporacijos strategijos procesas.
  Vadyba, špera(5 puslapiai)
  2006-09-13
 • Strateginis valdymas (9)

  Strateginio valdymo esmė. Penki strateginio valdymo uždaviniai. Kas turi spręsti 5 strateginio valdymo uždavinius. Strateginio metodo valdyme privalumai. Trys strateginio plano parengimo uždaviniai. Strateginio matymo ir misijos tobulinimas. Tikslų nustatymas. Strategijos parengimas. Konkurencinės situacijos analizė šakoje. Kompanijos padėties analizė. Strategija ir konkurencingumas. Strateginių pokyčių valdymas. Efektyvus lyderis strategas. Lyderio veiklos planavimo tobulinimas.
  Vadyba, špera(7 puslapiai)
  2006-12-03
 • Švietimo įstaigų vadyba

  Pasaulyje egzistuojančios vadybos teorijos. Švietimo vadybos samprata. Reikalavimai šių dienų vadybininkams. Švietimo reformos prioritetiniai uždaviniai. Vadovo asmenybė. Pozicija. Kompetencija. Mokyklos valdymas, vizija, misija, f-ja. Strategijos kūrimas. Ugdymo institucijos, bendruomenės sutelktumas, grupės, komandos. Ugdymo institucijos efektyvumas. M-klos veiklos vertinimo ir tobulinimo principai. Vidaus auditas. Švietimo sistemos samprata. Funkcijos. Sąveika su aplinka.
  Vadyba, špera(9 puslapiai)
  2005-05-19
 • Transporto įmonių valdymas

  Įmonės samprata. Stambių ir smulkių įmonių palyginimas. Įmonės vaidmuo (vieta) visuomenėje. Įmonės modelis. Įmonės uždavinys. Pagrindiniai įmonės požymiai. Įmonių tipai. Susivienijimų tipai. Įmonės veikla. Pagrindinė įmonės sukūrimo ir funkcionavimo misija. Bendra išorinės ir vidinės įmonės aplinkos charakteristika. Išorinės mikroaplinkos elementai. Išorinės makroaplinkos elementai. Įmonės aplinkos. Valdymo pagrindai. Valdymo samprata, uždavinys, esmė. Sprendimo priėmimas valdymo procese.
  Vadyba, špera(17 puslapių)
  2007-04-19
 • Vadyba

  Pilnas kursas: Organizacija, vadovas ir sėkmingas valdymas. Valdymo koncepcijų raida. Organizacijos vidinė aplinka. Išorinė aplinka ir verslas. Socialinė atsakomybė ir etika. Bendravimas ir ryšiai. Strateginis planavimas. Strategijos įgyvendinimo planai. Vyksmo organizavimas ir įgaliojimai. Organizacijų kūrimas. Motyvavimas. Kontrolė. Valdymo metodai ir grupių dinamika. Organizacijos vadovybė: valdžia ir asmeninė įtaka. Vadovavimo stilius, situacijos ir efektyvumas. Konfliktų, pokyčių ir stresų valdymas. Valdymo sprendimų priėmimas. Darbo išteklių valdymas. Gamybos (paslaugų) valdymo operacijų sistemos sudarymas. Gamybos (paslaugų) valdymo operacijų sistemos funkcionavimas. Našumo valdymas. Kokybės valdymo evoliucija: svarbiausieji praėjusio šimtmečio įvykiai.
  Vadyba, špera(8 puslapiai)
  2004-05-31
 • Vadyba (100)

  Vadybos samprata ir jos genezė. Vadybos objektų charakteristika. Organizacijų veiklos vidaus ir išorės aplinkos. Vadybos subjekto apibūdinimas. Vadybos mokslo raidos etapai. "X" vadybos teorijos esmė. "Y"vadybos teorijos turinys. "Z" vadybos teorijos apibūdinimas. Vadybos tikslų sistema ir tikslų permainos globalizacijos sąlygomis. Užduočių pagrindimas ir reikšmė įgyvendinant vadybos tikslus. Objektyvieji vadybos dėsniai ir jų paisymo būtinumas. Merfio dėsniai ir jų reikšmė vadyboje. Vadybos principų charakteristika. Valdymo stiliai ir charakteringi jų bruožai šiuolaikinėmis sąlygomis. Darbuotojų motyvacija: koncepcijos ir būdai. Vadybos metodai kaip bendravimo instrumentas. Asmeninių kontaktų turinys ir reikšmė efektingam valdymui. Organizacijos informacinės sistemos. šiuolaikinėmis sąlygomis. Vadybos sprendimų modeliai ir charakteringi jų bruožai. Veiksniai, įtakojantys vadybos sprendimų turinį. Pagrindinių vadybos sprendimų charakteristika. Programuoti ir neprogramuoti vadybos sprendimai ir jų priėmimo procesas. Organizacijos kultūra ir jos komponentai. Organizacijos multikultūros formavimas šiuolaikinėmis sąlygomis. Organizacijos vadovo darbo turinys šiuolaikinėmis sąlygomis. Bendrasis vadybos funkcijų apibūdinimas. Globalizacija ir transformacijos vadyboje. Vadybinės veiklos pertvarka įsitvirtinant globalioje erdvėje. Organizavimas kaip vadybos funkcija. Organizacijos struktūros projektavimo komponentai. Valdymo lygiai ir jiems priklausančių darbuotojų kompetencija. Pagrindinių organizacinių valdymo struktūrų charakteristika. Planavimas kaip vadybos funkcija. Planų sistema ir jų sudarymo ypatybės. Operatyvaus planavimo esmė ir ypatybės. Strateginio planavimo funkcijos, esmė ir nauda. Prognozavimo esmė ir reikšmė vadyboje. Prognozavimo metodų charakteristika. Reguliavimo kaip valdymo funkcijos turinys. Verslo tarpusavio santykių Europos Sąjungos (ES) šalyse reguliavimas. Kontrolės esmė ir visuotinės kokybės vadyba. Kontrolės metodai ir formos. Vadovavimas kaip vadybos funkcija. Penkios valdžios formos ir pagrindiniai reikalavimai vadovui. Organizacijų vadybos projektavimo teisiniai pagrindai. Svarbiausieji pagrindinių įmonių rūšių privalumai ir trūkumai.
  Vadyba, špera(32 puslapiai)
  2009-03-19
 • Vadyba (101)

  Grupė. Grupės savybės. Darbo grupių tipai. Vaidmenys grupėje. Grupės narys turėtų. Grupės vystymosi etapai. Grupės bruožai. Darbo grupėse variantai. Grupės vadovo/lyderio vaidmuo. Grupiniai sprendimų priėmimo metodai. Sprendimų medis. Nepakankamo pradinio kapitalo ir apyvartinės lėšos. Grupinių sprendimų privalumai. Moderatorius. Moderavimas sudaro sąlygas. Klasikinės grupių klasifikacijos. Realių grupių klasifikacija. Mažų grupių ypatybės. Didelė grupė. Pastovi grupė. Laikina grupė. Įforminta (formali) grupė. Formalios grupės sudaromos. Formalių grupių tipai. Psichologinio darnumo ryšys. Neformalių grupių privalumai organizacijai. Grupių formavimosi stadijos. Statusas. Grupės narių statusai. Darbo grupės efektyvumą lemia. Darbo grupių suderinamumas. Sprendimų priėmimas. Sprendimų klasifikacija. Sprendimų priėmimo taisyklės. Valdymo sprendimų klasifikacijos. Vadovų sprendimų priėmimo stiliai. Sprendimų priėmimo etapai. Sprendimų priėmimo būdai. Sprendimų priėmimo metodai. Požiūriai į sprendimų priėmimą. Racionalistų nuomone. Kultūra. Organizacijos kultūros charakteristikos. Organizacijos kultūros dalys. Organizacijų kultūrų rūšys. Organizacijų kultūros bruožai. Organizacijos kultūros funkcijos. Organizacijų kultūros elementai. Teigiamas organizacijos kultūros poveikis. Neigiamas organizacijos kultūros poveikis. Pelno siekiančių organizacijų kultūros tipai. Vadybinio proceso kultūra. Valdymo procesų organizavimo kultūra. Valdymo darbo sąlygų kultūra. Dokumentacijos sistemos kultūra. Valdymo kultūros charakteristikos. Valdymo kultūros principai. Organizacijų vertybių rūšys. Kontrolė. Palyginimo atlikimui reikalinga. Kontrolės tikslas. Nukrypimai gali atsirasti. Kontrolės uždaviniai. Kontrolės vykdymo principai. Kontroliuoti galima. Pagrindiniai klausimai susiję su kontrolės vykdymu. Bendrosios kontrolės tikslas. Kontrolės lygiai. Kontrolės proceso etapai. Kontrolės funkcijos. Kontrolės vykdymas skirtinguose hierarchijos lygiuose. Strategijos kontrolė organizacijos planavimo ir strateginės kontrolės sritys. Operacijos kontrolės porūšiai. Elgesio kontrolės porūšiai. Savikontrolės efektyvumą lemia. Elgesio kontrolės etapai. Kontrolės rūšys pagal taikymo laikotarpį. Kontrolės būdai. Kontrolės sistema. Kontrolės elementai. Kontrolės organizavimo principai. Kontrolės charakteristikos. Kiekybinė charakteristika kokybinė charakteristika. Laiko charakteristika. Vertės charakteristika. Kontrolės efektyvumą lemia. Kontrolė bus efektyvi, jeigu. Kontrolės veiksmingumą apsprendžia. Standartų klasifikacija. Kontrolės reikšmė. Konfliktas. Prieštaravimas tampa konfliktine situacija. Objektyvios konfliktų kilimo priežastys. Subjektyvios konfliktų kilimo priežastys. Negatyvūs veiksniai, įtakojantys konfliktus organizacijose (pavyzdžiai). Vadovas kaip konflikto priežastis. Konfliktų f-jos. Konfliktų tipai. Darbo grupių vidaus konfliktai. Konflikto valdymo procesas. Konfliktų valdymo veiksmai. Aktyviai ir refleksyviai klausyti. Konfliktų valdymo principai. Konfliktų valdymo strategijos. Konfliktų požymiai. Konfliktų sprendimo būdai. Asmeniniai. Derybų veiksniai. Konfliktų sprendimo būdų pavyzdžiai. Konfliktų sprendimo strategijos. Tarpininkavimo taisyklės. Gero tarpininko bruožai. Darbuotojų mokymas. Lavinimas tobulinimas. Mokymo proceso etapai. Reakcija žinojimas elgesys rezultatai. Mokymo uždaviniai. Į organizacijos veiklos efektyvumą orientuoti uždaviniai. Darbuotojų mokymo sritys. Mokymo organizavimas. Gamybinio mokymo programos. Mokymo priemonės. Mokymo metodai. Mokymas darbo vietoje. Modeliavimo proceso etapai. Profesinio mokymo sudėtinės dalys. Kvalifikacijos tobulinimas. Kvalifikaciniai ugdymo veiksniai. Kvalifikacijos ugdymo strategijos. Kvalifikacijos tobulinimo priežastys. Kvalifikacijos tobulinimo organizavimas. Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo metodai. Tradiciniai kvalifikacijos metodai. Tradiciniai kvalifikacijos tobulinimo metodų privalumai ir trūkumai. Paskaitos. Diskusijos ir debatai. Darbas grupėse. Nurodymai ir instrukcijos. Ekskursijos ir stažuotės. Netradicinių kvalifikacijos tobulinimo metodų privalumai ir trūkumai. Stebėjimai ir įvertinimas. Kokybės būreliai. Dualūs vadybos seminarai. Neakivaizdinis mokymasis. Audiovizualinis mokymasis. Imitaciniai žaidimai. Mokymasis darbo vietoje. Savarankiškas mokymasis. Darbuotojo kvalifikacijos tobulinimo organizacijoje vidiniai ir išoriniai veiksniai. Darbo ir poilsio laikas. Sutrumpinta darbo trukmė nustatoma. Poilsio rūšys. Darbo drausmė. Darbuotojo pareigos. Drausmės valdymo etapai. Drausmės tikslų ir taisyklių nustatymas ir paskelbimas. Elgesio įvertinimas ir keitimas. Darbuotojų, dažniausiai reikalaujančių drausminimo veiksmų, grupės. Drausminė atsakomybė taikoma. Šiurkštūs darbo pažeidimai. Drausminimo būdai. Formalus drausminimas. Neformalus drausminimas. Teisinis drausminimas. Drausminių nuobaudų skyrimo tvarka. Skiriant drausminę nuobaudą būtina atsižvelgti. Nuobaudų skyrimo terminai. Nuobaudų galiojimo terminai. Darbo ginčai. Vadovavimas. Vadovo darbo organizavimo kryptys. Vadovavimo funkciją atliekantys veiksniai. Vadovo vaidmuo. Vadovų kompetencijos rūšys. Kompetencija. Valdžios formos. Vadovavimo stiliaus kintamieji. Vadovavimo stilių rūšys. Vadovų funkcijos. Asmeninio stiliaus formavimosi veiksniai. Asmeninis vadovavimo stilius – tam tikram vadovui būdingi elgesio ir poveikio pavaldiniams būdai, sąlygojami jo asmeninių ir vadovaujamos organizacijos darbuotojų savybių. Realus vadovo darbo laiko planas. Valdymo įgūdžių tipai. Darbo santykių tipai. Darbo santykiai. Įgaliojimų delegavimas. Delegavimas. Delegavimo užduotys. Priežastys kodėl vadovai nedeleguoja valdžios. Efektyvaus delegavimo principai. Darbo sąlygos. Ergonomika. Ergonomikos tyrimų objektą sudaro. Personalo klasifikacija pagal specifiką. Vadovai. Specialistai. Aptarnaujantis techninis personalas. Darbo vietų aprašymas. Darbo vietų aprašymo struktūra. Darbo vieta. Darbo vietų planavimas. Darbo vietų įrengimas. Technologinė įranga. Organizacinė įranga. Darbo vietų aptarnavimas. Aptarnavimų rūšys. Įvadinis instruktažas. Darbo sąlygos. Darbo sąlygų klasifikacija. Kenksmingi profesiniai veiksniai. Profesinė lyga. Darbo aplinkos klasifikacija. Komunikacija. Komunikacijos elementai. Komunikacijos proceso etapai. Informacijos perdavimo priemonės gali būti. Dekodavimas. Grįžtamasis ryšys. Informacijos klasifikacija. Organizaciniai trikdžiai. Asmeniniai komunikacijos trikdžiai. Komunikacija. Išorinė ir vidinė organizacijos aplinka. Vartotojai. Konkurentai. Tiekėjai. Įstatymai reguliuoja. Organizacijos vidinės aplinkos veiksniai.
  Vadyba, špera(34 puslapiai)
  2009-09-17
 • Vadyba (103)

  Sisteminis požiūris ir organizacija. Boldingo klasifikacija. Sisteminė analizė ir jos esmė. Pagrindinės dualinės klasės. Organizacija kaip sistema. Valdymas kaip sistemos funkcionavimo proceso dalis. Sėkmingo valdymo sąlygos. Organizacija kaip socialinė ekonominė sistema. Organizacija ir jos egzistavimo sąlygos. Darbo pasidalijimas organizacijoje. Darbo paskirstymo tikslas. Vertikalusis ir horizontalusis darbo pasidalijimas. Pagrindinės technologijos, naudojamos organizacijoje, jų esmė. Bendroji organizacijų struktūra. Bendroji organizacijų struktūra. Organizacijos viešajame ir privačiame sektoriuose. Organizacijos gyvavimo ciklas ir etapai, jų turinys. Vidaus ir išorės aplinka. Organizacijos valdymas. Organizacija kaip tikslinga sistema. Organizacijos tikslai, tikslų analizės aspektai, "tikslų medis". Administracinė veikla kaip svarbiausia priemonė tikslams siekti. Administracinės veiklos elementai ir principai (H. Fajolis). Organizavimo uždaviniai. Planavimas gali būti. Organizacijos valdymas, jo esmė. Sprendimo parengimo būdai. Skiriami trys sprendimo priėmimo būdai. Planai klasifikuojami. Planų skirstymas įvairiais požiūriais. Organizavimas ir pagrindinės priemonės, užtikrinančios konkretaus plano įgyvendinimą. Kontrolė padės įgyvendinti organizacijos tikslus. Koordinavimas, vadovavimas ir motyvavimas, jų tarpusavio ryšis. Vadovaujant naudojami poveikio būdai. Poveikio būdai: organizacinis, administracinis, ekonominis, sociopsichologinis. Valdymo metodai. Valdymo metodų esmė. Poreikių tenkinimas ir jo ryšys su valdymo metodais. Poreikių hierarchija (A. Maslou). Pagrindinė E. Meijo išvada. Makgregoro veiklos organizavimo ir motyvavimo teorija. Teorijos X ir Y yra A. Maslou ir F. Hercbergo išvadų tobulinimas. D. Makgregoro veiklos organizavimo ir motyvavimo teorija. Teorijos X ir Y yra A. Maslou ir F. Hercbergo išvadų tobulinimas. Strateginis valdymas. Strateginio valdymo modelis. Strateginio planavimo požiūris. Strateginių sprendimų sisteminės visumos požiūris. Strateginių problemų sprendimo požiūris. Konkurencinio pranašumo numatymo požiūris. Projektų valdymas. Personalas ir valdymas. Darbuotojų karjeros planavimas. Vadovas ir jo funkcijos. Valdžia ir autoritetas. Vadovų profesionalų veiklos organizavimo principai. Trys vadovavimo stiliai. Vadovavimo stiliaus rūšys pagal V. Vrumą. Silpnam vadovui būdingi šie pagrindiniai bruožai. Gabus vadovas. Vadovo kvalifikacija. Vadovo mąstymo tipas. Vadovo rengimo planavimas. Organizacijos raida. Organizacinis organizacijos vystymasis (V. Frenčas, N. Margulis, P. Drakeris). Lyginamoji analizė ir analogų taikymas valdyme. Žmogiškasis veiksnys ir jo įtaka organizacijos raidai. J. Hakmano tezės – darbo derinimas prie darbuotojo – esmė. Darbuotojų elgsena ir jos modifikavimas. Organizacijos valdymo tobulinimas. Atsitiktinių situacijų valdymas (F. Fidleris), trys situacijų ir trys vadovų grupės. Tobulos organizacijos bruožai. Antrepreneriškumas ir jo įtaka šiuolaikinei organizacijai. Vadybos žinių reikšmė viešojo sektoriaus organizacijų raidai. Vadybos vystymosi tendencijos. Modulinės organizacijos modelis.
  Vadyba, špera(33 puslapiai)
  2009-12-03
 • Vadyba (105)

  Mokslinė vadybos mokykla. Administracinė mokykla. Žmogiškųjų santykių mokykla. Elgsenos mokykla. Empirinė mokykla. Situatyvinė mokykla. Vadybos mokslas Lietuvoje. Kas yra gamybos veiksniai. Bendrosios valdymo funkcijos. Linijiniai ir funkciniai padaliniai. Kas yra specializacija, delegavimas, koordinavimas. Kokios yra vadovavimo poveikio priemonės. Kas yra verslas, įmonė?Verslo organizacijų rūšys. Kuo skiriasi AB, UAB, personalinės įmonės veikla? Kokius žinote mišrios ekonomikos sektorius? Kokias žinote įmonių susijungimo formas? Vidinė verslo organizacijų struktūra. Kokius žinote organizacijų tikslus. Įmonės produkcija. Kokie esminiai pokyčiai įvyko globalioje ekonomikoje?Kaip šie pokyčiai įtakojo verslą? Kokius žinote pgrd konkurencinio pranašumo šaltinius? Kokią įtaką turi verslo globalizacija kraštui, pasiskirstymui? Kokius žinote verslo oraganizacijos ekonominis išteklius? Lyderiškumo teorija, pagrindinės idėjos. Kokius žinote tradicinius valdymo stilius? Apibūdinkite pagrindinius AB valdymo organus? Kokius žinote įmonės raidos etapus? Kas yra marketingas, marketingo kompleksas? Kokias žinote pagrindines marketingo koncepcijos dalis? Kokius žinote gaminių būklės analizės metodus? Kas yra rinkos paklausa, konkurencija? Kokias žinote mark strategijas? Kokius tikslus ir uždavinius sprendžia pardavimų vadyba? Kokius žinote marketingo tyrimo metodus? Kas yra mažmeninė didmeninė prekyba agentai, brokeriai, prekių prekių pateikimo kanalai būdai? Kas yra reklaminė korporacija?jos organizacijos?
  Vadyba, špera(13 puslapių)
  2010-02-18
 • Vadyba (106)

  Mokslinių tiriamųjų darbų organizavimas. Konstruktorinės gamybos rengimas. Technologinis gamybos rengimo organizavimas. Organizacinės gamybos rengimas. Projektavimo išlaidų sąmata. Darbo laiko sąnaudų klasifikavimas ir darbo laiko norma. Atlyginimas už darbą (aud). Marketingas (rinkodara). Kainos svarba marketingui. Pirkėjų vertinimo metodas. Pardavimų vadyba, reklama, prekių paskirstymas. Prekių paskirstymo kanalai. Vadybos teorija. Situacinė valdymo mokykla. Valdymo funkcijos. Valdymo dėsniai principai ir metodai. Valdymo metodai (technika). Valdymo stilius. Valdymo organizacinės struktūros. Sprendimų priėmimas. Personalo organizavimas. Personalo valdymas.
  Vadyba, špera(17 puslapių)
  2010-02-22
 • Vadyba (107)

  Personalo vadybos turinys ir raida, personalo klasifikavimas. Personalo organizavimas Personalo organizavimo tikslai. Valdymo struktūrų organizavimo principai. Klasikinės valdymo struktūros, sistemos. Naujos valdymo organizacinės struktūros. Personalo valdymas. Valdymo stilius ir elgsena. Lyderiavimas. Galima išskirti šiuos lyderio įtakos šaltinius. Valdymo kokybės įvertinimas. Darbo organizavimas. Ergonomikos tyrimų objektą sudaro daug elementų. Darbo pasidalijimas. Kooperavimas ir personalo paskirstymas. Darbo metodai. Darbo vietų organizavimas. Darbo normavimas. Darbo laiko sąnaudų klasifikavimas ir darbo laiko norma. Darbo normų nustatymas remiantis darbo proceso tyrimais. Darbo normų nustatymas pagal normatyvus. Atlyginimas už darbą. Išoriniai veiksniai. Vidiniai veiksniai. Vienetinė darbo užmokesčio forma ir jos atmainos. Laikinė darbo užmokesčio forma ir jos atmainos. Atlyginimo už darbą organizavimo ypatybės visuotinės kokybės vadyboje.
  Vadyba, špera(14 puslapių)
  2010-02-22
 • Vadyba (11)

  Vadybos samprata ir turinys. Valdymo objektas, subjektas ir funkcijos. Ankstyvasis vadybos raidos etapas. Fordizmas. D. McGregoro sukurta X,Y teorija. W. Ouchis teorija. Vadybos mokslo raida ir mokyklos. Naujos vadybos teorijos. Vadybos raida Lietuvoje. Visuotinės kokybės vadyba ir harmoningosios plėtros koncepcijos ir jų taikymas Lietuvoje. Statybos produkcijos kokybė. Strateginio ir operatyvaus valdymo esmė ir metodologijos. Operatyvus įmonių valdymo turinys. Aplinkos ir strategijų sąveika. Alternatyvinės strategijos ir jų atranka. Strateginio spendimo alternatyvos. Įmonės strategijos formavimas. Analizės vaidmuo strateginiame ir operatyviame planavime. Analizė ir prognozė. Analizės rūšys. Prognozavimo metodai. Ištekliai ir strategija. Kaštai ir jų mažinimo keliai įmonėse. Žmonių ir finansų išteklių valdymas. Organizacijos esmė, organizacijos tipai. Valdymas per tikslus teorijos raida. Mažųjų ir vidutinių įmonių rūšys. Strateginiai sprendimai ir jų alternatyvos. Strategijų parinkimas. Alternatyvų vertinimas. Įmonės kaip žmonių veiklos sistemos kūrimas ir posistemių formavimas. Įmonės kūrimo etapų realizavimas. Valdymo sprendimai. Strategijos įgyvendinimas: strategija ir struktūros. Prognozavimas, planavimas ir organizavimas. Strateginis įgyvendinimas: strateginių pokyčių valdymas. Darbuotojų motyvavimas. Strategijos įgyvendinimas: Valdžios ir autoriteto sąveika. Valdymo stiliaus formavimas ir valdymo kontrolė. Darbo normavimas ir vertinimas įmonėje. Operatyvus svarbiausių įmonėje vykstančių procesų valdymas įvairiose įmonėse. Gamybos proceso organizavimas įmonėje. Produkto darymo proceso valdymo ypatumai statybinėse įmonėse. Darbo procesų organizavimo ypatumai didelėse, mažose ir vidutinėse įmonėse. Vadovavimo stiliai ir jų įtaka produktyvumui. Žmonių darbinio ir kūrybinio aktyvumo ugdymas. Komunikacijų vaidmuo valdyme. Komunikacijų ypatybės įvairiose įmonėse. Krizių vadyba. Įmonių restruktūrizavimas ir bankrotas, kaip krizės įveikimo būdai.
  Vadyba, špera(15 puslapių)
  2005-11-29
Puslapyje rodyti po