Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba

Vadyba (2297 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Organizacijų struktūrizavimas

  Vadybinio organizacijos. Struktūrizavimo būtinumas. Vadybinės organizacijos. Struktūrizavimo kryptys. Organizacinės valdymo struktūros, tipai. Linijos – funkcijos problema. Linijos ir funkcijos atskyrimas organizacijos struktūroje. Produktą darančios organizacijos dalies struktūrizavimas. Organizacijos produkto darymo procesas – vadybinio jos struktūrizavimo pagrindas. Technologija ir struktūra. Linijinės organizacijos vadybinės struktūros dedamosios formavimą įtakojantys veiksniai. Įvairiose srityse veikiančių organizacijų ypatybės, reikšmingos valstybiniam organizacijos struktūrizavimui. Linijinės organizacijos vadybinės struktūros dedamosios formavimo pagrindai. Funkcinės organizacijos dalies struktūrizavimas. Procesų įvairovė organizacijoje. Funkcinė organizacijos dalis ir organizacijos tikslai. Organizacijos tikslų problema. Organizacijos tikslų kompleksų įvairovė. vadybos literatūroje. Organizacijos tikslų kompleksas, taikytinas jos vadybiniam struktūrizavimui. Kiti vadybos funkcinių padalinių išskyrimo pagrindai. Vadybos funkcijos – kas tai? Vadybos ciklas. Funkcinės vadybos organizacijos struktūros dedamosios formavimas remiantis vadybos funkcijomis. Funkcinės vadybos organizacijos struktūros dedamosios normavimas remiantis organizacijos, kaip sistemos elementais. Organizacinės struktūros tipai. Horizontalūs ryšiai vadybinėse organizacijos struktūrose. Horizontalių ryšių organizacijos vadybinėje struktūroje būtinumas. Rezultatyvaus ir efektyvaus horizontalių ryšių organizacijos vadybinėje struktūroje naudojimo pagrindai. Organizacijos vadybinis struktūrizavimas šiuolaikinėje vadyboje. Išvados.
  Vadyba, referatas(37 puslapiai)
  2006-01-17
 • Organizacijų struktūros. Linijinės, funkcinės ir matricinės jų komponentės

  Linijinė organizacijų valdymo struktūra. Funkcinė organizacijų valdymo struktūra. Matricinė organizacijų valdymo struktūra. Išvados.
  Vadyba, referatas(10 puslapių)
  2006-02-10
 • Organizacijų teorija

  Teorijos aprašančios organizacijos sąveiką su aplinka. Kontingencinė (situatyvinė) teorija. Teorijos aprašančios organizacijos sąveiką su aplinka. Mechaninio ir organinio pobūdžio organizacijos. Teorijos aprašančios organizacijos sąveiką su aplinka. Ištekliais pagrįstų organizacijų teorija. Teorijos aprašančios organizacijos sąveiką su aplinka. Institucinė teorija. Teorijos aprašančios organizacijos sąveiką su aplinka. Organizacijų populiacijos ekologinė teorija. Sudėtingos, kintančios ir neapibrėžtos organizacinės aplinkos charakteristikos. Penki organizacijų aplinkos turbulentiškumo lygiai. Organizacinės aplinkos tyrimo metodologijos. Technologija organizacijoje. James Thompson modelis. Technologija organizacijoje. Charles Perrow modelis. Organizacinė socialinė struktūra. Darbo pasidalijimas ir organizacinė socialinė struktūra. Valdžios hierarchija ir organizacinė socialinė struktūra. Organizacinė socialinė struktūra ir koordinacinis mechanizmas. Mechaninio, organinio ir biurokratinio tipo organizacijos. Larry Greiner organizacinės raidos modelis. Etnografinis metodas ir organizacijų teorija. Trys lygmenys organizacinėje kultūroje - prielaidos, vertybės, artefaktai. Fizinė organizacinė struktūra ir organizacijos identiteto formavimas. Fizinė organizacinė struktūra ir organizacijos įvaizdis. Organizacija – ekonominė-socialinė sistema. Sisteminis ir analitinis metodas organizacijų tyrime. Sprendimų priėmimas skirtingų tipų organizacijose. Organizacijos tikslinė orientacija. Vizija, misija ir tikslai. Klasikinis ir bihevioristinis požiūriai į sprendimų priėmimą. Organizaciniai pokyčiai. Besimokančios organizacijos. Racionalus, koalicinis, klaidų ir bandymų, "šiukšlių dėžės" spendimų priėmimo modeliai. Kurt Lewin "ledo kubelių" organizacinių pokyčių modelis. Fizinė organizacijų struktūra biheviorizmo ir simbolizmo požiūriu. Biheviorizmo - modernistinis – požiūris.
  Vadyba, konspektas(16 puslapių)
  2005-06-02
 • Organizacijų teorija (2)

  Organizacijos samprata. Organizacija kaip atvira sistema. Organizacijos sudėtinės dalys. Organizacijų tipai. Organizacija ir išorinė aplinka. Organizacijos teorijos. Organizacijos informacinės teorijos teiginiai. Natūralios atrankos arba biologinis požiūris. Organizacijos gyvavimo ciklai. Organizacinė struktūra ir jos projektavimas. Organizacinių struktūrų tipai. Divizinė struktūra. Hibridinė struktūra. Matricinė struktūra. Tinklinė struktūra. Administracinė hierarchija. Decentralizacija. Centralizacija. Mechaninis ir organinis struktūros modeliai. Organizacijos strategijos ir struktūros ryšys. Organizacijos dydis ir struktūra. Organizacijos technologija ir struktūra. Organizacijos kultūra. Kultūros sukūrimas ir išsaugojimas. Organizacijų pokyčiai. Organizacijų pokyčių tipai. Pagrindiniai pokyčio proceso etapai. Organizacijos vystymo pagrindinės prielaidos. Organizacijos transformavimas. Tarpgrupiniai konfliktai organizacijoje. Konfliktų priežastys. Tarpgrupinių konfliktų valdymas. Konfliktų prevencijos metodai. Ateities organizacija.
  Vadyba, špera(9 puslapiai)
  2005-10-14
 • Organizacijų teorija (3)

  Druker‘io įtaka organizacijų vadybai. P. Drukeris: rytdienos problemos. P. Drukeris: valdymo naujosios paradigmos. Drukeris apie protinio darbo darbuotojų darbo našumo įtaką ateities organizacijoms. P. Drukeris: informacijos iššūkiai vadybai. Drukeris apie permainų kūrimą. P. Drukeris: nauji faktai – nauja strategija. Grynųjų pajamų pasiskirstymo pokyčiai. Veiklos efektyvumo nustatymas. Globalinis konkurencingumas. Didėjantis ekonominės globalizacijos ir politinio susiskaidymo neatitikimas. Apibrėžti komunikavimą ir išvardyti keturias jo funkcijas. Apibūdinti komunikavimo procesą. Palyginti tris dažnai sutinkamus mažų grupių tinklų tipus. Atpažinti veiksnius, darančius įtaką gandų skleidimui. Apibūdinti dažnai sutinkamas efektyvaus komunikavimo kliūtis. Išvardyti keturias skirtingų kultūrų komunikavimo gerinimo taisykles. Apibrėžti bendrąsias ypatybes, apibūdinančias organizacijos kultūrą. Palyginti stiprias ir silpnas kultūras. Apibūdinti funkcinį ir disfunkcinį organizacijos kultūros poveikį žmonėms. Išvardyti veiksnius, palaikančius organizacijos kultūrą. Apibūdinti dvasingumą ir dvasingos kultūros ypatybes. Palyginti organizacijos kultūrą su nacionaline kultūra. Apibūdinti pokyčius skatinančias jėgas. Apibrėžti planinius pokyčius. Apibendrinti Lewino trijų etapų modelį. Paaiškinti priešinimosi permainoms šaltinius. Apibūdinti priešinimosi pokyčiams įveikimo metodus. Paaiškinti vertybes, kuriomis grindžiama didžioji dalis organizacijos vystymo (OV) pastangų. Apibūdinti intelektualią organizaciją. Nurodyti šešis svarbiausius elementus, apibrėžiančius organizacijos struktūrą. Apibūdinti paprastąją struktūrą. Paaiškinti biurokratijos savybes. Apibūdinti matricinę organizaciją. Apibendrinti, kodėl vadovai nori sukurti neturinčias ribų organizacijas. Skirtingoms organizacinėms struktūroms palankūs veiksniai. Paaiškinti, kokį poveikį skirtingos organizacinės struktūros daro darbuotojų elgesiui. Paaiškinti veiksnius, skatinančius politišką elgesį organizacijoje. Blau: formalūs ir neformalūs santykiai biurokratinėse organizacijose. Burnsas ir Stalkeris: mechanistinės ir organinės sistemos. Organizacijų kaita: japoniškasis modelis. Valdymo transformacija. Tinklaveikos organizacijos. Adhokratijos iškilimas. Postmodernioji organizacija. Organizacijų vystymasis sociokultūriniu požiūriu. Valdymas ir technologijos (J. Woodward). Etnografinis metodas organizacijų tyrime. Konstitucionalizmas vadyboje. Sisteminis požiūris. K. Bouldingo sistemų hierarchija.
  Vadyba, špera(30 puslapių)
  2007-03-19
 • Organizacijų teorija (4)

  Įžanga. Organizacijos samprata. Veiklos tikslai. Personalas. Valdžia. Gamybinės įmonės valdymo principinė schema. Motyvacijos ir sugebėjimų rezultato schema. Planavimo procedūros schema. Tikslų hierarchija. Pagrindinių kontrolės rūšių atlikimo laikas.
  Vadyba, referatas(7 puslapiai)
  2008-01-16
 • Organizacijų teorija (5)

  Koordinavimas ir koordinavimo sprendimo būdai. Padalinių tarpusavio priklausomybė. Vadovavimo stiliai. Koordinavimo principas. Koordinacinė veikla pagal pobūdį. Principinės koordinavimo rūšys. Koordinavimo išlaidas galima sumažinti. Organizacijos koordinavimo būdai. Koordinavimas pačių parengtomis technologinėmis direktyvomis, programomis. Programų rengimo seka. Planas ir planavimas, kaip koordinavimo priemonės. Koordinavimo veiklos priemonė. Neformalus neprogramuojamas koordinavimas. Programuojamas beasmenis koordinavimas. Programuojamas individualus koordinavimas. Programuojamas grupių koordinavimas. Koordinavimo sprendimo būdai. Organizacijos veiklos koordinavimo būdų matavimas. Koordinavimo asmeniniais nurodymais matavimas. Koordinavimo pačių apsisprendimu matavimas. Koordinavimo programomis matavimas. Matavimas koordinavimo planu. Jungtinis (suvestinis) koordinavimo matavimas. Organizacijos valdymo struktūros konfigūracija. OVS konfigūracijos kitimo ypatumai. Smukimo etapo esminiai bruožai. Padalinių steigimo principas. Vertikalieji valdymo ryšiai. Horizontaliųjų ryšių formos. Įgaliojimas. Sprendimų rūšys. Sprendimai klasifikuojami. Efektyvaus sprendimo požymiai. Organizacijos sprendimų priėmimas. Sprendimų priėmimo decentralizacija. Sprendimų priėmimo proceso nuoseklumas. Racionalusis požiūris. Įgaliojimų sprendimams priimti perdavimas. Perdavimo sudėtis. Įgaliojimų perdavimas užtikrina. Įgaliojimų perdavimas netinkamas. Organizacijos struktūros centralizacija. Atsakomybės ir įgaliojimų naudojimo, pasiskirstymo bei kontrolės ypatumai. Efektyvios valdžios atributai. Kontrolės pasekmės. Einamasis biudžetas. Atlyginimo sistema. Darbo procedūros. Grupės ir individualios kontrolės apimtis. galima sumažinti. Netiesioginiams matavimo būdams priskirtini. Tiesioginiams masto nustatymo būdams. OVS formalizavimas ir jo aspektai. Organizacijos valdymo struktūros formalizavimas. Raštiškas taisyklių fiksavimas. Organigramos ir aprašai. Sutartimis ir kitomis formaliomis priemonėmis palaikomą sistemą sudaro. Sandoriai paprasta rašytine forma. Sandoriai notarine forma turi būti sudaromi. Informacijos srautų formalizavimas. Organizacijos narių veiklos rezultatų sumavimo ir vertinimo formalizavimas. Formalizavimo matavimo ypatumai. Bendros struktūros formalizavimo vertinimo nuostatos. Informacijos srautų formalizavimo matai. Darbo našumo dokumentai. Apibendrintas organizacijos formalizavimo įvertinimas. Stambioms organizacijoms būdingi bruožai ir jų suteikiami privalumai. Smulkioms įmonėms būdingi bruožai ir jų privalumai. Didelės ir mažos įmonės hibridas. Veiklos telkimo procesas. Gamybos telkimas leidžia. Organizacijos veikimo prielaidos bei sąlygos Įtampos laukai. Organizacijos aplinka. Aplinkos bruožai. aplinkos tipai. Aplinka ir jos sudedamieji elementai. klasifikuojami. Išorinės aplinkos elementai. Organizacijos aplinkos elementus. Vidinei aplinkai. Technologijų klasifikavimas. Bendrosios organizacijų savybės. Konservatyvumas. Korporatyvumas. Problemiškumas. Selektyvumas (atranka). Suinteresuotumas ir motyvacija. Rotacija. Iniciatyva ir inovatyvumas. Konkurencingumas. Komunikabilumas. Efektyvumas (naudingumas). Organizacijos veikią ribojantys veiksniai. Organizacijų sinerginės savybės ir jų gerinimas. Architektonika ir kompozicija. Formalizavimas. Tolerancija. Įsitraukimo į veiklą ir kūrybos nuoseklumas. Susireguliavimas. Grįžtamasis pakartotinis ryšys ir cikliškumas. Naujų gebėjimų naudojimo operatyvumas. Agresyvumas. Konjunktūriškumas. Koreliacinis ryšys. Diversifikacijos ir jos galimų tikslų apibūdinimas. pagrindinės diversifikavimo rūšys diversifikacija galima apibendrintai suvokti. Įmonių diversifikavimo priežastys. Pagrindiniai diversifikavimo tikslai. Organizacijos konkurencingumas suderinamumas. Organizacinis tapatumas. konkurencingumo vertinimo aspektai. Įtakos rinkai didinimo tikslas. Sinergijos dėsnis. Teigiama ūkinės veiklos sinergija. Pelno didinimo tikslas. Vadybinių interesų tikslas. Diversifikaciją yra dviejų tipų. Globalinė ir lokalinė diversifikacija. Koncentrinės diversifikacijos. Įmonės veiklos diversifikavimo vertinimo kriterijai. Produktų (prekių, paslaugų) diversifikacijos matavimo būdai. Pagal specializavimo lygį visos įmonės buvo suskirstytos į keturias grupes. Vertikalumo lygis. Diversifikavimo prielaidos ir sąlygos bei jo priemonių rengimo tvarka. Makrolygio sąlygoms ir veiksniams. Mikroveiksniams ir sąlygoms. Strategijos rengiamos ir įgyvendinamos sudarant schemas ir sistemas. Diversifikavimas įgyvendinamas. Pozicionavimo schemos susideda. Diversifikuota rinkos plėtra. Integruotos rinkos plėtros rūšys pasiekiamos. Rinkos užmojo strategija. Produkto ir rinkos pasirinkimas priklauso. Strategijos gali būti įgyvendinamos. Diversifikavimo programa vertinama įvairiais kriterijais.
  Vadyba, špera(27 puslapiai)
  2008-12-19
 • Organizacijų teorijos

  Organizacijų teorijos objektas ir dalykas. Teorijos aprašančios organizacijos sąveiką su aplinka. Kontingencinė (situatyvinė) teorija. Teorijos aprašančios organizacijos sąveiką su aplinka. Mechaninio ir organinio pobūdžio organizacijos. Teorijos aprašančios organizacijos sąveiką su aplinka. Ištekliais pagrįstų organizacijų teorija. Teorijos aprašančios organizacijos sąveiką su aplinka. Institucinė teorija. Teorijos aprašančios organizacijos sąveika su aplinka. Organizacijų populiacijos teorija. Penki organizacijų turbulentiškumo lygiai. Kaip analizuoti organizacinę aplinką. Nustatytina ir plėtotina strategijų metodologija. Technologija organizacijoje. Joan Woodward modelis. Technologija organizacijoje. James Thompson modelis. Technologija organizacijoje. Charles Perrow modelis. Organizacinė socialinė struktūra. Darbo pasidalijimas ir organizacinė socialinė struktūra. Valdžios hierarchija ir organizacinė socialinė struktūra. Organizacinė socialinė struktūra ir koordinacinis mechanizmas. Mechaninio, organinio ir biurokratinio tipo organizacijos. Organizacijos gyvavimo ciklinės raidos modelis. (Larry Greiner). Trys lygmenys organizacinėje kultūroje - prielaidos, vertybės, artefaktai. Edgar Schein organizacinės kultūros modelis. Fizinė organizacinė struktūra ir organizacijos identiteto formavimas. Fizinė organizacinė struktūra ir organizacijos įvaizdis. Organizacijos identitetas. Organizacijos įvaizdis. Organizacija - ekonominė-socialinė sistema. Ką reiškia sistemiškai mąstyti organizacijų tyrimuose. Sisteminis organizacijos valdymas. Sprendimų priėmimas skirtingų tipų organizacijose. Organizacijos tikslinė orientacija. Vizija, misija, tikslai. Klasikinis ir bihevioristinis požiūriai į sprendimų priėmimą. Organizaciniai pokyčiai. Save ugdančios organizacijos. Sprendimų priėmimo modeliai. Racionalusis sprendimų priėmimo modelis. Koalicinis sprendimų priėmimo modelis. Klaidų ir bandymų sprendimų priėmimo modelis. "Šiukšlių dėžės" sprendimų priėmimo modelis. Iracionalumas organizaciniuose sprendimuose (Nils Brunsson). Kurt Lewin "ledo kubelių" organizacinių pokyčių modelis. Fizinė organizacijų struktūra biheviorizmo ir simbolizmo požiūriu. Netiesinių dinaminių sistemų teorijos taikymas organizacijų tyrimams.
  Vadyba, konspektas(17 puslapių)
  2006-11-27
 • Organizacijų tipai ir valdymas

  Įvadas. Koks vadovas, tokia ir organizacija. Rizikuojančioji organizacija. Pasyvioji organizacija. Įtarioji organizacija. Pedantiškoji organizacija. Uždaroji organizacija. Vadovų elgesio modelis. Valdymo modeliai. Išvados. Priedas (1).
  Vadyba, referatas(20 puslapių)
  2006-09-21
 • Organizacijų valdymas

  Organizacijos socialinė atsakomybė ir etika. organizacijos SWOT (SSGG) analizė. Vadovavimo funkcijos esmė ir vadovavimo teorijos. Kontrolės procesas organizacijoje. Konfliktų ir stresų valdymas.
  Vadyba, konspektas(12 puslapių)
  2008-03-27
 • Organizacijų valdymas XXI amžiaus perspektyvoje

  Įvadas. Organizacijos valdymo bei valdymo sistemos ypatumai. Organizacijų valdymo apibrėžtys. Valdymo sistemos ypatumai. Sėkmingo valdymo sąlygos. Ateities ir naujų šiuolaikinių organizacijų valdymo struktūros ypatumai. Naujos veiklos sąlygos ir įtaka organizacijų formoms. Tradicinės ir ateities organizacijų valdymo struktūros elementai. Organizacijų vadybos pokyčiai. Informacija ir organizacijų veikla. Virtualios organizacijos. Globalūs pokyčiai ir mokslioji organizacija. Globalizacijos pokyčių tendencijos. Mokslioji organizacija. Mokymosi ir kompetencijos plėtra. Žinių vadyba ir organizacinis mokymas. Nauja organizacinė kultūra: nuolat besimokanti organizacija. Apibendrinimas.
  Vadyba, referatas(21 puslapis)
  2009-01-04
 • Organizacijų valdymo funkcijos

  Įvadas. Bendrosios valdymo funkcijos. Planavimas. Planavimo esmė ir principai. Planavimo funkcija. Organizacijos planų hierarchija. Organizavimas. Organizavimo esmė. Organizacijos struktūros samprata ir valdymo lygiai. Organizavimo tikslai ir objektas. Organizavimo dalys. Darbo pasidalijimas. Struktūrinių grandžių formavimas. Koordinavimas. Vadovavimas. Vadovavimo esmė. Valdymo subjektas ir objektas. Valdymo metodai. Vadovavimo stiliaus samprata. Kontrolė. Kontrolės samprata. Kontrolės esmė ir turinys. Efektyvios kontrolės prielaidos ir kriterijai. Išvados.
  Vadyba, referatas(20 puslapių)
  2007-11-29
 • Organizacijų valdymo struktūros

  Įvadas. Organizacijos valdymo struktūros. Valdymo struktūrizavimo samprata. Organizacijos valdymo struktūrų aktualumas. Valdymo struktūrų įvairovė. Linijinė valdymo struktūra. Funkcinė valdymo struktūra. Linijinė – funkcinė valdymo struktūra. Matricinė valdymo struktūra. Akcinių bendrovių valdymo struktūros. Išvados.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2006-06-09
 • Organizacijų valdymo struktūros (2)

  Įvadas. "Yazaky" organizacijos struktūra. Organizacijų valdymo struktūros. Valdymo struktūrizavimo samprata. Organizacijos valdymo struktūros aktualumas. Valdymo struktūrų įvairovė. Linijinė valdymo struktūra. Funkcinė valdymo struktūra. Linijinė – funkcinė valdymo struktūra. Matricinė valdymo struktūra.
  Vadyba, namų darbas(12 puslapių)
  2007-02-06
 • Organizacijų valdymo struktūrų tipai

  Įvadas. Organizacijos samprata. Organizavimas, jo esmė. Organizacinės valdymo struktūros (OVS) samprata. Organizacijų valdymo struktūrų tipai. Tradicinė valdymo struktūra. Patriarchalinė valdymo struktūra. Linijinė struktūra. Funkcinė valdymo struktūra. Linijinė-štabinė valdymo struktūra. Naujoviška valdymo struktūra. Funkcinė-linijinė valdymo struktūra. Projektinė valdymo struktūra. Matricinė valdymo struktūra. Mišri valdymo struktūra. Inovacinė struktūra. Segmentinė organizacijos struktūra. Tikslinė valdymo struktūra. Išvados.
  Vadyba, referatas(21 puslapis)
  2007-02-20
 • Organizacijų valdymo struktūrų projektavimas ir jų tipai

  Įvadas. Valdymo struktūrų tipai, jų projektavimas. Valdymo struktūros. Formavimas ir projektavimas.
  Vadyba, referatas(6 puslapiai)
  2006-11-23
 • Organizacijų valdymo struktūrų raida

  PowerPoint pristatymas. Organizacinė valdymo struktūra (OVS). Linijinė valdymo struktūra. Funkcinė valdymo struktūra. Programinis tikslinis valdymas ir matricinė struktūra. Patriarchalinė valdymo struktūra. Štabinė valdymo struktūra.
  Vadyba, pristatymas(10 skaidrių)
  2007-10-01
 • Organizacijų valdymo struktūrų raida. Linijinės, funkcinės ir matricinės jų komponentės

  Įvadas. Linijinė valdymo struktūra. Funkcinė valdymo struktūra. Matricinės struktūros. Produkto/rinkos organizacija. Centralizuota linijinė programinė struktūra. Koordinavimo tipo programinė tikslinė struktūra. Tinklinė valdymo struktūra. Paralelinė struktūra. Transorganizacinės struktūros. Išvados.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2006-11-23
 • Organizacijų valdymo tikslai

  Literatūros apžvalga ir sąvokų palyginimas. Tikslai. Organizacija. Valdymas. Struktūra. Organizacijų valdymo struktūros. Linijinė valdymo struktūra. Funkcinė valdymo struktūra. Linijinė-funkcinė valdymo struktūra.
  Vadyba, referatas(6 puslapiai)
  2005-10-14
 • Organizacijų vystymas ir strateginis valdymas

  PowerPoint pristatymas. Organizacija. Vystymas. Strateginis valdymas. Yra 6 organizacijos vystymosi etapai. Strateginio valdymo uždaviniai. Strateginio valdymo bendrieji principai ir specifikacija priklauso nuo organizacijos. Skiriamos trys strateginio valdymo stadijos. Strateginio valdymo schema.
  Vadyba, pristatymas(9 skaidrės)
  2007-10-02
Puslapyje rodyti po