Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba

Vadyba (2297 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Verslo organizavimas (2)

  Akcinių bendrovių kūrimas. Steigimo etapai. Steigimo sutarties pasirašymas. Bendrovės įstatai. Įstatų registravimas Lietuvos respublikos įmonių rejestre. Vardo patentavimas. Akcijų platinimas.
  Vadyba, referatas(7 puslapiai)
  2006-01-18
 • Verslo organizavimas (3)

  Verslas. Pagrindiniai verslo bruožai. Verslininkas. Verslininko sąvoka. Verslumo samprata. Sąlygos. Ekonominiai principai. Verslo idėjų šaltiniai. Verslo aplinka. Rūšys. Įmonės išorinė aplinka. Tolimosios išorinės aplinkos veiksniai. Artimosios išorines aplinkos veiksniai. Vartotojai. Vidinės aplinkos veiksniai. Veiksniai. Trūkumai. Privalumai. Investavimas. Finansinis investavimas. Verslo situacija Lietuvoje. Konkurencines situacijos rinkoje. Konkurencija. Konkurencijos ypatumai. Gamybos ekonomija. Šalies rinka. Patekimo į rinką kliūtys. Įmonės konkurencingumas. Įmonės konkurencingumo veiksniai. Pagrindinės jėgos, nulemiančios konkurencingumą rinkoje. Įmonės konkurencingumo vertinimas. Rentabilumo rodikliai. Konkurencinės strategijos. Diferenciacija. Fokusavimas. Konkurencijos reguliavimas Lietuvoje. Draudžiami veiksmai. Konkurencijos tarnyba. Verslo rizikos pagrindai. Ūkinės rizikos valdymas. Rizikos veiksniai. Rizikos rūšys ir kvalifikacija. Rizika pagal atsiradimo šaltinį. Rizika pagal atsiradimo priežastį. Rizika pagal pasireiškimo sritį. Nuostolių rūšys. Gamybinio verslo nuostolių veiksniai. Komercinio verslo nuostolių veiksniai. Rinkos analizė ir vertinimas. Rizikos sritys. Rinkos valdymas. Su verslo rizika susiję sprendimai. Rizikos mažinimo būdai. Rizikos koeficientas. Rodikliai. Ekonominiai veiksniai. Kintamos išlaidos. Pastovios išlaidos.
  Vadyba, konspektas(8 puslapiai)
  2006-02-02
 • Verslo organizavimas (4)

  Kas yra verslas? Kokios sąlygos būtinos verslininkystei plėtoti? Apibrėžkite kas yra verslininkas. Kuo Lietuvos verslininkas naudingas visuomenei? Kokias žinote verslininkystės rūšis? Apibūdinkite jas. Kokios verslo kūrimo paskatos Lietuvoje šiose žmonių grupėse? Kokios yra įmonių rūšys pagal Lietuvos respublikos įmonių įstatymą? Apibūdinkite pagrindinių verslo organizavimo formų privalumus ir trūkumus? Kokie veiksniai turi įtakos verslo rizikos laipsniui? Apibūdinkite juos. Kokia informacija pateikiama verslo plano skyriuje "Marketingas"? Kokia informacija pateikiama verslo plano skyriuje "Gamyba"? Kokia informacija pateikiama verslo plano skyriuje "valdymo personalas ir darbuotojai"? Apibūdinkite verslo rizikos mažinimo būdus. Kas tai yra konkurencija ir kokias žinote konkurencinio pranašumo siekimo strategijas? Apibūdinkite jas. Kokie Lietuvos respublikos įstatymai reglamentuoja verslo įmonės įkūrimą? Apibūdinkite įmonės įstatų pagrindinius skyrius. Apibūdinkite steigimo sutarties pagrindinius skyrius. Koks reikalingas minimalus įstatinis kapitalas, steigiant UAB? Koks reikalingas minimalus įstatinis kapitalas, steigiant AB? Kokios individualios įmonės registravimo eiga? Kokia UAB registravimo tvarka? Kokia informacija pateikiama verslo plano skyriuje "Rizika"? Kokia informacija pateikiama verslo plano skyriuje "Finansai"? Kokia bendros su užsieniu įmonės įregistravimo tvarka? Įregistravus rejestro tarnyboje, kur dar būtina įregistruoti verslo įmonę. Kokia individualios įmonės banko sąskaitos atidarymo eiga? Kokia UAB banko sąskaitos atidarymo eiga? Kokia licencijų išdavimo tvarka. Kokia patentų išdavimo tvarka? Apibūdinkite Lietuvos respublikos įstatymus ir LRV nutarimus, reglamentuojančius muitinės darbą? Apibūdinkite verslo įmonės valdymo pagrindinius aspektus. Apibūdinkite verslo įmonės apskaitos pagrindinius aspektus. Kokia verslo įmonės reorganizavimo eiga. Kokia verslo įmonės likvidavimo eiga. Apibūdinkite verslo įmonės bankroto prielaidas. Apibūdinkite pagrindinius verslo apsaugos planavimo ir strategijos aspektus? Kokia verslo plano paskirtis ir tikslai. Kokia universali verslo plano struktūra. Kokia informacija pateikiama verslo plano skyriuose "Projekto esmė" ir "Firmos charakteristika"? Kokia informacija pateikiama verslo plano skyriuje "Rinka"?
  Vadyba, špera(11 puslapių)
  2006-04-24
 • Verslo organizavimas (5)

  Verslo objektas. Verslininko sąvoka pagal R. Chizričą. Verslo organizavimo apibūdinimas. Verslo organizavimo schema. Verslo aplinkos apibrėžimas. Įmonių rūšys apibūdinti. Kokias ekonomines funkcijas atlieka rinka? Kokios turi egzistuoti sąlygos, įtakojančios verslininko veiklą? Neigiami rinkos ekonomikos bruožai. Verslininko funkcija rinkos ekonomikoje. Rinkos subjektai ir jų poveikis verslininkui. Pagrindiniai motyvai, organizuojant verslą. Verslo pasaulio bruožai. Būtini verslininko esminiai bruožai. Verslo idėjų gynimas. Vartotojų problemos ir poreikiai. Vartotojų poreikių nustatymas. Verslo kūrimo būdai. Įmonės veiklos organizavimas.
  Vadyba, špera(5 puslapiai)
  2006-11-15
 • Verslo organizavimas (6)

  Įvadas. Tikslas – išanalizuoti kokios pardavimo strategijos yra taikomos įmonėse. Pardavimo programos parengimas. Pardavimo strategijos pasirinkimas ir taikymas. Pardavimo strategijos pasirinkimas. Pardavimo strategijos taikymas. Paklausos formavimo strategija. Rinkos užvaldymo strategija. Rinkos racionalizavimo strategija. Prekių asortimento atnaujinimo strategija. Gamybos galimybių keitimo strategija. Rinkos dalies išsaugojimo strategija. Pardavimo ir tiekimo funkcijų integracijos strategija. Laukimo strategija. Prekių paskirstymas. Pardavimo organizavimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(20 puslapių)
  2009-11-24
 • Verslo organizavimas (7)

  Apibrėžkite verslo ir verslininko sampratas, verslo organizavimo pagrindinius aspektus (nubraižyti ir paaiškinti schemą). Kuo verslininkas naudingas visuomenei ir kokios sąlygos būtinos verslininkystei plėtoti? Ar tos sąlygos yra Lietuvoje? Pateikti pavyzdžių. Kokias žinote verslininkus vienijančias organizacijas Lietuvoje? Apibūdinkite plačiau pasirinktinai vieną iš jų. Kokia yra smulkaus ir vidutinio verslo subjektų klasifikacija? Kodėl pasaulyje smulkaus ir vidutinio verslo įmones remia valstybė? Kokias politines priemones priėmė Europos komisija verslumo skatinimui? Apibūdinkite plačiau pasirinktinai vieną iš jų. Apibūdinkite pagrindines įmonės sėkmingos veiklos prielaidas. Kokios verslininko asmeninės savybės sąlygoja sėkmę? Kaip turi dirbti verslininkas, kad sudarytų prielaidas sėkmingai įmonės veiklai? Kokią reikšmę verslo įmonės sėkmei turi veiklos strategija ir planavimas? Kas tai yra konkurencija, konkurencinis pranašumas ir kokias žinote konkurencinio pranašumo siekimo strategijas? Apibūdinkite jas. Kokius veiksmus, galinčius pakenkti kito ūkio subjekto galimybėms konkuruoti, draudžiama atlikti įmonei? Koks LR įstatymas reglamentuoja šiuos veiksmus? Kokias žinote verslininkystės rūšis? Apibūdinkite jas, pateikdami po 2 konkrečius pavyzdžius (tikslūs įmonių pavadinimai). Kokiais būdais Lietuvoje, remiantis galiojančiais teisės aktais, galima organizuoti verslą? Kokių teisinių formų įmones galima steigti Lietuvoje? Apibūdinkite pagrindinių verslo organizavimo formų privalumus ir trūkumus. Koks reikalingas minimalus įstatinis kapitalas, steigiant UAB, AB? Kokie apribojimai akcininkų skaičiui ir akcijų apyvartai? Apibūdinkite Europos bendrovės sampratą ir ypatumus. Kaip apskaičiuojamas rizikos laukiamas rezultatas? Paaiškinkite matematinės formulės prasmę. Apibūdinkite verslo rizikos mažinimo būdus. Pateikite pavyzdžių. Kokius žinote verslo finansavimo šaltinius? Plačiau apibūdinkite pasirinktinai vieną iš jų. Kokias valstybės pagalbos smulkaus ir vidutinio verslo subjektams formas apibrėžia LR Smulkaus ir vidutinio verslo įstatymas? Apibūdinkite INVEGOS funkcijas. Apibūdinkite INVEGOS teikiamų garantijų ypatumus. Kam reikalingi verslo informacijos centrai ir kokias funkcijas jie atlieka? Plačiau apibūdinkite regiono, kuriame pastoviai gyvenate, verslo centrą. Koks pagrindinis verslo inkubatorių tikslas ir kokią veiklą jie vykdo? Kokia pagalba teikiama inkubuojamoms įmonėms ir kokie pagrindiniai kriterijai, lemiantys įmonės priėmimą į inkubatorių? Plačiau apibūdinkite regiono, kuriame pastoviai gyvenate, verslo inkubatorių.
  Vadyba, konspektas(11 puslapių)
  2010-03-22
 • Verslo organizavimas: automobilių servisas

  Įmonės paslaugų metinės darbų apimties apskaičiavimas. Įmonės ilgalaikio turto vertės ir nusidėvėjimo apskaičiavimas. Personalo poreikio ir darbo išlaidų apskaičiavimas. Personalo poreikio apskaičiavimas. Darbo užmokesčio apskaičiavimas. Materialinių ir energetinių išteklių poreikio ir išlaidų nustatymas. Medžiagų (detalių) poreikio ir išlaidų apskaičiavimas. Energetinių išteklių poreikio ir išlaidų skaičiavimas. Šiluminės energijos apskaičiavimas. Šiluminė energija apšildymui. Vandens poreikio ir išlaidų apskaičiavimas. Elektros energijos poreikio ir išlaidų apskaičiavimas. Elektros energija varikliams (jėgai). Elektros energija apšvietimui. Paslaugos išlaidų apskaičiavimas. Išlaidų klasifikavimas. Pagalbinių medžiagų išlaidos įrenginių ir patalpų priežiūrai. Netiesioginių gamybos išlaidų apskaičiavimas. Paslaugų savikainos apskaičiavimas. Veiklos sąnaudų apskaičiavimas. Įmonės pajamų ir pelno apskaičiavimas. Paslaugos kainos apskaičiavimas. Pajamų ir pelno apskaičiavimas. Pinigų srautų nustatymas. Įmonės balansas. Įmonės veiklos rodiklių analizė. Paslaugos išlaidų struktūros analizė. Lūžio taško nustatymas.
  Vadyba, namų darbas(24 puslapiai)
  2009-04-10
 • Verslo organizavimo pagrindai

  Verslo samprata. Verslo raida. Verslo funkcijos ir verslininkystė. Pagrindinės verslo organizavimo ir nuosavybės formos. Pagrindinės verslo organizavimo formos. Individualios (personalinės) įmonės. Ūkinės bendrijos. Akcinės bendrovės. Verslo kūrimas nesteigiant įmonės. Nauji verslo organizavimo būdai. Licencinio verslo įmonės (franšizės). Koncesinės įmonės. Saviskolos bendrijos (kredito unijos). Verslo organizavimo formų pliusai ir minusai. Pagrindinių įvairių tipų įmonių bruožai.
  Vadyba, konspektas(15 puslapių)
  2007-05-02
 • Verslo orientavimas

  Verslo koncepcijos ir verslo orientacijos apibūdinimas. Gamybos koncepcija. Gamybos orientacija. Prekės orientacija. Pardavimo orientacija. Marketingo orientacija. Socialinio – etinio marketingo orientacija.
  Vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2005-10-17
 • Verslo pagrindai

  Ekonominiai verslo principai. Individualių įmonių kūrimas. Akcininkų teisės ir pareigos. Smulkaus ir vidutinio verslo įstatymas.
  Vadyba, konspektas(4 puslapiai)
  2005-08-17
 • Verslo pagrindai (2)

  Pagrindinės verslo organizavimo formos. Smulkaus ir vidutinio verslo aplinka. Reikalavimai įmonės kūrėjams. Verslo sėkmės faktoriai. Verslo rizikos esmė, veiksniai, formos ir metodai. Įmonės teisinės formos parinkimas. Verslo sumanymas - svarbiausia. Kokia jūsų verslo prasmė? Verslo plano struktūra. Produkcijos gamybos kaštų skaičiavimas. Verslo inkubatoriai. Išteklių naudojimo svarbiausi elementai ir jų valdymas. Veikla. Finansų sritis. Firmos išteklių valdymo procesas. Smulkių ir vidutinių įmonių valdymas. Verslo įmonės finansinės veiklos vertinimas. Naujos verslo įmonės finansavimo tikslai ir instrumentai. Alternatyvios įmonės veiklos finansavimo rūšys: lizingas, faktoringas, forfeitingas. Verslo mokesčiai.
  Vadyba, konspektas(22 puslapiai)
  2005-10-06
 • Verslo pagrindai (3)

  Įžanga. Užduotis - susipažinti su verslo kūrimu. Išvados ir pasiūlymai. 2 užduotis: paaiškinti pasirinkto juridinio statuso teikiamus privalumus lyginant su kito juridinio statuso įmonėmis. Išvados ir pasiūlymai.
  Vadyba, namų darbas(19 puslapių)
  2005-11-29
 • Verslo pagrindai (4)

  Verslininkystės sąvoka. Verslo funkcijos ir verslininkystė. Išorinės verslo funkcijos. Vidinės verslo funkcijos. Verslo veiksniai. Ekonominiai verslo principai. Verslo aplinka ir konkurencinis įmonės pranašumas. Vertybiniai popieriai. Akcijos.
  Vadyba, konspektas(10 puslapių)
  2006-04-25
 • Verslo paramos paslaugų analizė ir pasiūlymai

  Profesinių kompetencijų sąrašas. Įvadas. Baigiamajame darbe bus apžvelgta verslo paramos paslaugų formas, Europos sąjungos (ES) struktūrinių fondų paramą, parengta tyrimo metodika ir atlikta verslo paramos paslaugų analizė. Verslo paramos formos. Mokesčių lengvatos. Finansinė parama. Užimtumo rėmimas. Verslo informacijos centrai, verslo inkubatoriai ir technologiniai parkai. Specializuotų šalies ir tarptautinių organizacijų parama. Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama verslui. Verslo paramos paslaugų tyrimo metodika. Verslo paramos paslaugų tyrimo duomenų analizė. Išvados. Lentelių sąrašas. Paveikslų sąrašas.
  Vadyba, diplominis darbas(58 puslapiai)
  2008-07-15
 • Verslo planas: augalų ir daržovių auginimas šiltnamiuose IĮ "Šernė"

  Įmonės. Kas yra įmonė. Įmonė. Fizinis asmuo. Įmonių rūšys. Įmonės apibrėžimas. Įmonių skirstymas. Individualioji įmonė (IĮ). Ūkinės bendrijos bruožai. Tikroji ūkinė bendrija (TŪB). Komanditinė ūkinė bendrija (KŪB). Juridinis asmuo. Akcinės bendrovės. Valstybinės įmonės. Žemės ūkio bendrovės. Kooperatinės bendrovės. Akcinių bendrovių klasifikacija. Akcijos. Jų rūšys. Akcinių bendrovių steigimas ir valdymas. Akcinės bendrovės steigėjai. Bendrovės įstatai. Bendrovės valdymo organai. Visuotinis susirinkimas. Stebėtojų taryba. Bendrovės valdyba. Bendrovės administracija. Revizorius. Bendrovės likvidavimo priežastys. Naudoti informacijos šaltiniai. Individualios įmonės "Šernė" verslo planas.
  Vadyba, referatas(21 puslapis)
  2006-02-28
 • Verslo planas: automobilių priežiūros paslaugos UAB "Lašas"

  UAB "Lašas" charakteristika. Verslo idėja ir tikslai. Verslo aplinka. Rinka ir rinkodara. Produkcija (paslauga). Valdymas ir darbuotojai. Rizika. Finansai.
  Vadyba, namų darbas(13 puslapių)
  2009-09-01
 • Verslo planas: kavinė IĮ "Dangus"

  Santrauka. Siūlomo projekto esmė. Verslo aprašymas. Tikslai ir uždaviniai. Produktas. Įmonės charakteristika. Teisinė – politinė aplinka. Ekonominė aplinka. Technologinė aplinka. ekologinė aplinka. Įmonės vieta. Rinka. Vartotojų analizė. Konkurentų analizė. Marketingo planas. Marketingo strategija. Prekės ir paslaugos. Kaina. pateikimas (paskirstymas). Reklama. Veiklos planas. Personalo parinkimas ir reikalavimai. Patalpos ir įrengimai. Rizika. Finansinis planas. Projekto finansavimo poreikis ir finansavimo šaltiniai. Kritinė rizika.
  Vadyba, namų darbas(13 puslapių)
  2007-10-22
 • Verslo planas: naminių gyvūnų viešbutis UAB "Vira"

  Reziume. Įmonės aprašymas. Bendra informacija. Žinios apie savininkus, pagrindinius akcininkus. Trumpa įmonės veiklos apžvalga. Teisiniai aspektai (licenzijos, patentai). Vietovė. Siūlomo projekto esmė. Verslo idėja. Ketinimų įgyvendinimo sąlygos. Projekto nauda. Paslaugos analizė. Paslaugos apibūdinimas. Kainos. Kaštų struktūra. Rinkos analizė. Įstatyminė aplinka. Valstybinis reguliavimas. Makroekonominė ir šakos aplinka. Rinkos analizė. Marketingo planas. Marketingo tikslai ir strategija. Rinkos dalyvių keliami reikalavimai. Paslaugos aprašymas. Kainodara. Marketingo veiklos kaštai. Reklaminės veiklos santrauka. Paklausos prognozė. Paslaugos teikimo planas. Vietovė. Patalpos. Įranga. Paslaugos teikimo proceso aprašymas. Atsargos ir sandėliai. Organizacinis planas ir personalas. Savininkai ir vadovai. Personalo funkcijos ir atsakomybė. Atlyginimai. Finansų planas. Rizikos analizė. SWOT analizė. Valdymo rizika. Išorinė rizika.
  Vadyba, referatas(21 puslapis)
  2010-02-04
 • Verslo planas: picerija UAB "BIGpizza"

  Bendri duomenys apie įmonę. Santrauka. Siūlomo projekto esmė. Įmonės charakteristika. Firmos vizija. Misija. Įmonės tikslai. Įmonės rūšis ir nuosavybės forma. Žinios apie pagrindinius steigėjus ir akcininkus. Trumpa įmonės veiklos apžvalga. Duomenys apie vietovę. Rinka. Bendra rinkos apžvalga ir tendencijos. Veiksniai, lemiantys gaminio (paslaugų) paklausą. Vartotojai. Konkurentai. Marketingo planas. Marketingo tikslai. Kainų politika ir kainos. Realizavimas. Reklama. Pardavimų apimties prognozė. Gamyba (paslaugos). Trumpas gamybinio proceso aprašymas. Transportas. Įrengimai. Medžiagos žaliavos ir jų tiekėjai. Valdymo personalas ir darbuotojai. Informacija apie vadovus. Darbuotojai. Organizacinė firmos struktūra. Rizikos įvertinimas . Rizika susijusi su išoriniais veiksnias. Firmos silpnosios vietos. Rizikos mažinimas. Finansinis planas. Finansavimo šaltiniai ir jų panaudojimas. Prognozuojamos pajamos. Labiausiai tikėtina verslo prognozė. Pelno (nuostolio) ataskaita. Balansų lentelė. Pelningumo rodikliai.
  Vadyba, referatas(37 puslapiai)
  2011-06-29
 • Verslo planavimas ir organizavimas

  Įvadas. Verslo plano rengimas. Verslo plano paskirtis. Verslo plano ypatumai. Verslo plano sudarymo tarpsniai. Verslo plano sandara. Įmonės rūšies pasirinkimo motyvai. Investicijų poreikio įvertinimas. Finansavimo šaltiniai. Įmonių steigimo organizavimas. Įmonės vardo registravimas Valstybiniame patentų biure. Įmonės registravimas savivaldybėje. Įmonės registravimas Valstybinėje mokesčių inspekcijoje. Įmonės registravimas Valstybinio socialinio draudimo skyriuje. Sąskaitos banke atidarymas. Įmonės likvidavimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2008-02-17
Puslapyje rodyti po