Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba

Vadyba (2297 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Show business and culture

  Summary; Show business; Music and dance; Management; Lithuanian culture and it‘s perfection; Conclutions.
  Vadyba, referatas(7 puslapiai)
  2006-02-22
 • Silpnų srovių tinklų statybos įmonių valdymo struktūros formavimo modelis

  Įvadas. Problemos kaip sistemos interpretacija. Naujausių problemos sprendimų kritinis įvertinimas. Ekonominių valdymo metodų taikymo tyrimo objektui skaičių nustatymas. Darbo apmokėjimas. Vienetinė premijinė sistema. Kainodaros metodai. Sąnaudų modelis. Konkurencijos modelis. Administracinių valdymo metodų taikymo tyrimo objektui tikslingumo įvertinimas. Tyrimo objekto psichologinių aspektų identifikavimas ir įvertinimas. Kiekybinių valdymo sprendimų metodų taikymo tyrimo objektui galimybių įvertinimas. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(12 puslapių)
  2008-01-14
 • Simulation strategy

  Darbas anglų kalba. Simuliacijos strategija. Introduction-industry overview. Strategic analysis. Mission and vision statements. Environmental analysis. SWOT–OT. PEST. Critical success factors. Internal analysis. Resources and capabilities. VRIO. Financial analysis. Conclusions. Marketing. Operations. Finance. References. Appendixes (7 psl.).
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2009-05-08
 • Synopsis: complex of organizational goals

  Darbas anglų kalba. Santrauka: organizacinių tikslų kompleksas. The definition. Types of goals. Criteria for goals.
  Vadyba, namų darbas(2 puslapiai)
  2006-05-30
 • System of management functions

  Darbas anglų kalba. Vadybos funkcijų sistema. Main goals. Introduction. Management functions. Henry Fayol vs G.A. Cole. Bernard L. Erven. Andrew Spanyi.
  Vadyba, namų darbas(4 puslapiai)
  2006-10-12
 • Sisteminės teorijos

  Klasikinės orgvadybinės teorijos. Darbo mokslinio organizavimo teorija (F. Teiloras). Idealaus biurokratinio valdymo teorija (M. Vėberis). Administracinės veiklos organizavimo teorija(H. Fajolis). Klasikinės sociopsichologinės teorijos. Žmogiškųjų santykių teorija (M. Folet, E. Mayo). Veiklos ir elgsenos motyvavimo (bihevioristinė) teorija. (A. Maslow). Visuotinio dalyvavimo valdyme (partisipatyvinė). Ankstyvosios empirinės teorijos. Integratyvaus mokslo teorija. Klasikinė sisteminė teorija (L. von Bertalanffy, Č.Bernardas). Sisteminės teorijos ištakos. Sistemų teorijos metmenys. Organizacija - socialinė ekonominė sistema. Sisteminis organizacijos valdymas.
  Vadyba, konspektas(21 puslapis)
  2009-04-16
 • Sisteminio požiūrio prielaidos ir taisyklės

  PowerPoint pristatymas. Naujoji valdymo mokykla. Sisteminis požiūris.
  Vadyba, pristatymas(6 skaidrės)
  2007-04-05
 • Sisteminis požiūris ir organizacija

  Bendrosios sistemų teorijos idėjos. Kibernetikos mokslo vieta bendrojoje sistemų teorijoje (V. Vineris). Bendroji sistemų klasifikacija. Sisteminė analizė ir jos esmė. Sistema ir elementas, sistemas sudarančių elementų rūšys. Sistemų klasės pagal jas sudarančių elementų bei jų ryšių turinį, pagal bendrąsias sistemų savybes. Organizacija kaip sistema. Sistemų struktūrų tipai: hierarchine, daugiaryšė ir mišri, jų ypatybės. Pagrindinės sistemų charakteristikos: funkcinė, morfologinė, procesualinė, jų esmė. Valdymas kaip sistemos funkcionavimo proceso dalis. Valdymo būdai proceso organizavimo požiūriu: programinis, adaptyvinis, mišrus, jų privalumai ir trūkumai. Sėkmingo valdymo sąlygos. Valdymo sistemų struktūrų tipai: linijinė, funkcinė, linijinė – funkcinė. Jų privalumai, taikymo ypatumai.
  Vadyba, konspektas(6 puslapiai)
  2006-01-16
 • Sisteminis požiūris vadyboje

  F.S. Butkaus požiūrio analizė. Sistema. Sistemos apibrėžimas. Sisteminis požiūris. Sistemą sudarančių elementų ir ryšių tarp jų turinys bei savybės. Sistemų tipai.
  Vadyba, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-05-01
 • Sisteminis požiūris vadyboje (2)

  Sisteminis požiūris samprata. Pagrindinės sąvokos. Sisteminis požiūris vadyboje. Įmonė sisteminiu požiūriu. Sisteminio požiūris kokybės valdyme.
  Vadyba, namų darbas(7 puslapiai)
  2010-09-24
 • Sisteminis požiūris vadyboje. Kibernetinis valdymas

  Sistema. Sisteminis požiūris. Valdymas sisteminiu požiūriu. Sistemos sandara. Posistemiai. Sinergija. Sistemos riba. Srautai. Grįžtamasis ryšys. Kibernetika. Valdymas.
  Vadyba, referatas(3 puslapiai)
  2006-05-01
 • Sistemų analizė

  Sistemų analizės samprata ir taikymo sritys. Sistemų dinamika. Sistemų modeliavimo metodai. Sistemų valdymo procesai. Ekonominės sistemos ypatumai. Ekonominės sistemos tyrimas. Sprendimai ekonominėse sistemose. Ekspertiniai sprendimai ekonominėse sis. Matavimas ekonominėse sistemose. Valstybės politika – sisteminis požiūris.
  Vadyba, špera(4 puslapiai)
  2005-10-20
 • Situacinio arba atsitiktinio požiūrio teorija

  Įvadas. R.House ir T.Mitchell kelio–tikslo teorija. P. Hersey ir K. H. Blanchard situacinio lyderiavimo modelis. Lyderiavimo stilius ir darbo situacija: Fiedlerio modelis. Situacinio arba atsitiktinio požiūrio teorijos atspindys praktinėje veikloje. Išvados.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2006-10-12
 • Slapto pirkėjo tyrimo ataskaita

  Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti esamą aptarnavimo situaciją pasirinktame pardavimo objekte. Tyrimo laikas ir aplinka. Parduotuvės charakteristika. Vertinimo paaiškinimas. Darbuotojų kompetencija. Darbuotojo kompetencija. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(4 puslapiai)
  2011-03-03
 • Small business

  Darbas anglų kalba smulkusis verslas. Research paper about small business. Introduction. Concept of small business. How to begin your own business? Small business categories. Small business success and failure (advantages and disadvantages). Financing the small business. Conclusion.
  Vadyba, referatas(6 puslapiai)
  2008-12-10
 • Smulkaus ir vidutinio verslo administravimo plėtros strategija Lietuvoje

  PowerPoint pristatymas. Mokslinė problema. Tyrimo tikslas. Tyrimo objektas. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo metodai. Darbo mokslinis naujumas, mokslinis ir praktinis reikšmingumas. SVV teisinės bazės analizė ir jos ypatumų identifikavimas. SVV valdymo institucinė sistema. Valdininkų ir verslininkų profesionalumo ugdymo ypatumai. SVV plėtros administravimo modelis. Smulkaus ir vidutinio verslo modelio elementų vertinimas, įmonių vadovų požiūriu. Smulkaus ir vidutinio verslo modelio vertinimas, ekspertų požiūriu. SVV plėtros administravimo modelis. SVV plėtros administravimo modelio vertinimas. Pasiūlymai. Išvados.
  Vadyba, pristatymas(20 skaidrių)
  2008-03-05
 • Smulkios ir vidutinės įmonės Europoje: dydis, struktūra, veiklų rūšys

  PowerPoint pristatymas. Europoje daugiausiai veikia smulkios ir vidutinės įmonės. Verslo įmonės Europoje. SMEs įmonių struktūra Eropos Sąjungos (ES) šalyse narėse. Mikro ir mažos įmonės. Vidutinės ir didelės įmonės. Vidutinis darbuotojų skaičius įmonėse. SVĮ vaidmuo eksporte. Smulkių ir vidutinių įmonių palyginimas su stambiomis įmonėmis pagal eksportuojamos produkcijos kiekį. Smulkių ir vidutinių įmonių palyginimas su stambiomis įmonėmis pagal darbo produktyvumą ir pelningumą. Europos Sąjungoje (ES) dominuoja SVV ir mikro dydžio įmonės. Smulkios ir vidutinės įmonės pagal pramonės sektorius. Dominavimas pramonės šakose pagal įmonių dydį. Smulkios ir vidutinės įmonės pagal pramonės sektorius. Smulkios ir vidutinės įmonės pagal pramonės sektorius. Įdarbinimas pagal sektorius. SVV reikšmė Europos šalyse. SVĮ Europos Sąjungoje (ES): palyginimas su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis (JAV) ir Japonijoje. Skaičius ir struktūra. Skaičius ir struktūra. Užimtumas. Augimas. 2001-2003 metai.
  Vadyba, pristatymas(31 skaidrė)
  2007-01-23
 • Smulkių ir vidutinių įmonių valdymas

  Įvadas. Smulkių ir vidutinių įmonių valdymas. Smulkiųjų ir vidutinių įmonių sąvokos ir reikšmė. Įmonių valdymo metodai. Smulkių ir vidutinių įmonių valdymo funkcijos. Valdymo personalas. Įmonių valdymo organai. Išvados.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2005-11-22
 • Smulkių ir vidutinių įmonių verslo aplinkos gerinimo kryptys

  Įvadas. Smulkus ir vidutinis verslas. Smulkaus ir vidutinio verslo privalumai ir trūkumai. Smulkaus ir vidutinio verslo įtaka ekonomikos plėtrai. Analitinė dalis. Anketinis tyrimas. Anketinio tyrimo duomenų apibendrinimas ir analizė. Informacija apie respondentus. Bendra informacija apie įmonę. Verslo aplinka. Bendradarbiavimas. Projektinė dalis. Smulkių ir vidutinių įmonių verslo aplinkos gerinimo kryptys. Išvados. Darbas iliustruotas grafikais.
  Vadyba, kursinis darbas(21 puslapis)
  2007-04-25
 • Smulkių ir vidutinių statybos įmonių strategijos formavimas

  Įvadas. Statybos įmonių strateginio valdymo samprata. Strategijos apibrėžimas. Strateginis valdymas ir jo etapai. Statybos įmonių plėtros dinamika ir strategijos. Europos statybos rinka. Statybos vaidmuo Europos ūkio sistemoje. Statybos šakos ypatumai. Statybos šakos makroekonominiai rodikliai. Europos statybos rinkos charakteristika. Statybos darbų apimtis. Statybos struktūra. Statybos eksportas. Smulkių ir vidutinių statybos įmonių perspektyvos Europos statybos rinkoje. Lietuvos smulkių ir vidutinių statybos įmonių strategijos formavimas. Lietuvos statybos įmonių padėtis smulkaus ir vidutinio verslo kontekste. Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo būklė. Lietuvos smulkaus ir vidutinio statybos verslo analizė ir problemos. Lietuvos smulkių ir vidutinių statybos įmonių plėtros strateginis modelis.
  Vadyba, diplominis darbas(95 puslapiai)
  2007-02-22
Puslapyje rodyti po