Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Vadybos šperos

Vadybos šperos (124 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Organizacijų teorija (2)

  Organizacijos samprata. Organizacija kaip atvira sistema. Organizacijos sudėtinės dalys. Organizacijų tipai. Organizacija ir išorinė aplinka. Organizacijos teorijos. Organizacijos informacinės teorijos teiginiai. Natūralios atrankos arba biologinis požiūris. Organizacijos gyvavimo ciklai. Organizacinė struktūra ir jos projektavimas. Organizacinių struktūrų tipai. Divizinė struktūra. Hibridinė struktūra. Matricinė struktūra. Tinklinė struktūra. Administracinė hierarchija. Decentralizacija. Centralizacija. Mechaninis ir organinis struktūros modeliai. Organizacijos strategijos ir struktūros ryšys. Organizacijos dydis ir struktūra. Organizacijos technologija ir struktūra. Organizacijos kultūra. Kultūros sukūrimas ir išsaugojimas. Organizacijų pokyčiai. Organizacijų pokyčių tipai. Pagrindiniai pokyčio proceso etapai. Organizacijos vystymo pagrindinės prielaidos. Organizacijos transformavimas. Tarpgrupiniai konfliktai organizacijoje. Konfliktų priežastys. Tarpgrupinių konfliktų valdymas. Konfliktų prevencijos metodai. Ateities organizacija.
  Vadyba, špera(9 puslapiai)
  2005-10-14
 • Organizacijų teorija (3)

  Druker‘io įtaka organizacijų vadybai. P. Drukeris: rytdienos problemos. P. Drukeris: valdymo naujosios paradigmos. Drukeris apie protinio darbo darbuotojų darbo našumo įtaką ateities organizacijoms. P. Drukeris: informacijos iššūkiai vadybai. Drukeris apie permainų kūrimą. P. Drukeris: nauji faktai – nauja strategija. Grynųjų pajamų pasiskirstymo pokyčiai. Veiklos efektyvumo nustatymas. Globalinis konkurencingumas. Didėjantis ekonominės globalizacijos ir politinio susiskaidymo neatitikimas. Apibrėžti komunikavimą ir išvardyti keturias jo funkcijas. Apibūdinti komunikavimo procesą. Palyginti tris dažnai sutinkamus mažų grupių tinklų tipus. Atpažinti veiksnius, darančius įtaką gandų skleidimui. Apibūdinti dažnai sutinkamas efektyvaus komunikavimo kliūtis. Išvardyti keturias skirtingų kultūrų komunikavimo gerinimo taisykles. Apibrėžti bendrąsias ypatybes, apibūdinančias organizacijos kultūrą. Palyginti stiprias ir silpnas kultūras. Apibūdinti funkcinį ir disfunkcinį organizacijos kultūros poveikį žmonėms. Išvardyti veiksnius, palaikančius organizacijos kultūrą. Apibūdinti dvasingumą ir dvasingos kultūros ypatybes. Palyginti organizacijos kultūrą su nacionaline kultūra. Apibūdinti pokyčius skatinančias jėgas. Apibrėžti planinius pokyčius. Apibendrinti Lewino trijų etapų modelį. Paaiškinti priešinimosi permainoms šaltinius. Apibūdinti priešinimosi pokyčiams įveikimo metodus. Paaiškinti vertybes, kuriomis grindžiama didžioji dalis organizacijos vystymo (OV) pastangų. Apibūdinti intelektualią organizaciją. Nurodyti šešis svarbiausius elementus, apibrėžiančius organizacijos struktūrą. Apibūdinti paprastąją struktūrą. Paaiškinti biurokratijos savybes. Apibūdinti matricinę organizaciją. Apibendrinti, kodėl vadovai nori sukurti neturinčias ribų organizacijas. Skirtingoms organizacinėms struktūroms palankūs veiksniai. Paaiškinti, kokį poveikį skirtingos organizacinės struktūros daro darbuotojų elgesiui. Paaiškinti veiksnius, skatinančius politišką elgesį organizacijoje. Blau: formalūs ir neformalūs santykiai biurokratinėse organizacijose. Burnsas ir Stalkeris: mechanistinės ir organinės sistemos. Organizacijų kaita: japoniškasis modelis. Valdymo transformacija. Tinklaveikos organizacijos. Adhokratijos iškilimas. Postmodernioji organizacija. Organizacijų vystymasis sociokultūriniu požiūriu. Valdymas ir technologijos (J. Woodward). Etnografinis metodas organizacijų tyrime. Konstitucionalizmas vadyboje. Sisteminis požiūris. K. Bouldingo sistemų hierarchija.
  Vadyba, špera(30 puslapių)
  2007-03-19
 • Organizacijų teorija (5)

  Koordinavimas ir koordinavimo sprendimo būdai. Padalinių tarpusavio priklausomybė. Vadovavimo stiliai. Koordinavimo principas. Koordinacinė veikla pagal pobūdį. Principinės koordinavimo rūšys. Koordinavimo išlaidas galima sumažinti. Organizacijos koordinavimo būdai. Koordinavimas pačių parengtomis technologinėmis direktyvomis, programomis. Programų rengimo seka. Planas ir planavimas, kaip koordinavimo priemonės. Koordinavimo veiklos priemonė. Neformalus neprogramuojamas koordinavimas. Programuojamas beasmenis koordinavimas. Programuojamas individualus koordinavimas. Programuojamas grupių koordinavimas. Koordinavimo sprendimo būdai. Organizacijos veiklos koordinavimo būdų matavimas. Koordinavimo asmeniniais nurodymais matavimas. Koordinavimo pačių apsisprendimu matavimas. Koordinavimo programomis matavimas. Matavimas koordinavimo planu. Jungtinis (suvestinis) koordinavimo matavimas. Organizacijos valdymo struktūros konfigūracija. OVS konfigūracijos kitimo ypatumai. Smukimo etapo esminiai bruožai. Padalinių steigimo principas. Vertikalieji valdymo ryšiai. Horizontaliųjų ryšių formos. Įgaliojimas. Sprendimų rūšys. Sprendimai klasifikuojami. Efektyvaus sprendimo požymiai. Organizacijos sprendimų priėmimas. Sprendimų priėmimo decentralizacija. Sprendimų priėmimo proceso nuoseklumas. Racionalusis požiūris. Įgaliojimų sprendimams priimti perdavimas. Perdavimo sudėtis. Įgaliojimų perdavimas užtikrina. Įgaliojimų perdavimas netinkamas. Organizacijos struktūros centralizacija. Atsakomybės ir įgaliojimų naudojimo, pasiskirstymo bei kontrolės ypatumai. Efektyvios valdžios atributai. Kontrolės pasekmės. Einamasis biudžetas. Atlyginimo sistema. Darbo procedūros. Grupės ir individualios kontrolės apimtis. galima sumažinti. Netiesioginiams matavimo būdams priskirtini. Tiesioginiams masto nustatymo būdams. OVS formalizavimas ir jo aspektai. Organizacijos valdymo struktūros formalizavimas. Raštiškas taisyklių fiksavimas. Organigramos ir aprašai. Sutartimis ir kitomis formaliomis priemonėmis palaikomą sistemą sudaro. Sandoriai paprasta rašytine forma. Sandoriai notarine forma turi būti sudaromi. Informacijos srautų formalizavimas. Organizacijos narių veiklos rezultatų sumavimo ir vertinimo formalizavimas. Formalizavimo matavimo ypatumai. Bendros struktūros formalizavimo vertinimo nuostatos. Informacijos srautų formalizavimo matai. Darbo našumo dokumentai. Apibendrintas organizacijos formalizavimo įvertinimas. Stambioms organizacijoms būdingi bruožai ir jų suteikiami privalumai. Smulkioms įmonėms būdingi bruožai ir jų privalumai. Didelės ir mažos įmonės hibridas. Veiklos telkimo procesas. Gamybos telkimas leidžia. Organizacijos veikimo prielaidos bei sąlygos Įtampos laukai. Organizacijos aplinka. Aplinkos bruožai. aplinkos tipai. Aplinka ir jos sudedamieji elementai. klasifikuojami. Išorinės aplinkos elementai. Organizacijos aplinkos elementus. Vidinei aplinkai. Technologijų klasifikavimas. Bendrosios organizacijų savybės. Konservatyvumas. Korporatyvumas. Problemiškumas. Selektyvumas (atranka). Suinteresuotumas ir motyvacija. Rotacija. Iniciatyva ir inovatyvumas. Konkurencingumas. Komunikabilumas. Efektyvumas (naudingumas). Organizacijos veikią ribojantys veiksniai. Organizacijų sinerginės savybės ir jų gerinimas. Architektonika ir kompozicija. Formalizavimas. Tolerancija. Įsitraukimo į veiklą ir kūrybos nuoseklumas. Susireguliavimas. Grįžtamasis pakartotinis ryšys ir cikliškumas. Naujų gebėjimų naudojimo operatyvumas. Agresyvumas. Konjunktūriškumas. Koreliacinis ryšys. Diversifikacijos ir jos galimų tikslų apibūdinimas. pagrindinės diversifikavimo rūšys diversifikacija galima apibendrintai suvokti. Įmonių diversifikavimo priežastys. Pagrindiniai diversifikavimo tikslai. Organizacijos konkurencingumas suderinamumas. Organizacinis tapatumas. konkurencingumo vertinimo aspektai. Įtakos rinkai didinimo tikslas. Sinergijos dėsnis. Teigiama ūkinės veiklos sinergija. Pelno didinimo tikslas. Vadybinių interesų tikslas. Diversifikaciją yra dviejų tipų. Globalinė ir lokalinė diversifikacija. Koncentrinės diversifikacijos. Įmonės veiklos diversifikavimo vertinimo kriterijai. Produktų (prekių, paslaugų) diversifikacijos matavimo būdai. Pagal specializavimo lygį visos įmonės buvo suskirstytos į keturias grupes. Vertikalumo lygis. Diversifikavimo prielaidos ir sąlygos bei jo priemonių rengimo tvarka. Makrolygio sąlygoms ir veiksniams. Mikroveiksniams ir sąlygoms. Strategijos rengiamos ir įgyvendinamos sudarant schemas ir sistemas. Diversifikavimas įgyvendinamas. Pozicionavimo schemos susideda. Diversifikuota rinkos plėtra. Integruotos rinkos plėtros rūšys pasiekiamos. Rinkos užmojo strategija. Produkto ir rinkos pasirinkimas priklauso. Strategijos gali būti įgyvendinamos. Diversifikavimo programa vertinama įvairiais kriterijais.
  Vadyba, špera(27 puslapiai)
  2008-12-19
 • Organizacinė elgsena

  Kokias žinote pagrindines organizacijų teorijas? Trumpai apibūdinkite jas. Klasikinės biurokratinės organizacijų teorijos. Bihevioristinės arba organizacijos elgsenos teorijos. Sisteminės organizacijų teorijos. Atsitiktinumų teorija. Vaidmenų teorija. Psichoanalizės teorija. Apibrėžkite, kas tai yra organizacijos elgsena ir kokius žinote pagrindinius organizacijos elgsenos tyrimų elementus? Kokius žinote organizacijos elgsenos modelius? Apibūdinkite šį modelį. Apibrėžkite, kas tai yra formali organizacija. Pateikite pavyzdžių. Apibrėžkite, kas tai yra neformali organizacija. Pateikite pavyzdžių. Kodėl žmonės buriasi į neformalias organizacijas? Apibūdinkite organizacijos vertybes. Koks yra pagrindinis psichologinis konfliktas tarp individo ir organizacijos? Prie ko individas turi prisitaikyti organizacijoje? Kas yra pirminė ir antrinė grupės? Apibrėžkite, kas tai yra organizacijos kultūra. Kokios pagrindinės charakteristikos (pagal S. P. Robbins) būdingos organizacijos kultūrai? Kokius žinote organizacijos kultūros modelius? Apibūdinkite šį modelį. Kas (pagal S. P, Robbins) nulemia organizacijos kultūros pokyčius? Kas tai yra subkultūros ir kontrkultūros ir kas skatina jų formavimąsi organizacijoje? Kokie yra organizacijos kultūros analizės lygiai? Apibūdinkite juos. Kaip pasireiškia išorinė organizacijos kultūra? Organizacijos kultūros išoriniai elementai. Kaip pasireiškia persidengusios vertybės organizacijos kultūroje? Kas tai yra bendri susitarimai ir kokia jų reikšmė organizacijos kultūrai? Kokia organizacijos kultūra yra stipri ir kada stipri kultūra vertinama teigiamai, o kada - neigiamai? Apibrėžkite, kas tai yra organizacijos klimatas, kokios jo optimizavimo galimybės. Apibūdinkite incidento, konflikto subjekto, konflikto objekto, konfliktinės situacijos, konflikto sąvokas. Kas tai yra organizacinis konfliktas ir kokios jo teigiamos ir neigiamos funkcijos? Organizacinių konfliktų funkcijos. Kas yra racionalūs ir iracionalūs konfliktai ir kaip jie reiškiasi organizacijoje? Konfliktas hierarchijos vidinėje struktūroje, kylantis dėl apdovanojimų. Ką reiškia konfliktų valdymas ir kokius jo metodus ir stilius žinote? Kokius sistemos elgsenos tipus jūs žinote? Apibūdinkite juos.
  Vadyba, špera(19 puslapių)
  2006-09-19
 • Organizacinė elgsena (2)

  Įvadas. Organizacinė elgsena. Individualaus elgesio pagrindai. Vertybės. Vertybių rūšys. Rokeacho vertybių apžvalga. Šiuolaikinės darbo kohortos. Kultūrų įvertinimo sistema. Nuostatos. Suvokimas (percepcija). Išmokimas. Asmenybė. Emocijos. Motyvacija. Motyvacijos teorijos. Motyvacija: nuo koncepcijų prie taikymo. Elgsenos modifikavimas. Darbuotojų pripažinimo programos. Kintamo atlygio programos. Įgūdžiais pagrįsti atlygio planai. Individualūs sprendimai. Grupinės elgsenos pagrindai. Darbo komandos. Komandos efektyvumo modelis. Komunikavimas.
  Vadyba, špera(10 puslapių)
  2006-10-24
 • Organizavimas

  Vertikali organizacinė struktūra. Departamentalizacijos esmė. Funkcijinė struktūra. Divizinė struktūra. Matricinė struktūra. Komandinis požiūris. Tinklinis požiūris. Besimokanti organizacija ir planinių pokyčių modelis. Planinių pokyčių tipologija.
  Vadyba, špera(13 puslapių)
  2005-05-27
 • Personalo darbuotojų motyvacija

  Darbuotojai. Darbuotojų vaidmens išskirtinumą organizacijoje sąlygoja šios priežastys. Darbuotojų vadybos tikslas. Sistemos elementai. Savo veikloje numatydama šiuos tikslus, organizacija siekia. Bendrosios vertybės. Organizacijos vertybių sistema. Viena pagrindinių organizacijos vertybių sistemos funkcijų. Organizacijos kultūra turi didelį poveikį jos darbuotojams. Organizacijos filosofija. Darbų analizės atlikimą organizacijoje sąlygoja šios priežastys. Darbų analizė. Darbų analizė atliekama tokiu nuoseklumu. Darbo vietos aprašymas. Reikalavimų darbuotojui profilis. Pareiginiai nuostatai. Darbuotojų poreikio planavimas. Darbuotojų poreikio planavimas apima. Bendrasis darbuotojų poreikis. Planuojant papildomą darbuotojų poreikį rekomenduojama įvertinti. Darbuotojų judėjimas organizacijos atžvilgiu skirstomas. Išorinis darbuotojų judėjimas savo ruožtu dar skirstomas detaliau. Faktiškas darbuotojų rezervas. Išoriniams. Kandidatais į šias darbo vietas gali būti. Darbuotojų paieška. Trūkstamų darbuotojų paiešką rekomenduojama atlikti tokiu nuoseklumu. Skelbime būtina pateikti tokią informaciją. Įdarbinimo sąlygas. Darbuotojų atranka. Darbuotojų atrankos pokalbis. Darbuotojų atrankos pokalbis bus veiksmingas, jeigu jam bus tinkamai pasiruošta. Priėmus sprendimą dėl darbuotojo samdos, darbuotojų skyriuje tvarkomi formalumai, susiję su darbuotojo įdarbinimu organizacijoje. Darbuotojų adaptavimas - svarbi jų ugdymo dalis, apimanti. Darbuotojų adaptavimas. Adaptavimo procesas. Darbuotojų įvertinimas. Darbuotojų įvertinimas. Nuostatos, kuriomis grindžiamas darbuotojų įvertinimas. Atestacijos etapai. Atestacija. Iki numatomo darbuotojų atestavimo, būtina. Organizacijos vadovo įsakyme turi būti. Darbuotojų įvertinimo kriterijai. Darbuotojų vertinimui. Kontrolinis lapas. Apžvalgos. Įvertinimo centro metodas. Nuolat "besimokančios" organizacijos bruožai. Kvalifikacijos tobulinimas. Pastaruoju metu pasirenkant mokymo metodus pastebimos šios naujos tendencijos. Karjera. Organizacijos požiūris į darbuotojų karjerą esti dvejopas. Viena iš moderniojo požiūrio į darbuotojų karjerą atspindinti koncepcija. Šiuo atveju darbuotojo karjeros planavimas vykdomas tokiu nuoseklumu. Asmeniniame darbuotojo tobulinimosi plane atsispindi. Karjeros planavimo ir realizavimo sistemos funkcionavimas organizacijoje turi būti grindžiamas šiomis nuostatomis. Darbuotojo savianalizės etapas paprastai pradedamas profesinės veiklos aprašymo rengimu, kuriame atsispindi. Darbuotojų išėjimo iš organizacijos priežastys gali būti suskirstytos į dvi grupes. Atleidimo diena. Žinių ekonomika. Žinių ekonomikos ypatumai. Žinių formavimosi etapai. Žinių ekonomika.
  Vadyba, špera(13 puslapių)
  2009-09-04
 • Personalo vadyba (24)

  Darbuotojų skyriaus specialistas turi žinoti. Personalo vadybos samprata ir ryšys su kitais dalykais. Personalo vadyba nagrinėja. Pagrindiniai personalo vadybos principai. Principų pažangumas. Principai. Elgsenos teorija. Valdymo taisyklės. Pagal valdymo taisyklių taikymo lygį skiriami du vadovų tipai. politikos formavimo principai. Formuojant personalo politiką reikia laikytis šių reikalavimų. Laisvų darbo vietų reikalavimas. Reklamuojant laisvas darbo vietas derėtų nepamiršti šių taisyklių. Darbuotojų atrankos pokalbiai ir jų organizavimas. Priėmimo į darbą pokalbio struktūra. Darbuotojų atrankos pokalbis bus veiksmingas, jei bus tinkamai pasirengta. Svarbiausias vaidmuo atrankos pokalbio metu tenka organizacijos vadovui. Darbuotojų samdos dokumentavimas ir teisiniai aspektai. Darbo vietų vertinimas. Darbo vietų vertinimo rezultatais remiamasi sprendžiant grupę problemų. Kompleksiniai darbo vietų vertinimo metodai. Analitiniai darbo vietų vertinimo metodai. Darbo vietų/pareigybių aprašymas. Pareiginė instrukcija – labai įvairiai veikia darbuotojus, jų darbą. Pagal nustatytą reglamentą jie aprašo savo darbus ir jų atlikimo būdus, siūlo pakeitimus. Analizės pagrindu sudaromas darbo vietų aprašymas. Analizės pagrindu sudaromas darbo vietų aprašymas. Motyvacijos sėkmės veiksniai. Žmogaus poreikiai skirstomi į dvi grupes. Klasifikacijos kėlimo strategija. J. Bengtssonas išskiria 3 kvalifikacijos kėlimo strategijas. Personalo įdarbinimo būdai. Atleidimo iš darbo priežastys. 10 būdų darbuotojams skatinti. Vadovų nurodymai. Konfliktų esmė, tipai ir priežastys. Pagrindiniai konfliktų tipai. Pagrindinės konfliktų priežastys. Skirtingi šie struktūriniai metodai. Skiriami 5 asmeniniai konfliktų valdymo būdai.
  Vadyba, špera(6 puslapiai)
  2007-10-26
 • Planavimas (12)

  Verslo įmonė – gamybos proceso pagrindas. Įmonės, kaip ekonominės, savarankiškos, gaminančios rinkai organizacijos apibrėžimas. Įmonės, kaip ekonominės - socialinės sistemos apibrėžimas. Įmonės (organizacijos) pagrindinės funkcijos. Gamybos ekonominė pusiausvyra. Įmonės aplinka. Įmonių rūšys. Planavimo apibūdinimas ir eiga. Įmonės tikslų sistema. Planavimo principai. Planavimo metodologijos. Riboto racionalumo planavimas. Sisteminis planavimas. Planavimo objektai. Įmonės planų sistema. Periodinis planavimas. Projektinis–neperiodinis planavimas. Informacinė planavimo bazė. Įmonės veiklos planavimo organizavimas. Įmonės bendro veiklos plano sudarymas. Strateginio planavimo reikšmė. Strateginio planavimo proceso pagrindiniai etapai ir stadijos. Organizacijos paskirtis (misija). Integruotos ir dalinės strategijos. Strateginio planavimo (valdymo) metodologijos. Strateginio planavimo metodai. Strateginio planavimo informacinė bazė. Strateginio planavimo organizavimas įmonėje – galimybės. Išorės veiksnių analizė. Analizės reikšmė. Makroaplinka. Ūkio šakos aplinka. Veiklos aplinka. Veiklos stadija. Strategijos tikslinės orientacijos fonas. Organizacijos paskirties (misijos) formuluotė. Tikslų numatymas. Įmonės strategijų sistema. Įmonės (organizacijos) strategija. Verslo strategija. Funkcinės strategijos. Strategijų tipai ir elementai. Strategijos pasirinkimas ir strategijos formavimo algoritmas. Strateginio plano sudarymas. Strateginio plano struktūra. Strategijos įgyvendinimas. Strateginio planavimo trūkumai ir privalumai. Strategijos įgyvendinimas. Strateginio planavimo trūkumai ir privalumai.
  Vadyba, špera(24 puslapiai)
  2007-01-17
 • Planavimas (13)

  Planavimas. Planavimo formalizacija. Planavimo proceso veiksmai. Pagrindiniai problemos sprendimo etapai. Planavimo proceso nuoseklumas. Planavimo ryšys su kitomis vadybos funkcijomis. Problemos sudėtingumas. Racionalumas, jo kriterijai. Formalus, riboto racionalumo ir sisteminis planavimas. Riboto racionalumo planavimas. Sisteminis planavimas. Rodikliai ir jų sistemos. Natūriniai, sąlyginiai natūriniai ir vertiniai rodikliai. Pagrindinės metodų grupės. Ilgalaikio planavimo metodų grupės. Dažniausiai naudojami įmonės veiklos prognozavimui. Tiesioginis ir atvirkštinis planavimas. Scenarijaus paskirtis. Scenarijaus struktūra. Scenarijaus sudarymas. Informacinės bazės reikšmė planavime. Kuriant planavimo informacinę bazę, reikia laikytis šių pagrindinių principų. Strateginio planavimo informacija turi savo specifiką, kurią lemia šie veiksniai. Tikslai klasifikuojami pagal įvairius požymius. Tikslų sistema. Tikslų sistemą sudaro dalinių. Skiriami šie tikslų sistemos formavimo etapai. Tikslų sistema sukuriama skaidant bendrus tikslus į smulkesnių objektų trumpesnio laikotarpio tikslus. Trumpalaikiai tikslai. Tikslų formavimo metodai. Verslo įmonė. Įmonė yra organizacija. Kodėl tos dvi sampratos svarbios įmonių vadyboj? Aplinka. Verslo planavimo principai. Planavimo objektai ir jų grupavimas. Įmonės planų sistema. Periodinis planavimas. Įmonės veiklos plano sudarymo eiga. Strateginio planavimo procesas. Strateginis planavimas. Įmonės išorinė aplinka. Konkurencingumo veiksniai. PTGG (SWOT) analizė. Strategijos tikslinė orientacija. Strategijos elementai.
  Vadyba, špera(20 puslapių)
  2007-04-23
 • Planavimas (15)

  Planavimo samprata. Planavimas – iš 2 pakopų. Nustatomi nukrypimai. Planavimo procesas. Planavimo formalizavimas. Planavimo eiga. Reikšmė. Metodologijos. Racionalumo kriterijai. Pagal racionalumo kompleksiškumą. Pagal sprendimo priėmimą. Metodologijos. Formalaus planavimo. Privalumai. Trūkumai. Riboto racionalumo planavimas. Privalumai. Trūkumai. Požiūriai į pokyčius. Ekspertiniai (vertinimo) arba euristiniai metodai. Planavimo metodai. Socialinės-ekonominės analizės metodai. Tiesioginių inžinerinių-ekonominių skaičiavimų metodai. Balansinis metodas. Ekonominiai-matematiniai metodai. Sisteminės analizės ir sintezės metodai. Ilgalaikio planavimo metodai. Tikslai ir jų sistema. Bendrieji tikslai. Daliniai tikslai. Ekonominių tikslų. Socialiniai tikslai. Verslo įmonė. Išorinė įmonės aplinka. Įmonės pagrindinės funkcijos ir jų derinimas. Kolektyvo dalyvavimo planavime. Įmonės planų sistemą suprantame. Planavimo proceso nepertraukiamumas. Projektinis – neperiodinis planavimas. Įmonės bendro veiklos plano sudarymo eiga. Strateginio planavimo procesas. Organizacijos kultūra. Organizacijos politika. Filosofija. Strategija. Įmonės išorinės ir vidinės aplinkos analizė. Ūkio šakos ekonominis vertinimas. Konkurencijos lygio įvertinimas. Veiklos aplinkos analizė. Konkurentų analizė. Pirkėjų analizė. Tiekėjų analizė. Darbo išteklių analizė. Įmonės veiklos finansavimo šaltinių analizė. Vidaus veiksnių analizė. Vidinių įmonės išteklių įvertinimas. Finansinių išteklių įvertinimas. Marketingo išteklių įvertinimas. Gamybos įvertinimas. Strateginė kaštų analizė. Išskirtinė kompetencija ir konkurenciniai trūkumai. Įmonės (verslo) misijos ir tikslų planavimas. 8 Strategijų lygiai. Strateginių verslo vienetų įvertinimas. Pagrindinės konkurencinės strategijos. Jos atspindi penkių pagrindinių strategijos elementų būklę. Strategijos formavimo algoritmas ir pasirinkimas. Strateginis planas. Privalumas. Ypatumai. Trūkumai.
  Vadyba, špera(6 puslapiai)
  2008-04-18
 • Planavimas (7)

  Verslo įmonė – planavimo kurso objektas. Įmonė - ekonominė, savarankiška, gaminanti rinkai organizacija. Įmonė kaip ekonominė-socialinė sistema. Įmonės aplinka. Įmonės pagr. funkcijos ir gamybos ekonominė pusiausvyra. Įmonės tikslų sistema. Planavimo esmė ir turinys. Planavimo samprata ir eiga. Planavimo principai. Planavimo metodologijos. Planavimo rodiklių sistema ir metodai. Įmonės planavimo sistema. Planavimo objektai. Įmonės planų sistema. Įmonės veiklos planavimo organizavimas. Įmonės veiklos plano sudarymo eiga. Informacinė planavimo bazė. Strateginio planavimo apžvalga. Strateginio planavimo esmė. Strateginio planavimo proceso stadijos ir eiga. Strateginio planavimo organizavimas. Įmonės išorinės ir vidinės aplinkos analizės. Išorinės veiksnių analizės tikslai ir uždaviniai. Įmonės išorinės ir vidinės aplinkos analizės. Išorinės veiksnių analizės tikslai ir uždaviniai. Makroaplinkos analizė. Ūkio šakos aplinkos ir konkurencinės padėties analizė. Veiklos aplinka ir jos analizė. Vidaus veiksnių analizė ir vertinimas. Išskirtinė kompetencija ir konkurenciniai trūkumai. Strategijos tikslinė orientacija: vizija, misija, tikslai. Misijos formuluotės reikšmė ir elementai. Tikslų numatymas, tikslų formulavimo principai; vertinimo kriterijai; tikslų lygiai ir tipai. Tikslų suskaidymo procesas. Įmones strategijos planavimas. Įmonės strategijų sistema. Įmonės ir atskirų verslo vienetų strategija. Funkcinės strategijos. Įmonės vystymo strategijų tipai ir elementai. Įmonės strategijos formavimo algoritmas ir strategijos pasirinkimas. Įmonės strateginio plano apiforminimas. Strategijos įgyvendinimas. Strategijos įgyvendinimo proceso komponentai. Strategijos įgyvendinimo programų tipai. Strateginio planavimo privalumai ir trūkumai.
  Vadyba, špera(12 puslapių)
  2006-03-21
 • Prekybos įmonės valdymas

  Prekybinė veikla ir jos sritys. Pagrindinės prekybos funkcijos. Prekybos įmonių rūšys, tipai ir veiklos ypatumai. Didmeninės prekybos įmonės. Mažmeninės prekybos įmonės. Mažmeninės prekybos objektų tipai. Kilnojamoji prekyba. Siuntiminė prekyba. Mažmeninės prekybos sistemos. Maitinimo įmonės. Mažmeninės ir didmeninės prekybos teritorinė organizacija. Pagrindiniai teritorinių sistemų tipai. Mažmeninės prekybos teritorinės struktūros formavimosi teorijų apžvalga. Mažmeninės prekybos tinklo išdėstymo teorijos. Personalas. Prekės. Daiktinės darbo priemonės. Kapitalas. Prekybos įmonių veiklos sritys. Prekių pirkimas. Prekių atsargų sudarymas ir laikymas. Realizacija. Prekybos įmonių valdymo uždaviniai, funkcijos ir mechanizmas. Prekybos įmonių valdymo pagrindinių uždavinių sprendimas. Prekybos įmonių valdymas.
  Vadyba, špera(17 puslapių)
  2008-06-13
 • Prekybos įmonės valdymas (2)

  Prekybos strategijos samprata. Įmonės strateginis planas. Prekybos įmonių rinkos strateginiai elementai. Prekybos įmonių augimo strategija. Prekybos įmonės politika ir jos rūšys. Mažmeninės prekybos dislokacijos tipai. Prekybinė trauka (verslo sritis) ir ją veikiantys faktoriai. Verslo srities segmentai. Veikiančios parduotuvės verslo srities nustatymas. Verslo srities nustatymas naujai parduotuvei. Prekybos įmonės vietos parinkimas (svarba). Prekybos įmonės dislokavimo vietos nustatymas. Didmeninės prekybos teritorinės organizacijos ypatumai.
  Vadyba, špera(11 puslapių)
  2008-06-13
 • Projektų valdymas (3)

  Pagrindinis studijų modulio "Projektų valdymas" tikslas. Kokias teorines žinias suteikia studijų modulis "Projektų valdymas". Kokius tris organizacijų tipus išskiria Lee Jacocca. Paaiškinkite vieną iš projektų charakteristikų "laikina veikla". Paaiškinkite vieną iš projektų charakteristikų "unikalumas". Pateikite vieną iš projekto sampratų. Išvardinkite projektinės veiklos apribojimus. Išvardinkite projektuose naudojamus resursus. Kas projekte akcentuojama: procesas ar rezultatas. Projektų valdymo paskirtis 21-ame amžiuje. Integracijos procesai projektų valdyme vyksta dviem kryptimis. Projekto identifikavimo 4 etapai. Paaiškinkite sąvoką "projekto objektyvioji prasmė". Paaiškinkite sąvoką "projekto subjektyvioji prasmė". Kas yra bendro tarp projektų ir operacijų. Nurodykite esminį skirtumą tarp projektų ir operacijų. E.Goldratt'o nuomonė dėl projektų paskirties. H.Kerzner'io nuomonė apie projektų valdymo privalumus. Nurodykite projektų evoliucijos organizacijose etapus. Paaiškinkite sąvoką "projektų vadybos organizacinis brandumas". Kokius "projektų vadybos organizacinio brandumo" lygius žinote. Nurodykite projektų tipus. Nurodykite projektų rūšis. Kokias keturias projektų gyvavimo ciklo fazes žinote. Kokias tris projektų gyvavimo ciklo fazes žinote. Išvardinkite ne mažiau kaip 5 projekto dalyvių grupes. Projektas sisteminiu požiūriu. Projekto samprata pagal PMBOK. Pagrindiniai projekto ypatumai. Pagrindiniai projekto ypatumai. Į kokį klausimą atsako projekto tikslas. Ką parodo projekto uždaviniai. Trilypis projekto tikslas. Projekto tikslų prioritetai. Projektų valdymo būtinumą lemia šie veiksniai. Projektų valdymo sistemos valdomi parametrai. Projekto kokybės valdymas apima. Projekto laiko valdymas apima. Projekto kaštų valdymas apima. Projekto žmogiškųjų išteklių valdymas apima. Projekto pokyčių valdymas apima. Projektų valdymo metodai leidžia. Projekto stebėsenos (monitoringo) samprata. Kuo skiriasi projektų valdymas nuo tradicinių veiklų valdymo. Projektų valdymo samprata. Projektų valdymo principai. Projektų valdymo galimybės. Projektų valdymo privalumai. Projektų valdymo trūkumai. Projektų valdymo dažniausiai kylančios problemos. Kokias projektų valdymo institucijas žinote. Kas yra projektų valdymas. Projektų valdymo procesų grupės. Idėjos/ projekto analizių rūšys. Projektų planavimo etapai. Projekto planavimo tikslas. Projekto planavimo principai. Projekto idėjos atrankos metodai. Projekto dekompozicijos metodo esmė. Projekto išteklių planavimo metodai. Projekto planas gali keistis dėl šių priežasčių. Projekto pakeitimai paveikia. Idėjos/projekto atrankos neskaitmeniniai metodai. Idėjos/projekto atrankos skaitmeniniai metodai. Idėjos/projekto atrankos Q-sort metodo esmė. Projekto planavimo tikslas. Projekto planavimo etapai. Projekto loginės matricos samprata. Projekto loginės matricos "vertikali logika". Kas nurodoma atsakomybės matricoje. Projekto loginės matricos "horizontali logika" Vertikali logika. Kas nurodoma atsakomybės matricoje. Kuriose projekto fazėse privalo būti vykdomas pokyčių valdymas. Ką apima projekto pokyčių valdymas. Prieš priimant sprendimą daryti pakeitimus projekte reikia įvertint. Projekto sėkmės samprata. Projekto sėkmės veiksniai. Du projekto sėkmės aspektai. Sėkmingo projekto modelio pagrindiniai rezultatai.
  Vadyba, špera(4 puslapiai)
  2007-09-20
 • Sistemų analizė

  Sistemų analizės samprata ir taikymo sritys. Sistemų dinamika. Sistemų modeliavimo metodai. Sistemų valdymo procesai. Ekonominės sistemos ypatumai. Ekonominės sistemos tyrimas. Sprendimai ekonominėse sistemose. Ekspertiniai sprendimai ekonominėse sis. Matavimas ekonominėse sistemose. Valstybės politika – sisteminis požiūris.
  Vadyba, špera(4 puslapiai)
  2005-10-20
 • Sprendimų teorija

  Sprendimų priėmimo pagrindimas sąvokos. Skirtingų vadybos teorijų požiūris į sprendimo procesą. Sprendimų priėmimo procesų etapai ir sprendimo priėmimo lygmenys. Sprendimų priėmimo metodai. Sprendimų priėmimas neapibrėžtumo sąlygomis.
  Vadyba, špera(8 puslapiai)
  2006-11-23
 • Statybos vadyba

  Vadybos samprata. Vadybos objektas. Įmonės tikslai. Įmonės raidos etapai. Projektavimo ir statybos organizavimas. Įmonės plėtra ir rekonstrukcija. Šiuolaikiniai gamybos aplinkos pokyčiai. Gamybos procesų rūšys. Gamybos fazės. Gamybos proceso organizavimo principai. Gamybos tipai ir jų charakteristika. Gamybos ciklo sąvoka ir vaidmuo. Gamybos ciklo trukmė. Operacijų derinimo būdai. Gamybos ciklo trumpinimo būdai. Srovinės gamybos požymiai. Srovinės gamybos organizavimo prielaidos. Srovinių linijų klasifikavimas. Operacijų sinchronizavimo esmė ir būdai. Srovinės gamybos efektyvumas ir trūkumai. Lanksčios automatizuotos gamybos (LAG) esmė, pranašumai ir trūkumai. Įmonės statybos vietą nulemiantys veiksniai. Įmonės vietos įvertinimo galimybės. Įmonės generalinis planas. Įrankių ir įrangos poreikio nustatymo metodai. Įrankių atsargų reguliavimo min max sistemos. Įrengimų remonto organizavimo variantai. Planinio profilaktinio remonto sistemos esmė. Planinio profilaktinio remonto sistemos normatyvai. Energetikos ūkio pagrindiniai uždaviniai. Energetikos ūkio sudėtis. Medžiagų poreikio nustatymo metodai. Medžiagų atsargų reguliavimo min ir max sistema. Krovinių srautas, krovinių apyvarta, kam jie reikalingi. Krovinių pervežimo sistemos.
  Vadyba, špera(7 puslapiai)
  2007-03-19
 • Strategija

  Ištekliais pagrįstos strateginių sprendimų alternatyvos. Rinka pagrįstos strateginių sprendimų alternatyvos. Generalinės strategijos. Sąnaudų lyderystės strategijos. Diferenciacijos strategija. Nišos strategija. Rinkos alternatyvų matrica. Diversifikacijos strategija. Vertikalios integracijos strategijos. Ekspansijos metodų matrica. Alternatyvų vertinimo kriterijai. Loginis strategijos patvirtinimas. Strategijos įgyvendinimo analizė. Rizikos įvertinimas. Strategijos įgyvendinimo programos. Stebėsena ir kontrolė. Firmos strategijos ir struktūros ryšys. Firmos struktūros tipai. Daugiaskyrė struktūra. Kontroliuojančios (holdingo) kompanijos struktūra. Ryšys tarp firmos paskirties ir struktūros. Ryšys tarp firmos komercinės veiklos pobūdžio ir struktūros tipo. Firmos komercinė veikla ir struktūros tipai. Aplinkos įtaka firmos struktūrai. Strateginių pokyčių samprata. Strateginių pokyčių valdymo modeliai ir teorijos. Strateginių pokyčių valdymo programa. Pasipriešinimo pokyčiams problema.
  Vadyba, špera(14 puslapių)
  2006-03-23
 • Strategija ir strateginis valdymas

  Strategija ir strateginio valdymo samprata. Strateginio valdymo metodologija: nustatytinė ir plėtotinė. Strateginio valdymo modeliai. Organizacijos išorinė aplinka (makro ir mikro). SWOT analizės matrica. Strategijų hierarchija (trikampis). Organizacijos vizija, misija, tikslai. Korporacinė strategija: jos paskirtis ir tikslai. Biznio vieneto strategija: jos paskirtis ir tikslai. Funkcinė strategija (finansų, marketingo, žmogiškųjų resursų, inovacijų). Marketingo komplekso strategijos. Svarbiausi verslo sėkmės veiksniai. Rinkos sąlygų analizė. Konkurencijos strategijos analizė (konkurentų profiliavimas, statistinė grupių analizė, ilgalaikių konkurencinių pranašumų analizė, konkurencinio intensyvumo ir agresyvumo analizė). Klientų strateginė analizė (paklausos analizė, klientų sudėties nustatymas, rinkos segmentacija, klientų profiliavimas). Išteklių analizė (žmonių išteklių strategija, finansinių išteklių strategija, operacijų strategijos analizė). Korporacijos strategijų alternatyvos (augimo strategija, restruktūrizacijos strategija, diversifikacijos strategija). Strategijos įgyvendinimas (programos, užduočių rengimas ir perdavimas, išteklių paskirstymas, kontrolė). 5 jėgų modelis.
  Vadyba, špera(33 puslapiai)
  2005-09-04
Puslapyje rodyti po