Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba

Vadyba (2297 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Įmonės veiklos planavimas (20)

  Įmonės bazinio periodo ekonominių rodiklių apskaičiavimas. Produkcijos gamybos programos apskaičiavimas. Materialinių ir energetinių išteklių poreikio ir išlaidų nustatymas. Personalo poreikio ir darbo kaštų apskaičiavimas. Parduodamos produkcijos gamybos kaštų apskaičiavimas. Įmonės pajamų ir pelno apskaičiavimas. Pinigų srautų nustatymas. Balanso sudarymas. Įmonės pagrindiniai ekonominiai rodikliai ir jų apibendrinimas. Priedai (5 psl.).
  Vadyba, kursinis darbas(31 puslapis)
  2009-03-20
 • Įmonės veiklos planavimas (21)

  Įvadas. Bendri klausimai. Kursinio darbo tikslas ir uždaviniai. Kursinio darbo sudėtis. Kursinio darbo sudarymas. Nurodymai atskiroms darbo dalims atlikti. Bazinio periodo įmonės veiklos rodiklių analizė. Įmonės pagrindiniai ekonominiai rodikliai. Lūžio momento nustatymas ir analizė. Produkcijos asortimento ir gamybos kaštų. struktūros analizė. Padengimo sumų apskaičiavimas ir analizė. Įmonės planinių rodiklių apskaičiavimas. Įmonės veiklos efektyvumo didinimo planavimas. Produkcijos asortimento planas. Išteklių sąnaudų normos ir normatyvai. Įmonės gamybinio pajėgumo panaudojimo planas. Produkcijos pardavimo ir gamybos planas. Aprūpinimo materialiniais ištekliais planavimas. Aprūpinimo energetiniais ištekliais planavimas. Personalo planavimas. Gamybos kaštų planas. Įmonės veiklos finansinis planas. Išvados. Darbas iliustruotas lentelėmis.
  Vadyba, kursinis darbas(43 puslapiai)
  2009-04-29
 • Įmonės veiklos planavimas (23)

  1-7 tema klausimai ir atsakymai. Planavimo esmė ir turinys. Kodėl planavimas yra pirmoji ir pagrindinė vadybos funkcija? Kodėl reikalingos planų alternatyvos? Koks yra planavimo ryšys su kitomis vadybos funkcijomis? Kas sudaro įmonės potencialą? Koks yra planavimo proceso nuoseklumas tikslų, potencialo ir veiksmų planavimo požiūriu? Ką reiškia planavimo formulavimas? Kokia jo eiga? Kas apsprendžia problemos sudėtingumą? Kokios yra problemų sudėtingumo klasės? Kurie yra racionalumo tipai? Kuo skiriasi dalinis ir kompleksinis racionalumas? Palyginkite formalaus, riboto racionalumo ir sisteminio planavimo metodologijas pagal atskirus problemos sprendimo etapus. Kas sudaro planavimo instrumentarijų? Kodėl (ir kada) yra reikalingi direktyviniai rodikliai? Kurios (ir kodėl) pagrindinės metodų grupės naudojamos planavime? Kuo skiriasi tiesioginis ir atvirkštinis planavimas? Kaip jie naudojami planavimo procese? Kodėl ilgalaikiame planavime yra sudaromi verslo vystymo scenarijai? Kokia jų paskirtis ir struktūra? Kas sudaro įmonės veiklos planavimo informacinę bazę? Kurie veiksniai apsprendžia strateginės informacijos ypatumus? Kurie bruožai jai būdingi? Kuo skiriasi norma ir normatyvas? Kurios pagrindinės normų ir normatyvų rūšys sudaro įmonės normatyvinę bazę? Tikslai ir jų sistema. Kaip apibrėžiami ir klasifikuojami tikslai? Kas sudaro tikslų sistemą? Kurie reikalavimai jai keliami? Kurie yra tikslų formavimo etapai? Kaip ir kodėl skaidomi tikslai? Kokia yra trumpalaikio plano (veiklos plano) paskirtis? Kaip jis sudaromas? Įmonės planavimo sistema. Kurios pagrindinės sritys ir kodėl išskiriamos mikroekonomikos planavime? Kodėl įmonės-organizacijos ir įmonės-sistemos sampratos yra svarbios įmonės vadyboje? Apibūdinkite sisteminio požiūrio esmę. Kas sudaro išorinę ir vidinę įmonės aplinką? Kurios pagrindinės funkcijos išskiriamos įmonės vidinėje aplinkoje? Kodėl svarbu ir kaip reikia jas derinti. Kurie yra verslo planavimo pagrindiniai principai? Kas sudaro įmonės planų sistemą? Kurie reikalavimai jai keliami? Kuo skiriasi periodinis ir projektinis planavimas? Koks yra jų ryšys? Kaip gali būti vykdomas periodinis planavimas? Kaip pasiekiamas jo nepertraukiamumas? Nuo ko (ir kodėl) priklauso efektyvus įmonės planavimo sistemos funkcionavimas? Strateginio planavimo procesas. Kuria planavimo metodologija (ir kodėl) remiasi strateginis planavimas? Kurie yra strateginio planavimo proceso etapai ir jų tikslai? Kuo strateginis planavimas skiriasi nuo biudžetinio ir trumpalaikio planavimo? Koks jo ryšys su taktiniu planavimu? Kaip strateginis planavimas gali padėti sukurti palankesnes veiklos sąlygas? Kurie yra pagrindiniai strateginio planavimo ypatumai? Kurie yra pagrindiniai strateginio planavimo privalumai ir trūkumai? Įmonės išorės ir vidinės aplinkos analizė. Kaip makroaplinka įtakoja verslą? Kodėl reikalinga jos analizė? Kaip atliekama makroaplinkos analizė? Kurie yra ūkio šakos aplinkos analizės tikslai? Kodėl reikia suprasti ir žinoti ūkio šakos varomąsias jėgas? Kaip įmonė gali jas panaudoti konkurencinių pranašumų kūrimui? Kodėl reikia suprasti ir žinoti įėjimo į šaką barjerus? Kokią įtaką jie turi konkurencijos lygiui šakoje? Kodėl reikia vertinti šakos patrauklumą ir kas jį apsprendžia? Kurie yra pagrindiniai konkurencingumo veiksniai? Kada pakaitai smarkiausiai konkuruoja su varžovo produktais? Kada naujų konkurentų įėjimo į rinką grėsmė yra didžiausia ir kada mažiausia? Kada tiekėjai yra stiprus konkurencingumo veiksnys? Kodėl reikia mažinti jų derėjimosi galią? Kaip tą galima padaryti? Kada pirkėjai yra stiprus konkurencingumo veiksnys? Kodėl reikia mažinti jų derėjimosi galią? Kaip tą galima padaryti? Kodėl svarbu nustatyti strateginę konkurentų grupę? Kurie mikroekonomikos (veiklos) aplinkos komponentai išskiriami atliekant jos analizę? Kodėl svarbu išsiaiškinti jų įtaką įmonės veiklos rezultatams ir kaip tą galima padaryti? Kaip apibūdinami strateginiai vidaus veiksniai? Koks yra jų analizės tikslas ir eiga? Kurie pagrindiniai metodai naudojami įmonės vidinės būklės įvertinimui? Koks yra strateginės kaštų analizės tikslas? Kaip ji atliekama ir kaip gali būti panaudojami jos rezultatai? Kokiu tikslu ir kaip atliekama SSGG (SWOT) analizė. Kaip ir kodėl reikia įvertinti išorines galimybes ir grėsmes? Kas yra konkurenciniai pranašumai ir kaip jie sukuriami? Kas yra konkurenciniai trūkumai ir kodėl reikia juos nustatyti? Kas yra grėsmė ir nuo kokių grėsmių verslui reikia gintis? Kam panaudojamos strateginės analizės išvados. Įmonės (verslo) misijos ir tikslų planavimas. Kas sudaro verslo strategijos tikslinę orientaciją? Kodėl technologijos, inovacijos ir įmonės vadybos kokybė įtakoja jos pokyčius ir formulavimą? Kurie pagrindiniai veiksniai įtakoja misijos formuluotę? Kurie yra misijos formuluotės elementai? Kokia jos reikšmė? Kaip apibrėžiami tikslai? Kuo remiantis jie formuluojami ir vertinami? Įmonės vystymo strategijos planavimas. Kas sudaro įmonės strategijų sistemą? Kaip ji suformuojama? Kurios yra pagrindinės funkcinės strategijos? Koks jų ryšys su bendra įmonės strategija? Kokia yra verslo strategijos sudarymo eiga? Kada ir kuo remiantis atliekamas esamos strategijos įvertinimas? Kas sudaro verslų (produkcijos) portfelį? Kodėl reikia jį vertinti? Kaip gali būti atliekamas jo įvertinimas? Kurie pagrindiniai veiksniai ir kaip įtakoja strateginių alternatyvų formavimą? Kuo remiantis atliekamas strategijos įvertinimas ir pasirinkimas? Kurios išskiriamos strateginių alternatyvų grupės? Kurios yra generalines konkurencinės strategijos? Kada ir kaip jos taikomos? Kurios yra įmonės vystymo bazinės strategijos? Kada ir kaip jos naudojamos? Kaip panaudojama Tompsono ir Striklendo matrica pasirenkant bazines vystymo strategijas? Kurios yra ištekliais pagrįstos strateginės alternatyvos? Kada jos pasirenkamos? Kurios yra rinka pagrįstos strateginės alternatyvos? Kada jos pasirenkamos? Kodėl įmonei svarbu turėti rašytinį ir tinkamai apiformintą strateginį planą? Kokia turėtų būti jo struktūra? Kas sudaro Subalansuotą įmonės veiklos vertinimo sistemą? Kokia yra jos formavimo eiga? Kodėl Subalansuotų įmonės veiklos vertinimo rodiklių sistema gali būti panaudojama strategijos sudaryme, įvertinime ir koregavime? Kuriais rodikliais galėtų būti vertinamos finansų, klientų, vidinių procesų ir augimo bei tobulėjimo perspektyvos?
  Vadyba, špera(12 puslapių)
  2010-03-29
 • Įmonės veiklos planavimas (24)

  Įvadas. Bendri klausimai. Nurodymai atskiroms darbo dalims atlikti. Įmonės bazinio periodo ekonominių rodiklių apskaičiavimas. Produkcijos gamybos programos apskaičiavimas. Materialinių ir energetinių išteklių poreikio ir išlaidų nustatymas. Personalo poreikio ir darbo kaštų apskaičiavimas. Parduodamos produkcijos gamybos kaštų apskaičiavimas. Veiklos sąnaudų apskaičiavimas. Įmonės pajamų ir pelno apskaičiavimas. Pinigų srautų apskaičiavimas. Balanso sudarymas. Bazinio periodo įmonės veiklos rodiklių analizė. Įmonės pagrindiniai ekonominiai rodikliai ir jų apibendrinimas.
  Vadyba, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2010-05-26
 • Įmonės veiklos planavimas (3)

  Laboratorinis darbas "Produkcijos gamybos planas". Laboratorinis darbas "Medžiagų poreikio ir išlaidų planas". Laboratorinis darbas "Energetinių išteklių poreikio ir išlaidų planas". Laboratorinis darbas "Personalo poreikio ir išlaidų planas". Laboratorinis darbas "Įmonės kaštų planas". Laboratorinis darbas "Finansinis planas".
  Vadyba, laboratorinis darbas(47 puslapiai)
  2005-06-18
 • Įmonės veiklos planavimas (4)

  Planavimas. Jo uždaviniai ir tikslai. Verslo įmonių planų rengimas. Situacijos įvertinimas. Alternatyvų išaiškinimas. Visapusiškas alternatyvų įvertinimas. Apsisprendimas (sprendimo priėmimas). Planų rūšys. Strateginis planavimas. Verslo planas. Verslo firmos pristatymas. Rinkos apibūdinimas. Verslo organizavimas. Finansinis planavimas. Verslininkas. Pagrindinės verslo plano dalys. Informacijos poreikis planavime. Operatyvusis gamybos planavimas. Gamybos išlaidų planavimas. Informacijos šaltiniai (4)
  Vadyba, referatas(15 puslapių)
  2005-10-17
 • Įmonės veiklos planavimas (5)

  Įvadas. Laboratoriniai darbai. Kursinis darbas. Bazinio periodo įmonės veiklos rodiklių analizė. Įmonės pagrindiniai ekonominiai rodikliai. Lūžio momento nustatymas ir analizė. Produkcijos asortimento ir gamybos kaštų struktūros analizė. Padengimo sumų apskaičiavimas ir gaminių naudingumo analizė. Įmonės planinių rodiklių apskaičiavimas. Įmonės veiklos efektyvumo didinimo planavimas. Įmonės gamybinio pajėgumo apskaičiavimas Produkcijos asortimento, pardavimo ir gamybos planas. Aprūpinimo materialiniais ištekliais planavimas. Aprūpinimo energetiniais ištekliais planavimas. Personalo planas. Gamybos kaštų ir gaminių savikainos planavimas. Gaminių kainos planavimas. Įmonės pajamų ir pelno planas. Pinigų srautų prognozė. Balansas. Išvados.
  Vadyba, laboratorinis darbas(47 puslapiai)
  2005-11-04
 • Įmonės veiklos planavimas (6)

  Įvadas. Įmonės bazinio periodo ekonominių rodiklių apskaičiavimas. Produkcijos gamybos programos apskaičiavimas. Materialinių ir energetinių išteklių poreikio ir išlaidų nustatymas. Personalo poreikio ir darbo kaštų apskaičiavimas. Parduodamos produkcijos gamybos kaštų apskaičiavimas. Veiklos sąnaudų apskaičiavimas. Įmonės pajamų ir pelno apskaičiavimas. Pinigų srautų nustatymas. Balanso sudarymas. Bazinio periodo įmonės veiklos rodiklių analizė. Įmonės pagrindiniai ekonominiai rodikliai ir jų apibendrinimas. Produkcijos asortimento ir gamybos kaštų struktūros analizė. Padengimo sumų apskaičiavimas ir analizė.
  Vadyba, kursinis darbas(35 puslapiai)
  2006-03-03
 • Įmonės veiklos planavimas (7)

  Darbo tikslas išanalizuoti šią temą teoriškai, pateikti praktinių žinių, išsiaiškinti, koks planavimas taikomais mano pasirinktoje įmonėje, kokie planavimo etapai, kokie skirtumai tarp teorijos ir praktikos. Planavimas, jo rūšys, planavimo etapai. Įmonės veiklos planavimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(10 puslapių)
  2006-05-02
 • Įmonės veiklos planavimas (8)

  Įvadas. Bazinio periodo įmonės veiklos rodiklių analizė. Įmonės pagrindiniai ekonominiai rodikliai. Įmonės pagrindiniai ekonominiai rodikliai. Gamybos kaštai ir gaminių savikaina. Lūžio momento nustatymas ir analizė. Produkcijos asortimento ir gamybos kaštų struktūros analizė. Padengimo sumų apskaičiavimas ir analizė. Įmonės planinių rodiklių apskaičiavimas. Įmonės veiklos efektyvumo didinimo planavimas. Įmonės gamybinio pajėgumo apskaičiavimas ir jo panaudojimo planavimas. Produkcijos asortimento, pardavimo ir gamybos planas. Aprūpinimo materialiniais ištekliais planavimas. Planinių medžiagų poreikio suvestinė. Medžiagų atsargos. Aprūpinimo energetiniais ištekliais planavimas. Personalo planavimas. Netiesioginių gamybos išlaidų planas. Veiklos sąnaudų planas. Gaminių kainos planavimas. Įmonės pajamų ir pelno planas. Pinigų srautų planavimas. Balansas. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2006-10-12
 • Įmonės veiklos planavimas (9)

  Įmonės veiklos planavimas. Įvadas. Bendri klausimai. Nurodymai atskiroms darbo dalims atlikti. Įmonės bazinio periodo ekonominių rodiklių apskaičiavimas. Produkcijos gamybos programos apskaičiavimas. Produkcijos pardavimo planas. Materialinių ir energetinių išteklių poreikio ir išlaidų nustatymas. Personalo poreikio ir darbo kaštų apskaičiavimas. Parduodamos produkcijos gamybos kaštų apskaičiavimas. Netiesioginių gamybos išlaidų sąmata. Netiesioginių gamybos išlaidų paskirstymas. Gamybos kaštų apskaičiavimas. Parduodamos produkcijos gamybos kaštų apskaičiavimas. Veiklos sąnaudų apskaičiavimas. Įmonės pajamų ir pelno apskaičiavimas. Įmonės pelno apskaičiavimas. Pinigų srautų nustatymas. Balanso sudarymas. Bazinio periodo įmonės veiklos rodiklių analizė. Įmonės pagrindiniai ekonominiai rodikliai ir jų apibendrinimas. Įmonės pagrindiniai ekonominiai rodikliai.
  Vadyba, kursinis darbas(32 puslapiai)
  2006-10-24
 • Įmonės veiklos planavimas: prekyba suskystintomis dujomis

  Įvadas. X įmonės charakteristika. Įmonės valdymas ir veiklos planavimas 2004 - 2006 m. Personalo valdymas X įmonėje. Darbuotoją priėmimas į darbą X įmonėje. Karjeros planavimas, kvalifikacijos kėlimas ir mokymai. Personalo vertinimas įmonėje. Atlyginimas už darbą, motyvuojantis darbuotojus nuolatiniam veiklos gerinimui įmonėje. Pagrindinės įmonės problemos susijusios su personalo valdymu. Reklama X įmonėje. X įmonės konkurentai. X įmonės finansinis projektas. Įmonės turto nuosavybės rodiklių kitimai. Įmonės projekto jautrumo analizė. Įmonės veiklos finansinė analizė. Įmonės finansinės analizės įvertinimas. X įmonės pinigų srautų suderinamumas. Įmonės komercinės veiklos aplinkos svarba. Įmonės finansinės veiklos apibendrinimas. Išvados. Priedai (23).
  Vadyba, diplominis darbas(73 puslapiai)
  2006-10-30
 • Įmonės veiklos planavimo praktikos ataskaita: prekyba žuvimi UAB "Lignesa"

  Įvadinė dalis. Praktikos tikslai, praktikos vietos pasirinkimo motyvacija. Įmonės charakteristika (steigėjai, vizija, misija). Bendrovė užsiima šaldytos žuvies ir žuvies produktų importu, eksportu ir perdirbimu. UAB "Lignesa" padėties įvertinimas. UAB "Lignesa" mikro ir makro aplinkos įvertinimas. UAB "Lignesa" mikroaplinka. UAB "Lignesa" makro aplinka. UAB "Lignesa" verslo plėtros strategija ir veiklos planas. Pasiūlymai. Individuali užduotis. Išvados ir pasiūlymai.
  Vadyba, praktikos ataskaita(18 puslapių)
  2007-05-16
 • Įmonės veiklos plėtros galimybių teoriniai aspektai

  Plėtros reikšmė įmonės veiklai. Strategijos formavimas ir planavimas. Vyriausybės įtaka įmonės plėtrai. Finansiniai šaltiniai. Ilgalaikio turto svarba įmonės plėtrai. Darbo našumo nauda įmonės plėtrai. Reklamos svarba įmonės plėtrai.
  Vadyba, referatas(17 puslapių)
  2009-05-15
 • Įmonės veiklos rodiklių nagrinėjimas

  Aktualių vadybininko darbo klausimų kaupimas. Įmonės pradiniai duomenys. Realizavimo vadybininkas. Realizavimo vadybininkas UAB "Vilniaus paruošos". Trumpas atsakymų užrašymas. Įmonės veiklos rodiklių nagrinėjimas. Patirtos naudos įvertinimas. Išvados. Pasiūlymai.
  Vadyba, referatas(15 puslapių)
  2006-04-27
 • Įmonės veiklos sandara

  PowerPoint pristatymas. Prekių pirkimo (aprūpinimo) samprata, sudėtinės dalys. Prekių atsargų sudarymas ir valdymas. Prekių ir paslaugų realizavimas. Prekių paruošimas parduoti ir pasiruošimas teikti paslaugas. Prekių ir paslaugų pasiūla bei darbas su pirkėjais (klientais).
  Vadyba, pristatymas(53 skaidrės)
  2006-05-18
 • Įmonės veiklos taktinis planavimas

  Įvadas. Tikslas – susisteminti ir pagilinti studentų žinias, išvystyti sugebėjimą sukauptą teorinę ir praktinę patirtį taikyti įmonės veiklos planavimui. Bendri klausimai. Kursinio darbo tikslas ir uždaviniai. Kursinio darbo sudėtis. Kursinio darbo sudarymas. Nurodymai atskiroms darbo dalims atlikti. Bazinio periodo įmonės veiklos rodiklių analizė. Įmonės pagrindiniai ekonominiai rodikliai. Lūžio momento nustatymas ir analizė. Produkcijos asortimento ir gamybos kaštų struktūros analizė.Padengimo sumų apskaičiavimas ir analizė. Įmonės planinių rodiklių apskaičiavimas. Įmonės veiklos efektyvumo didinimo planavimas. Produkcijos asortimento planas. Išteklių sąnaudų normos ir normatyvai. Įmonės gamybinio pajėgumo panaudojimo planas. Aprūpinimo materialiniais ištekliais planavimas. Aprūpinimo energetiniais ištekliais planavimas. Personalo planavimas. Gamybos kaštų planas. Įmonės veiklos finansinis planas. Išvados. Priedai (37 puslapiai, 6 laboratoriniai darbai).
  Vadyba, kursinis darbas(85 puslapiai)
  2009-01-19
 • Įmonės veiklos taktinis planavimas (2)

  Bazinio periodo veiklos rodiklių analizė. Įmonės pagrindiniai ekonominiai rodikliai. Lūžio momento nustatymas ir analizė. Produkcijos asortimento ir gamybos kaštų struktūros analizė. Padengimo sumų apskaičiavimas ir analizė. Įmonės veiklos rezultatų įvertinimas. Įmonės veiklos taktinis planavimas. Efektyvumo didinimo planas. Pastoviųjų planinių išlaidų apskaičiavimas. Produkcijos asortimento planas. Išteklių sąnaudų normos ir normatyvai. Įmonės gamybinio pajėgumo panaudojimo planas. Produkcijos pardavimo ir gamybos biudžetas. Materialinių išteklių biudžetas. Energetinių išteklių biudžetas. Darbo biudžetas. Gamybos kaštų biudžetas. Finansinis biudžetas. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2009-02-24
 • Įmonės veiklos taktinis planavimas (3)

  Bazinio periodo įmonės veiklos rodiklių analizė. Įmonės pagrindiniai ekonominiai rodikliai. Lūžio momento nustatymas ir analizė. Produkcijos asortimento ir gamybos kaštų struktūros analizė. Padengimo sumų apskaičiavimas ir analizė. Įmonės veiklos rezultatų įvertinimas. Įmonės veiklos taktinis planavimas. Efektyvumo didinimo planas. Pastovių planinių išlaidų apskaičiavimas. Produkcijos asortimento planas. Išteklių sąnaudų normos ir normatyvai Įmonės gamybinio pajėgumo panaudojimo planas. Produkcijos pardavimo ir gamybos biudžetas. Materialinių išteklių biudžetas. Energetinių išteklių biudžetas. Darbo biudžetas. Gamybos kaštų biudžetas. Finansinis biudžetas. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2009-05-18
 • Įmonės veiklos taktinis planavimas (4)

  Planavimo kursinis darbas. Įmonės veiklos bazinių rodiklių analizė. Įmonės bazinio laikotarpio pagrindinių ekonominių rodiklių apskaičiavimas. Lūžio taško apskaičiavimas ir analizė. Produkcijos asortimento ir gamybos kaštų struktūros analizė. Gaminių naudingumo įvertinimas. Analizės rezultatų apibendrinimas ir įmonės būklės įvertinimas. Įmonės veiklos taktinis planavimas. Efektyvumo didinimo planas. Produkcijos pardavimo ir gamybos biudžetas. Medžiagų biudžetas. 4 Energetinių išteklių biudžetas. Darbo biudžetas. Gamybos kaštų biudžetas. Finansinis biudžetas. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2010-01-21
Puslapyje rodyti po