Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba

Vadyba (2297 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Planavimas (12)

  Verslo įmonė – gamybos proceso pagrindas. Įmonės, kaip ekonominės, savarankiškos, gaminančios rinkai organizacijos apibrėžimas. Įmonės, kaip ekonominės - socialinės sistemos apibrėžimas. Įmonės (organizacijos) pagrindinės funkcijos. Gamybos ekonominė pusiausvyra. Įmonės aplinka. Įmonių rūšys. Planavimo apibūdinimas ir eiga. Įmonės tikslų sistema. Planavimo principai. Planavimo metodologijos. Riboto racionalumo planavimas. Sisteminis planavimas. Planavimo objektai. Įmonės planų sistema. Periodinis planavimas. Projektinis–neperiodinis planavimas. Informacinė planavimo bazė. Įmonės veiklos planavimo organizavimas. Įmonės bendro veiklos plano sudarymas. Strateginio planavimo reikšmė. Strateginio planavimo proceso pagrindiniai etapai ir stadijos. Organizacijos paskirtis (misija). Integruotos ir dalinės strategijos. Strateginio planavimo (valdymo) metodologijos. Strateginio planavimo metodai. Strateginio planavimo informacinė bazė. Strateginio planavimo organizavimas įmonėje – galimybės. Išorės veiksnių analizė. Analizės reikšmė. Makroaplinka. Ūkio šakos aplinka. Veiklos aplinka. Veiklos stadija. Strategijos tikslinės orientacijos fonas. Organizacijos paskirties (misijos) formuluotė. Tikslų numatymas. Įmonės strategijų sistema. Įmonės (organizacijos) strategija. Verslo strategija. Funkcinės strategijos. Strategijų tipai ir elementai. Strategijos pasirinkimas ir strategijos formavimo algoritmas. Strateginio plano sudarymas. Strateginio plano struktūra. Strategijos įgyvendinimas. Strateginio planavimo trūkumai ir privalumai. Strategijos įgyvendinimas. Strateginio planavimo trūkumai ir privalumai.
  Vadyba, špera(24 puslapiai)
  2007-01-17
 • Planavimas (13)

  Planavimas. Planavimo formalizacija. Planavimo proceso veiksmai. Pagrindiniai problemos sprendimo etapai. Planavimo proceso nuoseklumas. Planavimo ryšys su kitomis vadybos funkcijomis. Problemos sudėtingumas. Racionalumas, jo kriterijai. Formalus, riboto racionalumo ir sisteminis planavimas. Riboto racionalumo planavimas. Sisteminis planavimas. Rodikliai ir jų sistemos. Natūriniai, sąlyginiai natūriniai ir vertiniai rodikliai. Pagrindinės metodų grupės. Ilgalaikio planavimo metodų grupės. Dažniausiai naudojami įmonės veiklos prognozavimui. Tiesioginis ir atvirkštinis planavimas. Scenarijaus paskirtis. Scenarijaus struktūra. Scenarijaus sudarymas. Informacinės bazės reikšmė planavime. Kuriant planavimo informacinę bazę, reikia laikytis šių pagrindinių principų. Strateginio planavimo informacija turi savo specifiką, kurią lemia šie veiksniai. Tikslai klasifikuojami pagal įvairius požymius. Tikslų sistema. Tikslų sistemą sudaro dalinių. Skiriami šie tikslų sistemos formavimo etapai. Tikslų sistema sukuriama skaidant bendrus tikslus į smulkesnių objektų trumpesnio laikotarpio tikslus. Trumpalaikiai tikslai. Tikslų formavimo metodai. Verslo įmonė. Įmonė yra organizacija. Kodėl tos dvi sampratos svarbios įmonių vadyboj? Aplinka. Verslo planavimo principai. Planavimo objektai ir jų grupavimas. Įmonės planų sistema. Periodinis planavimas. Įmonės veiklos plano sudarymo eiga. Strateginio planavimo procesas. Strateginis planavimas. Įmonės išorinė aplinka. Konkurencingumo veiksniai. PTGG (SWOT) analizė. Strategijos tikslinė orientacija. Strategijos elementai.
  Vadyba, špera(20 puslapių)
  2007-04-23
 • Planavimas (15)

  Planavimo samprata. Planavimas – iš 2 pakopų. Nustatomi nukrypimai. Planavimo procesas. Planavimo formalizavimas. Planavimo eiga. Reikšmė. Metodologijos. Racionalumo kriterijai. Pagal racionalumo kompleksiškumą. Pagal sprendimo priėmimą. Metodologijos. Formalaus planavimo. Privalumai. Trūkumai. Riboto racionalumo planavimas. Privalumai. Trūkumai. Požiūriai į pokyčius. Ekspertiniai (vertinimo) arba euristiniai metodai. Planavimo metodai. Socialinės-ekonominės analizės metodai. Tiesioginių inžinerinių-ekonominių skaičiavimų metodai. Balansinis metodas. Ekonominiai-matematiniai metodai. Sisteminės analizės ir sintezės metodai. Ilgalaikio planavimo metodai. Tikslai ir jų sistema. Bendrieji tikslai. Daliniai tikslai. Ekonominių tikslų. Socialiniai tikslai. Verslo įmonė. Išorinė įmonės aplinka. Įmonės pagrindinės funkcijos ir jų derinimas. Kolektyvo dalyvavimo planavime. Įmonės planų sistemą suprantame. Planavimo proceso nepertraukiamumas. Projektinis – neperiodinis planavimas. Įmonės bendro veiklos plano sudarymo eiga. Strateginio planavimo procesas. Organizacijos kultūra. Organizacijos politika. Filosofija. Strategija. Įmonės išorinės ir vidinės aplinkos analizė. Ūkio šakos ekonominis vertinimas. Konkurencijos lygio įvertinimas. Veiklos aplinkos analizė. Konkurentų analizė. Pirkėjų analizė. Tiekėjų analizė. Darbo išteklių analizė. Įmonės veiklos finansavimo šaltinių analizė. Vidaus veiksnių analizė. Vidinių įmonės išteklių įvertinimas. Finansinių išteklių įvertinimas. Marketingo išteklių įvertinimas. Gamybos įvertinimas. Strateginė kaštų analizė. Išskirtinė kompetencija ir konkurenciniai trūkumai. Įmonės (verslo) misijos ir tikslų planavimas. 8 Strategijų lygiai. Strateginių verslo vienetų įvertinimas. Pagrindinės konkurencinės strategijos. Jos atspindi penkių pagrindinių strategijos elementų būklę. Strategijos formavimo algoritmas ir pasirinkimas. Strateginis planas. Privalumas. Ypatumai. Trūkumai.
  Vadyba, špera(6 puslapiai)
  2008-04-18
 • Planavimas (16)

  Įvadas. Planavimo principai. Plėtros planavimas. Sprendimų priėmimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(11 puslapių)
  2009-01-27
 • Planavimas (2)

  Įvadas. Planavimo esmė ir reikšmė. Planavimo reikšmė sprendimo priėmimo procese. Planavimo procesas. Planavimo etapai. Planavimo proceso fazės. Vadybinių sprendimų priėmimo sistema. Vadybinių sprendimų priėmimo sistemos tobulinimo galimybės. Išvados.
  Vadyba, referatas(10 puslapių)
  2005-09-24
 • Planavimas (3)

  Planavimas. Tikslai. Efektyvių tikslų kriterijai. Vizija ir misija. Kas turi atsispindėti misijoje? Kad misijos teiginys būtų prasmingas, jis turi būti? Kas yra strategija? Strategijos ir taktikos skirtumas. Kompanija nustato strateginius tikslus tokiose srityse. Strategijos formulavimas – industrijos analizė. Strategijos formulavimas – kompanijos analizė. Formalaus planavimo kritika. Strategijos lygiai. Konkuravimo strategijos. Žemesnių kaštų strategijos analizė. Pagrindinės koncepcijos ir metodai. Diferenciacija - tai kitoniškumas arba unikalumas, už kurį vartotojas nori sumokėti brangiau. Diferenciacijos esmė ir prigimtis. Diferenciacijai yra būdingi "apčiuopiami" ir "neapčiuopiami" aspektai. Diferenciacijos ir kaštų privalumų palyginimas. Socialinių ir psichologinių faktorių reikšmė diferenciacijai.
  Vadyba, konspektas(7 puslapiai)
  2005-11-13
 • Planavimas (4)

  Verslo įmonė – planavimo kurso objektas. Įmonė, kaip ekonominė, savarankiška organizacija. Įmonė, kaip socialinė-ekonominė sistema. Įmonės aplinka. Įmonės pagrindinės funkcijos ir gamybos ekonominė pusiausvyra. Įmonės tikslų sistema. Planavimo esmė ir turinys. Planavimo samprata ir eiga. Planavimo principai. Planavimo metodologijos. Planavimo metodai. Įmonės planavimo sistema. Planavimo objektai. Įmonės planų sistema. Įmonės planavimo sistemos organizavimas. Įmonės veiklos plano sudarymo eiga. Informacinė planavimo sistema. Strateginio planavimo apžvalga. Strateginio planavimo esmė, reikšmė, raida. Strateginio planavimo proceso eiga. Strateginio planavimo organizavimas įmonėje. Įmonės išorinės ir vidinės aplinkos analizė. Išorės veiksnių analizės tikslai ir uždaviniai. Makroaplinkos analizė. Ūkio šakos aplinkos ir konkurencinės padėties analizė. Veiklos aplinka ir jos analizė. Vidaus veiksnių analizė ir įvertinimas. Išskirtinės kompetencijos, konkurencinių trūkumų ir verslui svarbių galimybių nustatymas. Įmonės misijos ir tikslų formulavimas. Strategijos tikslinė orientacija: vizija, misija, tikslai. Misijos formuluotės reikšmė ir elementai. Tikslų numatymas: tikslų formulavimo principai; vertinimo kriterijai; tikslų lygiai ir tipai. Trumpalaikių planų sudarymas. Įmones strategijos planavimas. Įmonės strategijų sistema. Įmonės ir atskirų verslo vienetų strategija. Funkcinės strategijos. Įmonės vystymo strategijų tipai ir elementai. Įmonės strategijos formavimo algoritmas ir strategijos pasirinkimas. Įmonės strateginio plano apiforminimas. Strategijos įgyvendinimas. Strategijos įgyvendinimo proceso komponentai. Strategijos įgyvendinimo programų tipai. Strateginio planavimo privalumai ir trūkumai. Taktinio planavimo metodologija. Taktinio planavimo funkcijos ir uždaviniai, sudarymo prielaidos. Taktinio plano struktūra ir sudarymo eiga. Pardavimų planavimas. Produkcijos pardavimo ir gamybos apimties rodikliai. Pardavimų plano sudarymo tikslai ir eiga. Praėjusio laikotarpio pardavimų plano įvykdymo analizė. Rinkos konjunktūros tyrimas. Asortimento ir kokybės planavimas. Gaminio konkurencingumo įvertinimas. Produkcijos kainos planavimas. Pardavimų apimties prognozavimas. Pardavimų ir gamybos plano formavimas ir derinimas. Gamybos planavimas. Gamybos planavimo objektai. Galimo pagaminti produkcijos kiekio apskaičiavimas. Įmonės gamybinio pajėgumo planavimas: pajėgumo sąvoka ir apskaičiavimas; pajėgumo panaudojimo rodikliai, pajėgumo panaudojimo planavimas. Taktinio gamybos plano sudarymas: taktinio gamybos planavimo strategijos; taktinio plano variantų skaičiavimas; gamybos plano sudarymas ir koregavimas. Įmonės aprūpinimo materialiniais ir energetiniais ištekliais planavimas. Aprūpinimo planavimo uždaviniai. Medžiagų grupavimas. Materialinių išteklių poreikio planavimo metodai. Materialinių ir energetinių išteklių poreikio, išlaidų skaičiavimas ir kalkuliavimas. Žaliavų, pagrindinių medžiagų poreikio ir išlaidų skaičiavimas. Pagalbinių medžiagų poreikio ir išlaidų skaičiavimas. Energijos poreikio ir išlaidų skaičiavimas. Energijos išlaidų paskirstymas ir kalkuliavimas. Žaliavų, pagrindinių medžiagų poreikio patenkinimo (pristatymo) planavimas. Medžiagų išlaidų ir kainų planavimas. Personalo planavimas. Personalo planavimo įmonėje uždaviniai. Darbo našumo lygio planavimas. Darbo našumo rodikliai. Darbo našumo didinimo planavimas. Darbuotojų skaičiaus planavimas. Darbo užmokesčio planavimas. Aprūpinimo finansiniais ištekliais planavimas. Finansinio plano sudarymo tikslai, uždaviniai ir eiga. Finansinio plano sudarymas. Įmonės veiklos išlaidų ir efektyvumo planavimas. Išlaidų planavimo uždaviniai ir sudėtis. Kaštų klasifikavimas. Įmonės kaštų skaičiavimas pagal rūšis. Kaštų skaičiavimas pagal jų susidarymo vietą. Pagrindinės gamybos išlaidų planavimas. Pagalbinės gamybos išlaidų planavimas. Gaminio savikainos apskaičiavimas ir planavimas. Vienetinė gaminio kalkuliacija. Grupinė gaminio kalkuliacija: vieno, dviejų lygių ir daugiapakopė. Normatyvinis išlaidų kalkuliavimas. Gamybos kaštų mažinimo planavimas. Įmonės veiklos rezultatų planavimas: pelno ir rentabilumo apskaičiavimas; pelno didinimo veiksniai.
  Vadyba, konspektas(112 puslapių)
  2005-12-04
 • Planavimas (5)

  Įvadas. Planavimo reikšmė ir samprata. Planų rūšys. Efektyvaus planavimo modelis. Išvados.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2006-01-19
 • Planavimas (6)

  Planavimo reikšmė, planų sistema, planų hierarchija. Organizacinis projektavimas, organizacinės struktūros. V.Vroom "lūkesčių" teorija ir J.Adams teisingumo (pusiausvyros) teorija ir jų taikymas motyvacija. Efektyvaus bendravimo kliūtys: organizaciniai barjerai. Informacinė valdymo sistema.
  Vadyba, referatas(11 puslapių)
  2006-01-26
 • Planavimas (7)

  Verslo įmonė – planavimo kurso objektas. Įmonė - ekonominė, savarankiška, gaminanti rinkai organizacija. Įmonė kaip ekonominė-socialinė sistema. Įmonės aplinka. Įmonės pagr. funkcijos ir gamybos ekonominė pusiausvyra. Įmonės tikslų sistema. Planavimo esmė ir turinys. Planavimo samprata ir eiga. Planavimo principai. Planavimo metodologijos. Planavimo rodiklių sistema ir metodai. Įmonės planavimo sistema. Planavimo objektai. Įmonės planų sistema. Įmonės veiklos planavimo organizavimas. Įmonės veiklos plano sudarymo eiga. Informacinė planavimo bazė. Strateginio planavimo apžvalga. Strateginio planavimo esmė. Strateginio planavimo proceso stadijos ir eiga. Strateginio planavimo organizavimas. Įmonės išorinės ir vidinės aplinkos analizės. Išorinės veiksnių analizės tikslai ir uždaviniai. Įmonės išorinės ir vidinės aplinkos analizės. Išorinės veiksnių analizės tikslai ir uždaviniai. Makroaplinkos analizė. Ūkio šakos aplinkos ir konkurencinės padėties analizė. Veiklos aplinka ir jos analizė. Vidaus veiksnių analizė ir vertinimas. Išskirtinė kompetencija ir konkurenciniai trūkumai. Strategijos tikslinė orientacija: vizija, misija, tikslai. Misijos formuluotės reikšmė ir elementai. Tikslų numatymas, tikslų formulavimo principai; vertinimo kriterijai; tikslų lygiai ir tipai. Tikslų suskaidymo procesas. Įmones strategijos planavimas. Įmonės strategijų sistema. Įmonės ir atskirų verslo vienetų strategija. Funkcinės strategijos. Įmonės vystymo strategijų tipai ir elementai. Įmonės strategijos formavimo algoritmas ir strategijos pasirinkimas. Įmonės strateginio plano apiforminimas. Strategijos įgyvendinimas. Strategijos įgyvendinimo proceso komponentai. Strategijos įgyvendinimo programų tipai. Strateginio planavimo privalumai ir trūkumai.
  Vadyba, špera(12 puslapių)
  2006-03-21
 • Planavimas (9)

  Planavimas. Be plano vadovai. Tikslai. Efektyvių tikslų kriterijai. Vizija ir misija. Kas turi atsispindėti misijoje? Kad misijos teiginys būtų prasmingas, jis turi būti. Lietuvos telekomas. AB Ekranas. Bendrovės misija. Strateginiai planai. Strateginio planavimo kryptys. Kas yra strategija? Strategijos ir taktikos skirtumas. Kompanija nustato strateginius tikslus tokiose srityse. AB Ekranas strategija. Strategijos formulavimas – industrijos analizė. Strategijos formulavimas – kompanijos analizė. AB "Snaigė". AB "Snaigė" privalumas ir stiprioji pusė. Formalaus planavimo kritika. Strategijos lygiai. Konkuravimo strategijos. Firma gali pralenkti konkurentus dviem būdais. Šie du konkurencinių pranašumų tipai nulemia du fundamentaliai skirtingus požiūrius į verslo strategiją. Žemesnių kaštų strategijos analizė. Tikslai. Pagrindinės koncepcijos ir metodai. Diferenciacijos esmė ir prigimtis. Diferenciacijos ir kaštų privalumų palyginimas. Socialinių ir psichologinių faktorių reikšmė diferenciacijai.
  Vadyba, konspektas(7 puslapiai)
  2006-09-28
 • Planavimas ir jo barjerai

  Įvadas. Planavimas. Planavimo esmė ir principai. Organizacijos planų sistema ir hierarchija. Planavimo proceso valdymas. Planavimo barjerai. Išvados.
  Vadyba, referatas(10 puslapių)
  2007-05-11
 • Planavimas ir kontrolė

  Vadybos savarankiškas individualus darbas. Įvadas. Atsargų planavimas ir gaminių pasirinkimas. Darbo veiklos grįžtamasis ryšys. Darbo laiko planavimas. Pavaldinių valdymas. Gyvybės draudimo tarpininko darbo planavimas ir kontrolė. Išvados. PowerPoint pristatymas (20 skaidrių).
  Vadyba, namų darbas(16 puslapių)
  2011-11-03
 • Planavimas ir prognozavimas

  Įvadas. Prognozavimas. Prognozavimo metodai. Prognozavimo esmė. Planavimas. Planavimas, jo suderinamumo dalys. Sprendimų priėmimas. Planavimas ir strateginis valdymas. Strategijos įgyvendinimas. Planavimo eiliškumas. Planavimo reikšmė. Planavimo ir prognozavimo praktinis pritaikomumas. Išvados ir pasiūlymai.
  Vadyba, referatas(14 puslapių)
  2007-01-09
 • Planavimas ir prognozavimas (2)

  Kas yra prognozavimas? Kokie yra prognozavimo uždaviniai. Kokią vietą užima prognozavimas valdymo funkcijų sistemoje. Apibūdinkite prognozės esmę. Išvardinkite prognozavimo objektus. Kas sąlygoja prognozių kokybę. Paaiškinkite prognozių reikšmę ir išvardinkite jų naudojimo veiklos sferas. Išvardinkite prognozavimo būdus, atskleisdami jų esmę. Kokie yra prognozavimo metodologiniai principai? Apibūdinkite trumpai jų esmę. Kaip klasifikuojami prognozavimo metodai. Kokie metodai priskiriami kiekybiniams prognozavimo metodams? Apibūdinkite trumpai jų esmę. Išvardinkite prognozavimo būdų ir metodų pasirinkimo principus. Kokie veiksniai lemia konkrečios strategijos pasirinkimą? Trumpai apibūdinkite jų esmę. Išvardinkite pasirinktos strategijos įvertinimo kriterijus. Kokia jų esmė. Kokio pobūdžio gali būti įmonės strateginis planas? Paaiškinkite konkretaus plano pobūdžio esmę. Kokie skyriai sudaro strateginio plano turinį. Išvardinkite strateginio plano skyriaus "Produktai" rodiklius, apibūdindami trumpai jų esmę. Išvardinkite strateginio plano skyriaus "Rinkos" rodiklius, apibūdindami trumpai jų esmę. Išvardinkite strateginio plano skyriaus "Ištekliai" rodiklius, apibūdindami trumpai jų esmę. Išvardinkite strateginio plano skyriaus "Verslo (veiklos) portfelis" rodiklius, apibūdindami trumpai jų esmę. Išvardinkite strateginio plano skyriaus "Inovacijos" rodiklius, apibūdindami trumpai jų esmę. Išvardinkite strateginio plano skyriaus "Investicijos" rodiklius, apibūdindami trumpai jų esmę. Apibūdinkite inovacijos sąvokos esmę. Kokia yra inovacijų plano esmė ir reikšmė. Pagal kokius kriterijus klasifikuojamos inovacijos. Išvardinkite inovacijų teikiamus įmonėms privalumus. Paaiškinkite žmogiškųjų išteklių valdymo uždavinius inovacijų procese ir jų svarbą. Kokie etapai sudaro inovacinės veiklos planavimo procesą. Kokia yra investicijų sampratos esmė. Išvardinkite investicijas sąlygojančias priežastis. Investicijos klasifikuojamos į šias grupes. Kokios yra investicijų rūšys priklausomai nuo rizikos laipsnio. Kokie yra investicijų finansavimo šaltiniai. Kokios yra projektų rūšys. Apibūdinkite projekto struktūrą. Išvardinkite verslo plano rengimo motyvus. Kokia yra verslo plano struktūra? Apibūdinkite atskirų verslo plano dalių esmę. Kokie veiksniai apsprendžia taktinio plano turinį. Išvardinkite taktinio plano rengimo etapus. Kokia jų esmė. Kokie skyriai sudaro taktinio plano turinį. Kas sudaro taktinio planavimo pagrindą. Kas lemia lėšų ir laiko nuostolius realizuojant taktinį planą. Išvardinkite potencialius įmonės gamybos ekonominio efektyvumo didinimo šaltinius. Išvardinkite įmonės ūkinės veiklos efektyvumo rodiklius. Kokia jų esmė. Apibūdinkite įmonės ūkinės veiklos ekonominio efektyvumo nustatymo tikslus. Apibūdinkite normų ir normatyvų esmę ir reikšmę taktinio planavimo procese. Kokios yra normų ir normatyvų rūšys? Trumpai apibūdinkite jų esmę. Koks pagrindinis produktų gamybos ir realizacijos plano uždavinys. Koks yra gamybos materialinio-techninio aprūpinimo plano sudarymo tikslas. Koks yra personalo ir darbo apmokėjimo plano uždavinys ir turinys. Kokie uždaviniai sprendžiami sudarant įmonės gamybos sąnaudų, pelno ir rentabilumo planą. Kokie rodikliai apskaičiuojami inovacijų pagrindimui. Kokie rodikliai apskaičiuojami investicijų ir kapitalinių statybų plane? Trumpai apibūdinkite jų esmę. Kokia gamtos apsaugos ir gamtinių išteklių racionalaus panaudojimo plano esmė ir reikšmė. Kokias kryptis apima įmonės socialinės plėtros planas. Kokie sprendžiami įmonėje uždaviniai sudarant finansinį planą? Trumpai apibūdinkite jų esmę.
  Vadyba, konspektas(13 puslapių)
  2008-01-22
 • Planavimas ir strateginis valdymas

  Planavimas. Planavimo organizacijose svarba. Planavimo hierarchija. Strateginių ir operacinių planų skirtumai. Strateginio valdymo procesas. Strategijos lygiai ir pagrindiniai jų skirtumai. Išvados.
  Vadyba, referatas(8 puslapiai)
  2006-05-23
 • Planavimas ir strateginis valdymas (2)

  Įvadas. Aktualumas. Problema. Tikslas. Uždaviniai. Objektas. Tyrimo metodai. Hipotezė. Strateginis planavimas. Išvados ir siūlymai.
  Vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2006-11-22
 • Planavimas ir strateginis valdymas (3)

  Įvadas. Strategijos samprata. Strategijos koncepcija. Strategijos lygiai. Strateginis planavimas. Strateginio planavimo tikslai. Strateginio planavimo etapai. Išvados.
  Vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2007-01-09
 • Planavimas ir valdymas

  Valdymo samprata. Valdymo funkcijos. Planavimas. Strateginis planavimas. Strategija. Planavimas organizacijoje. Strateginio planavimo kliuviniai. Politiniai veiksniai. Ekonominiai veiksniai. Sociokultūrinė aplinka. Technikos ir technologiniai veiksniai. Rinkos veiksniai. Žmonės. Materialiniai ir finansiniai ištekliai. Organizacinė kultūra. Finansinis planas (biudžetas). Politika. Taisyklės. Darbas iliustruotas grafikais.
  Vadyba, konspektas(11 puslapių)
  2008-06-12
 • Planavimas. Planavimo sudedamosios dalys

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti planavimą, jo sudedamąsias dalis. Vadybos funkcijų samprata. Planavimas. Planavimo esmė ir principai. Planavimo funkcija. Planavimo žingsniai. Valdymo lygiai ir planų hierarchija. Planuojamos veiklos trukmė ir periodiškumas. Vienkartiniai planai. Pastovūs planai. Planų pavidalai. Išvados.
  Vadyba, referatas(15 puslapių)
  2010-11-19
Puslapyje rodyti po